Sanduddens skola

Illustration av Sanduddens skola

Illustration av Anna Areskoug, Max Arkitekter

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan som ska ge plats för en utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma 900 elever i årskurserna F-9. Idag går det ca 400 elever på skolan i årkurserna F-6.

Område: Sandudden, Ekerö

Typ: Planprojekt

Status: Granskning

Just nu

Vi befinner oss i steget "Granskning", se nedan. Granskningen pågick 6 december - 13 januari 2023. Nästa steg är "Antagande".

Läs om de olika stegen i processen

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att Sanduddens skola ska byggas ut för att rymma cirka 900 elever i årskurs F-9.

Bakgrund

En ny detaljplanen för Sanduddens skola antogs i kommunfullmäktig den 9 mars 2021 och överklagades sedan till mark- och miljödomstolen. Domstolen upphävde detaljplanen och nu pågår arbetet med att ta fram en ny. Beslutet innebär en försening av byggstarten till 2023.

Vad är det som planeras?

Nya skolbyggnader

Förslaget innebär att riva de skolbyggnader som finns och ersätta med två nya byggnader. I förslaget så kan nuvarande skolbyggnader stå kvar under byggtiden och eleverna kan alltså gå kvar i lokalerna.

Ny idrottshall

Idrottshallen ska ligga söder om Sanduddsvägen för att kunna skapa en tillräckligt stor skolgård runt skolan.

Bättre trafiksituation

Flytt av nuvarande bussvändslinga och en tydligare trafiksituation för lämning och hämtning av elever inom skolområdet.

Stabil slänt och naturvärden

Slänten norr om skolgården och öster om Sanduddsvägen måste bli stabil och säker. Det kommer att påverka nuvarande naturvärden i området. Detaljplanen ska säkerställa stabiliteten och samtidigt, så gott det går, värna om gällande naturvärden.

Bakgrund

Detaljplanen för Sanduddens skola antogs av kommunfullmäktige 2021-03-09. Beslutet överklagades och Mark- och miljödomstolen som upphävde detaljplanebeslutet. Planprocessen för Sanduddens skola börjar därför om på nytt.
Den nya detaljplanen kommer framför allt att ändras utifrån de punkter som Mark- och miljödomstolen slog ned på i sin dom, särskilt när det gäller släntstabiliteten och vem som ska ansvara för Sanduddsvägen.

Mer information kring beslutet

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

Samråd ägde rum 14 juni - 31 juli, 2022

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådshandlingar:

Utredningar och andra handlingar:

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: 2:a kvartalet 2023.

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: tidigast hösten 2023.

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Sanduddens skola (del av Träkvista 3:99)


Diarienr: PLAN.2021.25.214


Förfarande: Utökat förfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?