Skäluddsvägen 4, Närlunda

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan som ska göra det möjligt att bygga parhus med parkering i carport intill huset.

Område: Närlunda, Ekerö

Typ: Planprojekt

Status: Antagande

Just nu

Kommunfullmäktige beslöt att anta den nya detaljplanen 26 april 2022. Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Vi hoppas att få ett beslut från dem innan årsskiftet 2022/2023.

Vi befinner oss i steget Antagande. Nästa steg är laga kraft .

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2016-11-13 att kommunen ska inleda planläggning av Närlunda 58:4. Syftet är att pröva möjligheterna till radhusbebyggelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog beslut om planuppdrag den 2018-04-24.

Vad är det som planeras?

Under arbetets gång har vi bedömt att fyra bostäder fördelat på två huskroppar är lämpligt inom området. Då blir bebyggelsen anpassad till terrängen och bebyggelsen runt omkring. Intill husen föreslås parkering i carport eller garage. Planen är att husen får sedumtak (vegetationsbeklädda pulpettak) och att fasaderna ska gå i jordfärger för att husen ska smälta in i omgivningen.

Infart till bostäderna planeras öster om husen. Ett av husen föreslås få parkering i källaren. Övrig parkering planeras i den norra delen av området där det finns möjlighet till garage under mark med in- och utfart från norr.

Den delen av Skäluddsvägen som löper längs med planområdet breddas för att bekräfta befintlig väganläggning som delvis ligger på fastigheten.

Frågor och svar

Kommer trafiken att öka?

Fyra nya bostäder kommer sannolikt innebära en viss ökad trafikmängd. Framför allt påverkas de första 50 metrarna av Skäluddsvägen från Tappströmsvägen och längs Tappströmsvägen. Trafikökningen blir ändå liten i förhållande till den totala mängden trafik.

En del av Skäluddsvägen tillhör aktuell fastighet. Vägens sträckning bekräftas i planen. Detta innebär att ägare till fastigheten inte kan utnyttja den marken som idag är del av väganläggningen till något annat. Därmed undviks risken att vägområdet blir smalare och sikten försämras.

Hur höga blir husen?

Enligt planen ska husen bli ungefär lika höga som bebyggelsen intill. Eftersom husen ska få pulpettak så kan byggnadernas höjd hållas låg samtidigt som det blir möjligt att bygga två våningar.

Vad blir skuggningseffekterna?

Inför samråd har vi tagit fram en solstudie för att studera skuggornas effekter vid tre olika tidpunkter på dygnet vid fyra olika datum. Till granskningen har vi kompletterat studien med tidpunkter för ytterligare två kvällar sommartid. Vi har också gjort en studie där den nya föreslagna bebyggelsen jämförs med befintliga förhållanden. Solstudien visar att skuggningseffekterna på bebyggelsen runt om är små.

Hur lång tid beräknar vi att genomförandet av detaljplanen kommer att vara?

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.


Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 20 juli – 20 september 2020

Samrådshandlingar

Utredningar och andra handlingar

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

I granskningsutlåtandet framgår de ändringar som gjorts sedan granskning.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige togs 26 april 2022.

Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Vi hoppas att få ett beslut från dem innan årsskiftet 2022/2023.

Handlingar inför antagande:

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: tidigast under kvartal 1 2023

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Skäluddsvägen 4, del av Närlunda 58:4


Diarienummer: PLAN.2018.9


Förfarande: Standardförfarande


För detaljplanen tillämpas nya plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?