Planprocessens steg, uppdrag

Rebecka behandlingshem

Vi tittar på möjligheten till att utöka nuvarande verksamhet, en ny skolbyggnad på ca 1000 kvadratmeter och anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Område: Södra Färingsö

Typ: Detaljplan

Status: Uppstart

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för del av Troxhammar 8:2 (Rebecka behandlingshem)


Diarienr: PLAN.2017.11


Förfarande: Standardförfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Uppdrag

Begäran om planbesked har inkommit från Specialfastigheter Sverige AB, fastighetsägare till fastigheten Troxhammar 8:2, 2017-10-24. Önskemålet är att planlägga fastigheten så att verksamheten kan utvecklas även i framtiden och att området kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Vad är det som planeras?

Syftet med detaljplanen är att utreda lämpligheten i en ny skolbyggnad kopplad till verksamheten Rebecka behandlingshem och anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Nästa steg

Planen befinner sig i uppstartsskede. Nästa steg är samråd.

Samråd

När kommunens stadsbyggnadsförvaltning har tagit fram ett förslag på en detaljplan så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet är planerat till: ej bestämt

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning är planerat till: ej bestämt

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan tidigast ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

  3. I Närlunda planerar kommunen för parhus med parker...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?