Ekerö centrum östra (fd Nordium)

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan för att utveckla ett attraktivt Ekerö centrum vid Tappsund.

Område: Tappsund, Ekerö

Typ: Planprojekt - exploatörsdriven process

Status: Uppdrag

Just nu

Vi befinner oss i steget "Uppdrag", se nedan. Nästa steg är samråd.

Läs om de olika stegen i processen

Stadsbyggnadsförvaltningen i Ekerö kommun har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för fastigheten Tappsund 1:71.

Vi planerar att göra det möjligt att bygga bostäder och lokaler för verksamheter.

Parallellt med det här uppdraget planerar vi även för att utveckla de mer centrala delarna av Ekerö centrum. Läs mer om Detaljplan för del av Ekerö centrum västra. Öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

På platsen har det tidigare funnits en fabrik med luktutsläpp. Med anledning av byggprojektet på Ekerö strand uppstod en risk att luktutsläppen skulle störa de nya bostäderna. En störning som skulle kunna göra det olämpligt att bo där med hänsyn till hälsa. Med anledning av det skrev Ekerö kommun ett avtal med berörda parter i fabriken om att stänga ned fabriken och i stället påbörja detaljplanering av området.

2017/2018 arbetade vi med att ta fram ett program för att samla idéer, målbilder och strategier för utvecklingen av det aktuella området

2018 fick olika arkitektkontor möjlighet att ta fram ett förslag för området. Vi valde sedan ut ett av förslagen som nu ligger till grund för det fortsatta planarbetet. Det förslaget hade Team Brunnberg & Forshed och SWMS Arkitektur tagit fram.

I början av 2019 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att vi ska arbeta fram en detaljplan för Tappsund 1:71, del av Tappsund 1:1 och del av Tappsund 1:37.

I slutet av 2019 genomförde vi i nära samarbete med Elisby fastigheter, ExNord Tappsund och Wallenstam en medborgardialog om Ekerö centrums framtid. Dialogen syftade till att fördjupa underlaget för utvecklingen av centrum som helhet och särskilt de pågående detaljplanerna som påverkar centrala Ekerö.

2020 arbetade vi med att ta fram en strukturplan och gestaltningsvision för Ekerö centrum där aktuell detaljplan ingår. Strukturplanen omfattar hela centrumområdet och ska ligga till grund för att skapa en enhetlig småstadskärna.

2021 godkände kommunstyrelsen en strukturplan och gestaltningsvision för hela Ekerö centrum där aktuell detaljplan ingår.

Strukturplan och gestaltningsvision för Ekerö centrum Pdf, 57.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Vad är det som planeras?

  • Ny bebyggelse för bostäder och lokaler för handel och verksamheter
  • Bebyggelse för förskola och särskilt boende
  • Parkmiljö, gröna stråk och mötesplatser i det offentliga rummet
  • Gång- och cykelstråk, nya gator och parkeringar.

Värden från den befintliga bebyggelsen ska finnas med i utformningen av området, med en koppling till den historiska användningen av platsen.

Trafik och parkering

En ny lokalgata för biltrafik föreslås i områdets östra del. Parkering föreslås i parkeringsgarage under de södra bostadskvarteren.

Som komplement till bilparkering föreslås till exempel bilpool. Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik ska prioriteras.

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd planeras till: ej bestämt

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ej bestämt

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Tappsund 1:71 m.fl. (Ekerö centrum, östra)

Diarienr: KS19/39

Förfarande: Utökat planförfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?