Skola Bryggavägen

Bild från gestaltningsprogrammet för en ny skola på Bryggavägen. Grönområden och Ekebyhovsbacken i bakgrunden. Ljusgröna skolbyggnader.

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan i östra delen av Ekebyhovsdalen, sydöst om Ekerö centrum, där vi planerar för en ny skola för upp till 900 elever.

Område: Ekebyhovsdalen, Ekerö

Typ: Planprojekt

Status: Lagakraft

Just nu

Kommunfullmäktige antog den nya detaljplanen 30 augusti 2022. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som i sin tur beslöt att avvisa överklagandet. I och med detta har detaljplanen vunnit laga kraft den 23 december 2022.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

I samband med att kommunstyrelsens arbetsutskott gav stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att skapa en detaljplan för en ny skola, så beslutade barn- och utbildningsnämnden att ersätta Ekebyhovskolan med en ny skola vid Bryggavägen. Området består mestadels av jordbruksmark och naturmark. 

Vad är det som planeras?

  • Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga en ny grundskola och en ny idrottshall inom fastigheten Ekebyhov 1:1.
  • Förslaget innebär en skolbyggnad med separat idrottshall intill Bryggavägen, och en trygg trafiklösning runt skolområdet.

Natur och kulturvärden

Platsen ligger i ett kulturhistoriskt känsligt område och den nya bebyggelsen ska ta hänsyn det. Kulturlandskapet och naturmiljön är viktiga kulturbärare. 

Kommunen har genomfört en undersökning om detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 5 § miljöbalken (MB).

Detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan därför behövs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. En sådan har tagits fram för att belysa och bedöma miljöeffekterna enligt 6 kap. 11 § MB.

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

Planen har varit ute på samråd och arbetas nu om inför nästa steg som är "Granskning", se nedan.

Samrådet ägde rum: 19 december 2019 – 7 februari 2020

Samrådshandlingar

Utredningar

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen ägde rum 8 november - 8 december 2021.

Planhandlingar

Utredningar

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

I granskningsutlåtandet framgår de ändringar som gjorts sedan granskning.

Beslut om antagande togs i kommunfullmäktige den 30 augusti 2022.

Alla handlingar inför antagande finns på Medborgare.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planhandlingar:

Utredningar:

Laga kraft

Kommunfullmäktige antog den nya detaljplanen 30 augusti 2022. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som i sin tur beslöt att avvisa överklagandet. I och med detta har detaljplanen vunnit laga kraft den 23 december 2022.

Detaljplanen vann laga kraft den 23 december 2022.

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för ny skola Bryggavägen, del av Ekebyhov 1:1


Diarienr: PLAN.2016.15.214


Förfarande: Utökat förfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?