Detaljplaneprocessen, samråd.

Närlunda trädgård

Nya bostäder där det tidigare funnits en handelsträdgård (Jannes blommor).

Område: Närlunda, Ekerö tätort

Typ: Detaljplan

Status: Samråd

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för fastigheterna Närlunda 5:2, 5:35 m fl.


Diarienr: PLAN.2009.30.214


Förfarande: Normalt planförfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Just nu

Vi befinner oss i steget "Samråd", se nedan. Kommunen sammanställer yttranden som kommit in under samrådet i en samrådsredogörelse.

Nästa steg är granskning.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

Detaljplanen består till stor del av fastigheter där det tidigare varit en handelsträdgård.

Önskemål har kommit från fastighetsägarna om att kunna bygga bostäder på marken.

Bakgrund

Syftet är att utreda förutsättningarna för byggande av småhus, som radhus eller kedjehus, och också att bevara och förbättra grönytor inom planområdet.

 

Här befinner vi oss nu (Samråd)

Samråd

När kommunens stadsbyggnadsförvaltning har tagit fram ett förslag på en detaljplan så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 23 september – 21 oktober 2016 

Planhandlingar

Utredningar

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ej bestämt

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Detaljplanen för Stamvägens förskola behöver ändra...

  3. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?