Fördjupning av översiktsplan, södra Färingsö

Flygfoto som visar området som berörs av den fördjupade översiktsplanen på Södra Färingsö

Här ska vi göra en fördjupning av kommunens översiktsplan. Det berör tätortsbandet på södra Färingsö.

Område: Södra Färingsö, Färingsö

Typ: Planprojekt, fördjupning av Ekerö kommuns översiktsplan till år 2030 – med sikte på år 2050

Status: Uppdrag

Just nu

Vi befinner oss i steget "Uppdrag", se nedan. Arbetet har precis startat.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

Vi har fått i uppdrag att göra en fördjupning av Ekerö kommuns översiktsplan (FÖP), närmare bestämt för den del i översiktsplanen som benämns "tätortsbandet på södra Färingsö".

Anledningen är att det finns ett stort intresse av att bygga i området och att det förväntas öka ytterligare när bygget av Förbifart Stockholm är klart. Det ökade intresset tillsammans med kommunens befolkningsmål om 35 000 invånare till 2030 gör att vi behöver göra en grundligare analys av området och dess utveckling framöver.

Flera delar av tätorten har redan detaljplaner och är utbyggda, det ökar kraven på strategisk hushållning av den kvarvarande marken. Vi behöver göra avvägningar mellan ny bebyggelse och andra intressen. Det kan till exempel vara intresset av att bevara jordbruksmark, natur- och kulturmiljöer eller områden för lek och rekreation. Därför finns ett behov av att utreda dessa frågor gemensamt för hela södra Färingsö.

Bakgrund

Ekerö kommuns översiktsplan till år 2030 – med sikte på år 2050 antogs av Kommunfullmäktige i mars 2018. I den beskrivs det att Ekerö kommun står inför en stor omvandling och en expansiv fas med tillväxt och inflyttning. Kommunen vill ha en långsiktigt hållbar och stark samhällsutveckling som skapar attraktiva livsmiljöer.

Under de närmaste åren kommer kommunens infrastruktur att skapa nya möjligheter, till exempel genom byggnationen av Förbifart Stockholm/E4, och breddningen av Ekerövägen/väg 261.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 8 juni 2021 (§71) beslutades att stadsbyggnadsförvaltningen ska ta fram en fördjupning av översiktsplanen för södra Färingsö.

Dialog

Som ett första steg i arbetet genomför vi nu en dialog med allmänheten. Syftet är att få in idéer och kunskap om hur området används idag och hur det kan utvecklas i framtiden.

Tidigare har medborgardialog genomförts för Stenhamra centrum. Resultatet från den kommer också att användas för fördjupningen av översiktsplanen. Den information som kommer in kommer sedan användas som underlag till själva planförslaget.

När vi har tagit fram ett planförslag kommer vi att genomföra ett samråd och då kommer det att finnas möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Dialogen kommer att genomföras som en enkät i en digital karta. Via länken nedan kommer du till en instruktion om hur du ska gå till väga och sedan vidare till kartan.

Enkelt förklarat går det till så att du i kartan markerar vilka områden du tycker ska utvecklas, bevaras eller förändras.

Om du behöver hjälp med att komma igång med den digitala kartan så är du välkommen till Stenhamra bibliotek den 21 och 28 november mellan klockan 16.00 - 17.00 då vi finns på plats och kan hjälpa till.

Det betyder mycket för oss att få ta del av dina åsikter.

Medborgardialog äger rum: 14/11 - 12/12

Dialog med barn

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att vara delaktiga i beslut som berör dem. Vi vill därför särskilt ta del av barns synpunkter och tankar för att på så sätt få med deras perspektiv i planeringen. Därför genomför vi även dialog med elever och pedagoger på flera skolor och förskolor på södra Färingsö.

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd planeras äga rum: andra kvartalet 2023

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: tredje kvartalet 2024

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: första kvartalet 2025

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan tidigast ske: första kvartalet 2025

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Fördjupning av översiktsplan för södra Färingsö


Diarienr: PLAN.2022.8

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?