Detaljplaneprocessen, samråd.

Skola Bryggavägen

I östra delen av Ekebyhovsdalen, sydöst om Ekerö centrum, planerar kommunen en ny skola för upp till 900 elever.

Område: Ekebyhovsdalen, Ekerö

Typ: Detaljplan

Status: Samråd

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för ny skola Bryggavägen, del av Ekebyhov 1:1


Diarienr: PLAN.2016.15.214


Förfarande: Utökat förfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Just nu

Vi befinner oss i steget "Samråd" , se nedan. Nästa steg är granskning.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

I samband med att kommunstyrelsens arbetsutskott gav stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att skapa en detaljplan för en ny skola, så beslutade barn- och utbildningsnämnden att ersätta Ekebyhovskolan med en ny skola vid Bryggavägen. Området består mestadels av jordbruksmark och naturmark. 

Vad är det som planeras?

  • Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga en ny grundskola och en ny idrottshall inom fastigheten Ekebyhov 1:1.
  • Förslaget innebär en skolbyggnad med separat idrottshall intill Bryggavägen, och en trygg trafiklösning runt skolområdet.

Natur och kulturvärden

Platsen ligger i ett kulturhistoriskt känsligt område och den nya bebyggelsen ska ta hänsyn det. Kulturlandskapet och naturmiljön är viktiga kulturbärare. 

Kommunen har genomfört en undersökning om detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 5 § miljöbalken (MB).

Detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan därför behövs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. En sådan har tagits fram för att belysa och bedöma miljöeffekterna enligt 6 kap. 11 § MB.

Här befinner vi oss nu (Samråd)

Samråd

När kommunens stadsbyggnadsförvaltning har tagit fram ett förslag på en detaljplan så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 19 december 2019 – 7 februari 2020

Samrådshandlingar

Utredningar

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ej bestämt

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Detaljplanen för Stamvägens förskola behöver ändra...

  3. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?