Alviken

Ändring av gällande detaljplan för att ge möjlighet till att stycka av tomter och förtäta bostadsområdet.

Område: Stockby, Stenhamra, Färingsö

Typ: Planprojekt, ändring av gällande detaljplan

Status: Uppdrag

Just nu

Vi befinner oss i steget "Uppdrag", se nedan. Detaljplanearbetet har precis startat. Nästa steg är samråd.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

Stadsbyggnadsförvaltningen i Ekerö kommun har fått i uppdrag att göra en ändring av detaljplanen för att ge möjlighet till att stycka av tomter och förtäta bostadsområdet.

Planområdet ligger i södra delen av Stenhamra och är totalt ca 13 hektar. Idag består området av 25 bostadstomter, parkmark och vägar. Fastigheterna är privatägda och bebyggda med enfamiljshus med tomter på drygt 2500 m². De flesta hus är permanentbostäder.

Bakgrund

Den 6 juli 2010 fick dåvarande stadsarkitektkontoret in ansökan från en fastighetsägare som gällde en ändring i gällande detaljplan (nr 769).

Syftet med detaljplaneändringen var att göra det möjligt att stycka av fastigheten.

Stadsarkitektkontoret bedömde att en ändring av detaljplanen i så fall borde omfatta hela planområdet och frågade Byängsvägens samfällighetsförening, 2010-11-24, om föreningen ställde sig bakom förslaget.

Den 5 oktober 2011 fick stadsarkitektkontoret svar från ordförande i Byängsvägens samfällighetsförening att majoriteten av föreningen ställde sig bakom en ändring av gällande detaljplan.

Eftersom ansökan gjordes före den nya plan- och bygglagen trädde i kraft så hanterar vi inte ärendet som planbesked utan som begäran om ändring av detaljplan.

Vad är det som planeras?

Detaljplanen ska utreda om det är lämpligt med fler bostäder inom området. Fler bostäder ska i så fall bli möjliga genom att befintliga fastigheter styckas av.

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd planeras äga rum: ej bestämt


Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ej bestämt

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Stockby 2:36, 2:68 med flera (Alviken)


Diarienr: PLAN.2010.24


Förfarande: Standardförfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?