Avgifter byggnadsnämnden

Här hittar du planerings- och bygglovsenhetens avgifter

Planerings- och bygglovsenheten arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och byggnadsnämnden, som också är trafiknämnd. De viktigaste uppgifterna är översiktsplanering, områdesbestämmelser, detaljplaner, förhandsbesked rörande lokaliseringsprövning/fastighetsbildning, bygglov, bostadsanpassning, trafikplanering samt mätning/kartering.

Vad tar vi ut avgifter för?

I byggnadsnämndens taxa hittar du kostnader som vi tar ut för:

 • beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked och startbesked
 • slutbesked och ingripandebesked
 • beslut om lov (till exempel bygglov, marklov och rivningslov)
 • tekniska samråd och slutsamråd
 • arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen
 • upprättande av nybyggnadskartor
 • framställning av arkivbeständiga handlingar
 • kungörelser enligt 9 kap. 41 § och andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
 • planavgift, om den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller
 • områdesbestämmelserna
 • beslut om strandskyddsdispens samt avgift för strandskyddstillsyn
 • tillstånd trafik.

Avgiften beräknas efter taxan som gällde vid tidpunkten då vi fick in din ansökan
(registreringsdatum) eller då handläggningen är utförd.

Avgiften ska betalas mot faktura när beslutet är skickat, när beställd handling levererats eller beställd åtgärd utförts.

Du hittar byggnadsnämndens taxa här.PDF


Läs mer

 1. Vatten och avlopp (VA-taxa) betalas med avgifter o...

 2. Här har vi samlat alla kostnader och taxor för byg...

 3. Här hittar du våra avgifter för tillstånd och till...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?