Närlunda handelsträdgård

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan som ska ge utrymme för bostäder där det tidigare funnits en handelsträdgård (Jannes blommor).

Område: Närlunda, Ekerö

Typ: Planprojekt - exploatörsdriven process

Status: Samråd, vilande

Just nu

Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande. Samrådet ägde rum 2016.

Läs om de olika stegen i processen

Detaljplanen består till stor del av fastigheter där det tidigare varit en handelsträdgård.

Önskemål har kommit från fastighetsägarna om att kunna bygga bostäder på marken.

Bakgrund

Syftet är att utreda förutsättningarna för byggande av småhus, som radhus eller kedjehus, och också att bevara och förbättra grönytor inom planområdet.

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

Planen har varit ute på samråd och arbetas nu om inför nästa steg som är "Granskning", se nedan.

Samrådet ägde rum: 23 september – 21 oktober 2016 

Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande.

Planhandlingar

Utredningar

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ej bestämt

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Närlunda 5:2 m.fl. (Närlunda handelsträdgård)

Diarienr: KS09/278

Förfarande: Normalt planförfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?