Detaljplaneprocessen, samråd.

Skäluddsvägen 4, Närlunda

I Närlunda planerar kommunen för parhus med parkering i carport intill huset

Område: Närlunda, Ekerö

Typ: Detaljplan

Status: Samråd

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Skäluddsvägen 4, del av Närlunda 58:4

 

Diarienummer: PLAN.2018.9

 

Förfarande: Standardförfarande

 

För detaljplanen tillämpas nya plan- och bygglagen (2010:900)

Just nu

Vi befinner oss i steget "Samråd". Nästa steg är granskning.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2016-11-13 att kommunen ska inleda planläggning av Närlunda 58:4. Syftet är att pröva möjligheterna till radhusbebyggelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog beslut om planuppdrag den 2018-04-24.

Vad är det som planeras?

Under arbetets gång har kommunen gjort bedömningen att fyra bostäder fördelat på två huskroppar är lämplig inom området. Då blir bebyggelsen anpassad till terrängen och bebyggelsen runt omkring. Intill husen föreslås parkering i carport eller garage. Husen planeras få vegetationsbeklädda pulpettak (sedumtak) och fasaderna ska gå i jordfärger för att husen ska smälta in i omgivningen.

Infart till bostäderna planeras öster om husen. Under det ena huset föreslås parkering. Övrig parkering planeras i den norra delen av området där det finns möjlighet till garage under mark med in- och utfart från norr.

Den delen av Skäluddsvägen som löper längs med planområdet breddas för att bekräfta befintlig väganläggning som delvis ligger på fastigheten.

Frågor och svar

Kommer trafiken att öka?

Fyra nya bostäder kommer sannolikt innebära en viss ökad trafikmängd. Framför allt påverkas de första 50 metrarna av Skäluddsvägen från Tappströmsvägen och längs Tappströmsvägen. Trafikökningen blir ändå liten i förhållande till den totala mängden trafik.

En del av Skäluddsvägen tillhör aktuell fastighet. Vägens sträckning bekräftas i planen. Detta innebär att ägare till fastigheten inte kan utnyttja den marken som idag är del av väganläggningen till något annat. Därmed undviks risken att vägområdet blir smalare och sikten försämras.

Hur höga blir husen?

Enligt planen ska husen bli ungefär lika höga som bebyggelsen intill. Eftersom husen ska få pulpettak så kan byggnadernas höjd hållas låg samtidigt som det blir möjligt att bygga två våningar.

Vad blir skuggningseffekterna?

Kommunen har tagit fram en solstudie som en del av planarbetet. Man har studerat skuggningseffekter vid tre olika tidpunkter på dygnet under fyra olika datum. I april, juli, september och november. Solstudien visar att skuggningseffekterna på bebyggelsen runt om är små.

Hur lång tid beräknar vi att genomförandet av detaljplanen kommer att vara?

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.


Här befinner vi oss nu (Samråd)

Samråd

När kommunens stadsbyggnadsförvaltning har tagit fram ett förslag på en detaljplan så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 20 juli – 20 september 2020

Samrådshandlingar

Utredningar och andra handlingar

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: 24 augusti - 27 september 2021.

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Detaljplanen för Stamvägens förskola behöver ändra...

  3. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?