En illustration över hur nya Sanduddens skola kan komma att se ut.

Sanduddens skola

Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma 900 elever i årskurserna F-9. Idag går det ca 400 elever på skolan i årkurserna F-6.

Område: Sandudden, Träkvista

Typ: Detaljplan

Status: Granskning

Planprocessens steg, granskning

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Sanduddens skola (del av Träkvista 3:99 m fl)


Diarienr: PLAN.2016.13


Förfarande: Utökat förfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att Sanduddens skola ska byggas ut för att rymma cirka 900 elever i årskurs F-9.

Vad är det som planeras?

  • Nya skolbyggnader

Förslaget innebär att riva de skolbyggnader som finns och ersätta med två nya byggnader. I förslaget så kan nuvarande skolbyggnader stå kvar under byggtiden och eleverna kan alltså gå kvar i lokalerna.

  • Ny idrottshall

Idrottshallen ska ligga söder om Sanduddsvägen för att kunna skapa en tillräckligt stor skolgård runt skolan.

  • Bättre trafiksituation

Flytt av nuvarande bussvändslinga och en tydligare trafiksituation för lämning och hämtning av elever inom skolområdet.

Nästa steg

Vi arbetar med att göra klart alla handlingar inför nästa steg som är antagande.

Samråd

När kommunens stadsbyggnadsförvaltning har tagit fram ett förslag på en detaljplan så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 12 november 2018 – 23 december 2018.

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen ägde rum: 24 mars – 26 april 2020

Planhandlingar

Utredningar och andra handlingar

Antagande

Efter granskning så har handlingar kompletterats, justerats och kommunicerats med berörda sakägare. Senast två veckor innan beslut om antagande kommer antagarhandlingar att läggas upp. Om du har lämnat synpunkter under granskningen meddelas du personligen eller genom kungörelse när det går att komma åt handlingarna. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras preliminärt till 9 mars 2021.

Granskningsutlåtande

Hur gör jag om jag vill överklaga beslutet?

När beslut tagits i kommunfullmäktige, har de som framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen rätt att överklaga beslutet, om beslutet gått henne eller honom emot. En antagen detaljplan kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet anslagits på kommunens anslagstavla

Läs mer om att överklaga

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan tidigast ske: Kvartal 2, 2021

Detaljplaneprocessen på Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer

  1. Sanduddens skola ska utökas med nya skolbyggnader,...

  2. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  3. I Närlunda planerar kommunen för parhus med parker...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?