Detaljplaneprocessen, samråd.

Skäluddsvägen 4, Närlunda

I Närlunda planerar kommunen för parhus med parkering i carport intill huset

Område: Närlunda, Ekerö

Typ: Detaljplan

Status: Samråd

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Skäluddsvägen 4, del av Närlunda 58:4

 

Diarienummer: PLAN.2018.9

 

Förfarande: Standardförfarande

 

För detaljplanen tillämpas nya plan- och bygglagen (2010:900)

Uppdrag

Efter att kommunen fått in ansökan om planbesked så beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 september 2016 § 112 att kommunen ska inleda planläggning av Närlunda 58:4 för att se möjligheterna till radhusbebyggelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog beslut om planuppdrag den 2018-04-24 (§ 61).

Bakgrund

Under arbetets gång har kommunen gjort bedömningen att det är lämpligt med fyra bostäder fördelat på två huskroppar för att bättre anpassa byggnaderna till terrängen och omkringliggande bebyggelse.

Vad är det som planeras?

Detaljplanen ger möjlighet att bygga fyra bostäder i två parhus. En väg till bostäderna planeras öster om husen. Under det ena parhuset ska det blir möjligt att ha en parkering. I den norra delen av området planeras möjlighet till garage under mark med in- och utfart från norr om fastigheten.

Det blir möjligt att bredda den delen av Skäluddsvägen som löper längs med planområdet eftersom en 0,5 meter bred remsa av Närlunda 58:4 blir planlagd som vägområde.

Husen får vegetationsbeklädda pulpettak (sedumtak) och fasaderna ska gå i jordfärger för att husen ska smälta in i omgivningen.

Frågor och svar

Kommer trafiken att öka?

Skäluddsvägen har relativt mycket trafik och delar av vägen är smal, framför allt väster om planområdet. Planen möjliggör fyra nya bostäder vilket sannolikt innebär mer trafik längs vägen dock i riktning österut. Planen möjliggör även en breddning av Skäluddsvägen längst med planområdets gräns, vilket skulle innebära att fordon kan mötas på sträckan.

Hur höga blir husen?

I planen ska husen bli ungefär lika höga som bebyggelsen intill. Eftersom husen ska få pulpettak så kan byggnadernas höjd hållas låg samtidigt som det blir möjligt att bygga två våningar.

Vad blir skuggningseffekterna?

Kommunen har tagit fram en solstudie som del av planarbete, för att studera skuggningseffekter vid tre olika tidpunkter på dygnet fyra olika datum. I april, juli, september och november. Solstudien visar att skuggningseffekterna på bebyggelsen runt om är små.

Hur lång tid beräknar vi att genomförandet av detaljplanen kommer att vara?

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

Nästa steg

Detaljplanen har varit på samråd. Nästa steg är granskning.

Samråd

När kommunens stadsbyggnadsförvaltning har tagit fram ett förslag på en detaljplan så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 20 juli – 20 september 2020

Samrådshandlingar

Utredningar och andra handlingar

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ej bestämt

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

  3. Kommunen avser att inleda planläggning av Närlunda...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?