Illustration av Sanduddens skola

Illustration av Anna Areskoug, Max Arkitekter

Sanduddens skola

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan som ska ge plats för en utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma 900 elever i årskurserna F-9. Idag går det ca 400 elever på skolan i årkurserna F-6.

Område: Sandudden, Träkvista

Typ: Planprojekt

Status: Uppdrag

Detaljplaneprocessen, uppdrag

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Sanduddens skola (del av Träkvista 3:99)


Diarienr: PLAN.2021.25.214


Förfarande: Utökat förfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Just nu

Vi befinner oss i steget "Uppdrag", se nedan. Nästa steg är samråd.

Detaljplanen för Sanduddens skola som antogs i kommunfullmäktig den 9 mars 2021 överklagades till mark- och miljödomstolen. Domstolen upphävde detaljplanen och nu börjar arbetet med att ta fram en ny. Beslutet innebär en försening av byggstarten till 2023.

Läs mer om beslutet

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att Sanduddens skola ska byggas ut för att rymma cirka 900 elever i årskurs F-9.

Vad är det som planeras?

Nya skolbyggnader

Förslaget innebär att riva de skolbyggnader som finns och ersätta med två nya byggnader. I förslaget så kan nuvarande skolbyggnader stå kvar under byggtiden och eleverna kan alltså gå kvar i lokalerna.

Ny idrottshall

Idrottshallen ska ligga söder om Sanduddsvägen för att kunna skapa en tillräckligt stor skolgård runt skolan.

Bättre trafiksituation

Flytt av nuvarande bussvändslinga och en tydligare trafiksituation för lämning och hämtning av elever inom skolområdet.

Stabil slänt och naturvärden

Slänten norr om skolgården och öster om Sanduddsvägen måste bli stabil och säker. Det kommer att påverka nuvarande naturvärden i området. Detaljplanen ska säkerställa stabiliteten och samtidigt, så gott det går, värna om gällande naturvärden.

Bakgrund

Detaljplanen för Sanduddens skola antogs av kommunfullmäktige 2021-03-09. Beslutet överklagades och Mark- och miljödomstolen som upphävde detaljplanebeslutet. Planprocessen för Sanduddens skola börjar därför om på nytt.
Den nya detaljplanen kommer framför allt att ändras utifrån de punkter som Mark- och miljödomstolen slog ned på i sin dom, särskilt när det gäller släntstabiliteten och vem som ska ansvara för Sanduddsvägen.

Mer information kring beslutet

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd planeras till: maj 2022.

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning planeras till: 2:a kvartalet 2022.

Antagande

Efter granskning så har handlingar kompletterats, justerats och kommunicerats med berörda sakägare. Om du har lämnat synpunkter under granskningen meddelas du personligen eller genom kungörelse när det går att komma åt handlingarna. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: 4:de kvartalet 2022.

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: tidigast 1:a kvartalet 2023.

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?