Hammargården (fd Rebecka behandlingshem)

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan som syftar till att skapa möjlighet för fler boendeplatser inom nuvarande verksamhet och en ny skolbyggnad. Vi utreder även möjligheterna för befintlig och tillkommande bebyggelse att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp.

Område: Södra Färingsö

Typ: Planprojekt - exploatörsdriven process

Status: Uppdrag

Just nu

Vi befinner oss i steget " Uppdrag". Nästa steg är samråd.

Läs om de olika stegen i processen

Syftet är att undersöka möjligheterna att utöka Rebeckahemmets verksamhet med fler boendeplatser och en till skolbyggnad. I samband med detta utreder vi även möjligheterna för Rebeckahemmet och de omkringliggande privata fastighetsägarna som delar enskild VA-lösning att ansluta sig till det kommunala VA-nätet.

Detaljplanen har bytt namn. Tidigare hette den Rebecka behandlingshem.

Bakgrund

Rebeckahemmet är ett behandlingshem för icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt med koppling till kriminalitet och missbruk. Idag har verksamheten cirka 37 ungdomsplatser och en personalstyrka som uppgår till drygt 100 personer. Verksamheten pågår dygnet runt under årets alla dagar.

Fastighetsförvaltaren, Specialfastigheter Sverige AB, skickade in en ansökan om planbesked 2017-10-24. Deras plan är att utöka antalet vårdboende till cirka 60 platser och bygga en skolbyggnad i samma område.

En tidigare ansökan om förhandsbesked avslogs 2017. Beslutet berodde på att kommunalt vatten och avlopp (VA) saknas och att lämpligheten för den typen av verksamhet i utökad storlek bör prövas i detaljplan. Rebeckahemmet och privata fastighetsägare delar idag en befintlig enskild VA-lösning.

Mer information om anslutning till kommunalt VA på Roslagsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är det som planeras?

  • en utökning av antalet boendeplatser inom Rebeckahemmets verksamhet
  • en ny skola för verksamheten
  • anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet för samtliga befintliga och nya fastigheter
  • eventuell ändring av vägen, om det anses nödvändigt sett till verksamhetens behov.

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet är planerat till: ej bestämt

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ej bestämt

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för del av Troxhammar 8:2 m.fl. (Hammargården)


Diarienr: KS18/37


Förfarande: Utökat förfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?