Alviken

Här utreder vi möjligheterna att stycka av enstaka fastigheter för att kunna förtäta området med fler bostäder.

Område: Stockby, Stenhamra, Färingsö

Typ: Planprojekt - exploatörsdriven planprocess

Status: Uppdrag

Just nu

Vi befinner oss i steget "Uppdrag", se nedan. Detaljplanearbetet har precis startat. Nästa steg är samråd.

Läs om de olika stegen i processen

Stadsbyggnadsförvaltningen i Ekerö kommun har fått i uppdrag att göra en ändring av detaljplanen för att ge möjlighet till att stycka av tomter och förtäta bostadsområdet.

Planområdet ligger i södra delen av Stenhamra och är totalt ca 13 hektar. Idag består området av 25 bostadstomter, parkmark och vägar. Fastigheterna är privatägda och bebyggda med enfamiljshus med tomter på drygt 2500 m². De flesta hus är permanentbostäder.

Bakgrund

2010 ansökte en fastighetsägare om en ändring av gällande detaljplan. Syftet var att skapa möjlighet för att kunna stycka av en fastighet. En sådan utredning om ändring bör omfatta hela området och inte endast en fastighet. Vi utreder därför var avstyckning av fastigheter är möjligt i hela området i det här planuppdraget.

Vad är det som planeras?

  • Styckning av enstaka fastigheter
  • Möjlighet för fler bostäder inom området på de avstyckade fastigheterna

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd planeras äga rum: ej bestämt

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ej bestämt

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Stockby 2:72 med flera (Alviken)

Diarienr: KS12/51

Förfarande: Ändring av detaljplan

För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö