Ekerö centrum västra

Bild 1: Vyn från Tappström till Ekerö Mälarstad. Den nya bebyggelsen vävs samman med befintliga centrum. 

Visionen för det nya Ekerö centrum. Vyn från Tappström till Ekerö Mälarstad. Den nya bebyggelsen vävs samman med befintliga centrum. Skisser: Erik Edström, Stadsarkitekt; Anton Lindström, arkitekt. Se fler bilder längre ner.

Detaljplan för en stor satsning på att utveckla ett attraktivt Ekerö centrum vid Tappström.

Område: Ekerö centrum

Typ: Planprojekt - exploatörsdriven process

Status: Samråd

Just nu

Den 7 september 2021 tog Kommunstyrelsen beslut om att godkänna kravspecifikationen för Ekerö centrum. Kommunen tar fram en kravspecifikation när det är en extern exploatör som ska ta fram en detaljplan, och inte kommunen. På det sättet säkerställer vi att planprocessen håller den kvalitet som krävs. Kravspecifikationen tar vi fram utifrån förutsättningarna för området som detaljplanen gäller.

Kravspecifikation Ekerö centrum Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet finns att läsa på Medborgare Ekerö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om exploatörsdriven planprocess

Hur ska Ekerö centrum se ut?

Visionen som kommunen har tagit fram ger en beskrivande bild och känsla för hur Ekerö centrum ska utvecklas. I breda penseldrag visar den hur till exempel grönområden, utbud, servicefunktioner, mötesplatser, byggnadernas utseende, trafik och planering ska utvecklas. En vision är en riktning där detaljerna ännu inte är satta. Alla detaljer sätts i det fortsatta planeringsarbetet där visionen används som underlag.

Strukturplan och vision för gestaltningen av Ekerö centrum

Som bilaga till kravspecifikationen finns en strukturplan och gestaltningsvision. Den omfattar hela området kring centrum och ligger till grund för arbetet framåt med detaljplaner i området för att skapa en enhetlig småstadskärna.

Strukturplan och gestaltningsvision Pdf, 57.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Visionsbilder för Ekerö centrum

Skisser av Erik Edström, stadsarkitekt Ekerö kommun och Anton Lindström, arkitekt. Läs mer under "Samråd & dialog".

Planen har varit på samråd. Nu omarbetas förslaget inför nästa steg som är granskning.

Läs om vad som händer i projektet

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete för fastigheten Tappström 1:40, där SL idag har sin depå för bussar.

Ett program godkändes 2016 för området kring depåtomten, kommunhuset, befintlig infartsparkering och en del av Ekerö centrum.

Syftet är att se förutsättningarna för planläggning av området och att ta fram idéer för hur Ekerö centrum kan utvecklas.

26 mars 2019 beslöts att detaljplanen för del av Ekerö centrum ska drivas och finansieras av exploatör.

Mer om exploatörsdrivna detaljplaneprocesser

För att säkra en hög kvalitet av detaljplanen och öka effektiviteten har kommunen tagit fram en kravspecifikation för uppdraget.

Kravspecifikation Ekerö centrum Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Ekerö kommun och Ekerö centrum står inför ett antal stora förändringar de närmaste 10 åren.

Flera stora satsningar på infrastruktur planeras och i centrala Ekerö kommer bussdepån på Tappström 1:40 att flyttas till Färingsö.

Flytten innebär nya förutsättningar för utvecklingen av Ekerö centrum, med fler bostäder, mer handel, fler arbetsplatser och fler aktiviteter.

Kommunen vill också skapa ett resecentrum i anslutning till kollektivtrafiken vid Tappström, där det är nära till både service och affärer.

Kommunens behov av infartsparkering behöver ses över och förbättras.

Program för Ekerö centrum Pdf, 17.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vad är det som planeras?

  • Fler bostäder
  • Utbyggnad av handel, offentliga platser, kontor och parkering
  • Ny bussterminal
  • Ny rondell

Behålla Ekerö centrums karaktär

Den nya delen av centrum ska gå i linje med den befintliga arkitekturen, utformningen och karaktären i centrum. Den nya delen ska både öppna upp mot Tappströmskanalen med ett parkrum och samtidigt bevara Erskines arkitektur.

De nya byggnaderna ska få olika uttryck och variera i våningshöjd från tre till sju våningar. I entréplanet på de nya byggnaderna ska det finnas plats för handel, kontor eller andra verksamheter för ett levande centrum.

När Ekerövägen och Tappströmsbron byggs om, så får vi en bättre knutpunkt för bussar i anslutning till det nya centrumområdet. Ett nytt stråk bildas som knyter ihop nuvarande centrum med det nya.

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

Planen har varit ute på samråd och arbetas nu om inför nästa steg som är "Granskning", se nedan.

Samrådet ägde rum: Den 8 november 2017 till och med 12 januari 2018.

Samrådet gällde även miljökonsekvensbeskrivningen som är upprättad enligt 6 kap. 11 § Miljöbalken.

Handlingar och dokument för samråd

Utredningar

Dialog - insamling av perspektiv och synpunkter

I arbetet med detaljplanen för Ekerö centrum så arrangerade kommunen en dialog under 2019. Syftet var att samla in olika perspektiv och synpunkter om framtidens Ekerö centrum. Dialogen syftade även till att skapa bättre planerings- och beslutsunderlag.

I dialogen deltog representanter från Ekerö kommun och olika intressenter och boende i Ekerö för att prata om Ekerö centrum, hur platsen fungerar idag, vad som är bra och mindre bra och vilka behov som finns.

Handlingar från dialogen

Spana in alla fina bidrag i teckningstävlingen där barn har fått måla hur de vill att Ekerö centrum ska se ut i framtiden.

Teckningstävling

Vad händer nu?

Planen har varit på samråd. Nu omarbetas förslaget inför nästa steg som är granskning.

Kravspecifikation för detaljplanen

Den 7 september 2021 tog Kommunstyrelsen beslut om att godkänna kravspecifikationen för Ekerö centrum. Kommunen tar fram en kravspecifikation när det är en extern exploatör som ska ta fram en detaljplan, och inte kommunen. På det sättet säkerställer vi att planprocessen håller den kvalitet som krävs. Kravspecifikationen tar vi fram utifrån förutsättningarna för området som detaljplanen gäller.

Kravspecifikation Ekerö centrum Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet finns att läsa på Medborgare Ekerö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om exploatörsdriven planprocess

Hur ska Ekerö centrum se ut?

Visionen som kommunen har tagit fram ger en beskrivande bild och känsla för hur Ekerö centrum ska utvecklas. I breda penseldrag visar den hur till exempel grönområden, utbud, servicefunktioner, mötesplatser, byggnadernas utseende, trafik och planering ska utvecklas. En vision är en riktning där detaljerna ännu inte är satta. Alla detaljer sätts i det fortsatta planeringsarbetet där visionen används som underlag.

Strukturplan och vision för gestaltningen av Ekerö centrum

Som bilaga till kravspecifikationen finns en strukturplan och gestaltningsvision. Den omfattar hela centrumområdet och ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med detaljplaner i området för att skapa en enhetlig småstadskärna.

I "Strukturplan och gestaltningsvision" kan du få mer information och se fler bilder från arbetet med att ta fram en detaljplan för Ekerö centrum.

Strukturplan och gestaltningsvision Pdf, 57.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ej bestämt

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Tappström 1:40 m.fl. (Ekerö centrum, västra)


Diarienummer: KS10/262


Förfarande: Utökat planförfarande


För detaljplanen tillämpas nya plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?