Flygbild över Ekerö centrum.

Ekerö centrum

Detaljplan för en stor satsning på att utveckla ett attraktivt Ekerö centrum vid Tappström.

Område: Ekerö centrum

Typ av projekt: Detaljplan

Status: Granskning

Planprocessens steg, granskning

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för del av Ekerö centrum, Tappström 1:40 m. fl.


Diarienummer: PLAN.2010.33


Förfarande: Utökat planförfarande


För detaljplanen tillämpas nya plan- och bygglagen (2010:900)

Just nu

Vi befinner oss i steget " Granskning". Planen har varit ute på samråd och vi sammanställer samrådsredogörelsen.

Spana in alla fina bidrag i teckningstävlingen där barn har fått måla hur de vill att Ekerö centrum ska se ut i framtiden.

Teckningstävling

Ekerö centrum tävlingsbidrag

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete för fastigheten Tappström 1:40, där SL idag har sin depå för bussar.

Ett program godkändes 2016 för området kring depåtomten, kommunhuset, befintlig infartsparkering och en del av Ekerö centrum.

Syftet var att se förutsättningarna för planläggning av området och att ta fram idéer för hur Ekerö centrum kan utvecklas.

Bakgrund

Ekerö kommun och Ekerö centrum står inför ett antal stora förändringar de närmaste 10 åren.

Flera stora satsningar på infrastruktur planeras och i centrala Ekerö kommer bussdepån på Tappström 1:40 att flyttas till Färingsö.

Flytten innebär nya förutsättningar för utvecklingen av Ekerö centrum, med fler bostäder, mer handel, fler arbetsplatser och fler aktiviteter.

Kommunen vill också skapa ett resecentrum i anslutning till kollektivtrafiken vid Tappström, där det är nära till både service och affärer.

Kommunens behov av infartsparkering behöver ses över och förbättras.

Program för Ekerö centrum Pdf, 17.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vad är det som planeras?

  • Fler bostäder
  • Utbyggnad av handel, offentliga platser, kontor och parkering
  • Ny bussterminal
  • Ny rondell

Behålla Ekerö centrums karaktär

Den nya delen av centrum ska gå i linje med den befintliga arkitekturen, utformningen och karaktären i centrum. Den nya delen ska både öppna upp mot Tappströmskanalen med ett parkrum och samtidigt bevara Erskines arkitektur.

De nya byggnaderna ska få olika uttryck och variera i våningshöjd från tre till sju våningar. I entréplanet på de nya byggnaderna ska det finnas plats för handel, kontor eller andra verksamheter för ett levande centrum.

När Ekerövägen och Tappströmsbron byggs om, så får vi en bättre knutpunkt för bussar i anslutning till det nya centrumområdet. Ett nytt stråk bildas som knyter ihop nuvarande centrum med det nya.

Samråd

När kommunens stadsbyggnadsförvaltning har tagit fram ett förslag på en detaljplan så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: Den 8 november 2017 till och med 12 januari 2018.

Samrådet gällde även miljökonsekvensbeskrivningen som är upprättad enligt 6 kap. 11 § Miljöbalken.

Samrådshandlingar

Utredningar

Här befinner vi oss nu (Granskning)

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ej bestämt

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

  1. I november 2019 bjöd Ekerö kommun in invånarna til...

  2. Många vill veta mer om planer och byggen i kommune...

  3. Johanna Stafström berättar om ambitionerna med att...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?