Planprocessens steg, granskning

Kungsberga (Sörgården)

Här planeras nya småhus och lägenheter och samtidigt ta tillvara på områdets natur- och kulturvärden.

Område: Kungsberga, Färingsö

Typ: Detaljplan

Status: Granskning. Vilande

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Kungsberga 1:34 med flera


Diarienr: PLAN.2005.4


Förfarande: Standardförfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Uppdrag

Ny småhusbebyggelse och lägenheter.

Områdets natur- och kulturvärden ska tillvaratas.

Vad är det som planeras?

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga nya bostäder och att kunna ansluta de nya och de befintliga bostäderna till det kommunala VA-nätet.

Detaljplanen ska också tillvarata och stärka natur- och kulturmiljövärden i området och skapa förutsättningar för en attraktiv och trafiksäker lokal servicepunkt i centrala Kungsberga.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 30 nya bostäder i form av småhusbebyggelse och lägenheter på fastigheten Kungsberga 1:34 och genom att dela tomterna på några av de andra fastigheterna.

Nästa steg

Planen har varit på granskning. Nästa steg är antagande. För närvarande är den vilande.

Samråd

När kommunens stadsbyggnadsförvaltning har tagit fram ett förslag på en detaljplan så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 29 mars 2017 – 28 april 2017.

Samrådshandlingar

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen ägde rum: 19 juni 2018 – 28 september 2018

Granskningshandlingar

Utredningar och andra handlingar

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan tidigast ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

  3. I Närlunda planerar kommunen för parhus med parker...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?