Planprocessens steg, uppdrag

Skå-Eneby (Troxhammar golfbana)

Vi ska utreda om området är lämpligt för bostadsbebyggelse och utökade möjligheter för fritidsaktiviteter .

Område: Skå-Eneby, Färingsö

Typ: Program inför detaljplan

Status: Uppdrag

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Skå-Eneby 3:7 (Troxhammar golf) och Troxhammar 8:4 med flera (Orrburren)


Diarienr: PLAN.2007.46


Förfarande: Program


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Uppdrag

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda om det finns möjlighet att bygga fler bostäder och fritidsaktiviteter inom området.

Vad är det som planeras?

  • Nya bostäder och fritidsaktiviteter

Vi ska utreda förutsättningarna och ge förslag på utveckling av bostäder och fritidsaktiviteter inom området. Sedan arbetet startades har ett planbesked inkommit för ytterligare en del av fastighet Skå-Eneby 3:7.

Nästa steg

Planen befinner sig i uppstartsskede.

Samråd

När kommunens stadsbyggnadsförvaltning har tagit fram ett förslag på en detaljplan så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd planeras äga rum: ej bestämt

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning planeras äga rum: ej bestämt

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan tidigast ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

  3. I Närlunda planerar kommunen för parhus med parker...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?