Nordium (Tappsund 1:71)

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan för en stor satsning på att utveckla ett attraktivt Ekerö centrum vid Tappström.

Område: Tappsund, Ekerö

Typ: Planprojekt

Status: Uppdrag

Just nu

Vi befinner oss i steget "Uppdrag", se nedan. Nästa steg är samråd.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

Stadsbyggnadsförvaltningen i Ekerö kommun har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för fastigheten Tappsund 1:71.

Vi planerar att göra det möjligt att bygga bostäder och lokaler för verksamheter.

Bakgrund

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 28 augusti 2007 (§ 128) i uppdrag av Kommunstyrelsen att påbörja detaljplanering av Ekerö centrum.

Efter det har kommunen tagit fram detaljplanerna för Tappström 3:1 med flera) och Ekerö strand (Tappsund 1:60 med flera). En detaljplan för Ekerö centrum (Tappström 1:40 med flera) är pågående.

Luktutsläpp från Nordiums fabrik

Under planeringen av Fredrikstrandsvägen och Ekerö strand så påpekade Länsstyrelsen i Stockholms län att luktutsläpp från Nordiums (tidigare Oriflame) fabrik kunde påverka och göra att bebyggelsen riskerade att bli olämplig med hänsyn till hälsa.

Exnord Tappsund AB som äger fabriksfastigheten Tappsund 1:71 kom med önskemål att på sikt ändra användningen av marken till bostäder.

2016 tecknade Ekerö kommun, Exnord Tappsund AB och Nordium Products Sweden AB ett intentionsavtal där parterna är överens om att fabriksverksamheten ska ha upphört senast 2025 och att Ekerö kommun ska påbörja detaljplanering av fastigheten.

Målsättningen ska enligt avtalet vara att anta detaljplanen senast 31 december 2019. Länsstyrelsen meddelade att planerad bebyggelse i området därmed inte bedöms bli olämplig med hänsyn till människors hälsa.

Förstudie

Under 2017 och 2018 har kommunen genomfört en förstudie. Olika arkitektkontor har fått möjlighet att ta fram ett förslag för området. Kommunen har sedan valt ut ett av förslagen och ligger till grund för det fortsatta planarbetet.

Planbesked Tappsund 1:71 Pdf, 124.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad är det som planeras?

  • Ny bebyggelse för bostäder och lokaler för handel och verksamheter.
  • Bebyggelse för förskola och särskilt boende.
  • Bebyggelsen av flerfamiljshus i stadskvarter.

Värden från den befintliga bebyggelsen ska finnas med i utformningen av området, med en koppling till den historiska användningen av platsen.

Förslaget innebär också parkmiljöer, mötesplatser och offentliga platser. I östra delen av området för ansökan föreslås det gröna stråket bevaras och utvecklas till en naturpark.

Trafik och parkering

En ny lokalgata för biltrafik föreslås i områdets östra del. Parkering föreslås i parkeringsgarage under de södra bostadskvarteren.

Som komplement till bilparkering föreslås till exempel bilpool. Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik ska prioriteras.

Under hösten 2019 genomförde kommunen en informationsutställning om områdets framtid.

Sammanställningen av det insamlade materialet pågår och kommer fungera som beslutsunderlag för det fortsatta planarbetet.

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd planeras till: ej bestämt

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ej bestämt

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Tappsund 1:71 med flera


Diarienr: PLAN.2017.9.214


Förfarande: Utökat planförfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?