Södra Kungsberga (fd Sörgården)

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan som ska ge möjlighet till nya småhus och lägenheter och samtidigt ta tillvara på områdets natur- och kulturvärden.

Område: Kungsberga, Färingsö

Typ: Planprojekt

Status: Granskning, vilande

Just nu

Vi befinner oss i steget " Granskning", se nedan. Nästa steg är antagande. För närvarande är den vilande.

Läs om de olika stegen i processen

Ny småhusbebyggelse och lägenheter.

Områdets natur- och kulturvärden ska tillvaratas.

Vad är det som planeras?

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga nya bostäder och att kunna ansluta de nya och de befintliga bostäderna till det kommunala VA-nätet.

Detaljplanen ska också tillvarata och stärka natur- och kulturmiljövärden i området och skapa förutsättningar för en attraktiv och trafiksäker lokal servicepunkt i centrala Kungsberga.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 30 nya bostäder i form av småhusbebyggelse och lägenheter på fastigheten Kungsberga 1:34 och genom att dela tomterna på några av de andra fastigheterna.

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 29 mars 2017 – 28 april 2017.

Samrådshandlingar

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt, arbetet är vilande.

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt, arbetet är vilande.

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Kungsberga 1:34 m.fl. (södra Kungsberga)


Diarienr: KS05/166


Förfarande: Standardförfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?