Jungfrusundsvägen

Foto på väg, gröna buskar växer längs med vägen.

I samband med att Ekerö Solör ska bygga ut fjärrvärmesystemet längs med Jungfrusundsvägen planerar vi för en ombyggnation av vägen, mellan Fantholmsvägen och Ekerövallen. Vi vill skapa mer plats för gående och cyklister, och samtidigt göra vägen mer trafiksäker.

Område: Träkvista Ekerö

Typ av projekt: Byggprojekt

Status: Uppdrag

Vad händer här?

Jungfrusundsvägen är en mycket trafikerad väg, både av bilar och bussar, och av gående och cyklister. I dag går det att köra fortare än vad som både är tillåtet och lämpligt. Genom att bygga om vägen kan vi öka trafiksäkerheten. Vi vill passa på att göra det samtidigt som Solör behöver gräva upp vägen för att lägga ned fjärrvärmeledningar.

Planen är att bygga om Jungfrusundsvägen på följande sätt:

  • En bredare gång- och cykelväg på södra sidan om Jungfrusundsvägen. Den kommer att vara genomgående, det betyder att gång- och cykelvägen är upphöjd där den korsar gatorna som ansluter till Jungfrusundsvägen. På så vis blir det tydligt för bilisterna att de ska lämna företräde för gående och cyklister.
  • En minst 50 centimeter bred remsa mellan bilväg och gång- och cykelväg så att de är tydligt separerade.
  • Jungfrusundsvägen blir lite bredare för att klara kraven för busstrafiken. På vissa platser kommer vägen bli smalare för att hålla nere hastigheten. Hastigheten kommer inte att ändras, denna del av Jungfrusundsvägen kommer även i fortsättningen vara en 40-väg.
  • På norra sidan om Jungfrusundsvägen planerar vi för en ny gångbana som ska knyta ihop tomterna norr om vägen till busshållplatserna och Träkvista torg där alla serviceinrättningar finns.

Vad har byggprojektet för tidsplan?

Utredning pågår fortfarande. Det är inte bestämt när projektet kan börja.

Just nu

Vi äger inte all mark där Jungfrusundsvägen och gång- och cykelvägen går. Det betyder att vi i dagsläget inte har rätt att göra ändringar på all mark som behövs för att möjliggöra ombyggnationen. Innan vi kan börja bygga måste vi därför köpa loss den berörda marken alternativt få lov att göra ändringarna. Vi för dialog med de fastighetsägare som är berörda.