Planprocessens steg, granskning

Kungsberga (Sörgården)

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan som ska ge möjlighet till nya småhus och lägenheter och samtidigt ta tillvara på områdets natur- och kulturvärden.

Område: Kungsberga, Färingsö

Typ: Planprojekt

Status: Granskning. Vilande

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Kungsberga 1:34 med flera


Diarienr: PLAN.2005.4


Förfarande: Standardförfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Just nu

Vi befinner oss i steget " Granskning", se nedan. Nästa steg är antagande. För närvarande är den vilande.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

Ny småhusbebyggelse och lägenheter.

Områdets natur- och kulturvärden ska tillvaratas.

Vad är det som planeras?

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga nya bostäder och att kunna ansluta de nya och de befintliga bostäderna till det kommunala VA-nätet.

Detaljplanen ska också tillvarata och stärka natur- och kulturmiljövärden i området och skapa förutsättningar för en attraktiv och trafiksäker lokal servicepunkt i centrala Kungsberga.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 30 nya bostäder i form av småhusbebyggelse och lägenheter på fastigheten Kungsberga 1:34 och genom att dela tomterna på några av de andra fastigheterna.

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 29 mars 2017 – 28 april 2017.

Samrådshandlingar

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt, arbetet är vilande.

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt, arbetet är vilande.

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?