Rebecka behandlingshem

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan som ska titta på möjligheten till att utöka nuvarande verksamhet, en ny skolbyggnad på ca 1000 kvadratmeter och anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Område: Södra Färingsö

Typ: Planprojekt - exploatörsdriven process

Status: Uppdrag

Just nu

Vi befinner oss i steget " Uppdrag". Nästa steg är samråd.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2018-01-30 att inleda planläggning av fastigheten Troxhammar 8:2 med flera. Syftet är att undersöka om det är lämpligt att utöka vårdboendet på platsen. Planarbetet ska drivas av exploatören enligt beslut i kommunstyrelsen 2019-10-22.

Bakgrund

Rebeckahemmet är ett behandlingshem som idag har cirka 37 ungdomsplatser och en personalstyrka som uppgår till drygt 100 personer. Verksamheten pågår dygnet runt under årets alla dagar.

Fastighetsförvaltaren, Specialfastigheter Sverige AB, skickade in en ansökan om planbesked 2017-10-24. Deras plan är att utöka antalet vårdboende till cirka 60 platser och bygga en skolbyggnad i samma område.

En tidigare ansökan om förhandsbesked avslogs 2017. Beslutet berodde på att kommunalt vatten och avlopp (VA) saknas och att lämpligheten för den typen av verksamhet i utökad storlek bör prövas i detaljplan. Rebeckahemmet och privata fastighetsägare delar idag en befintlig enskild VA-lösning.

Mer information om anslutning till kommunalt VA på Roslagsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är det som planeras?

  • ett vårdboende för ungdomar och vuxna och en mer ändamålsenlig väg till verksamheten
  • bekräfta befintlig småhusbebyggelse i detaljplanen
  • en anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet för samtliga befintliga och nya fastigheter
  • säkerställa de sammanhängande värden för kulturmiljö, natur och rekreation som finns i området.

Kravspecifikation

Kravspecifikation Rebeckahemmet (Troxhammar 8:2 med flera) - ny detaljplan Pdf, 615.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet är planerat till: ej bestämt

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ej bestämt

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för del av Troxhammar 8:2 (Rebecka behandlingshem)

 

Planprocess: exploatörsdriven process


Diarienr: PLAN.2017.11


Förfarande: Standardförfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?