Södra Mörby (fd Vårdagsvägen)

Flygfoto med aktuellt planområde markerat med gul linje

Aktuellt planområde markerat med gul linje

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan som ska ge 20 nya villatomter vid korsningen mellan Mörbyvägen och Vårdagsvägen.

Område: Mörby, Färingsö

Typ: Planprojekt - exploatörsdriven process

Status: Samråd

Just nu

Vi befinner oss i steget "Samråd", se nedan. Nästa steg är "Utställning" ("Granskning").

För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) kallas skedet granskning för utställning.

Läs om de olika stegen i processen

20 nya villatomter vid korsningen mellan Mörbyvägen och Vårdagsvägen.

Vad är det som planeras?

  • Cirka 20 bostadstomter på del av Mörby 1:62 och del av 1:65
  • Utredning av förutsättningar för anslutning till kommunalt VA för samtliga i planområdet.

Området är tänkt att innehålla friliggande villor med möjlighet till generationsboende.

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

Planen har varit ute på samråd och arbetas nu om inför nästa steg som är "Granskning", se nedan.

Samrådet ägde rum: sommaren 2014.

Samrådshandlingar

Utredningar och andra handlingar

Visa på karta

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning planeras äga rum: ej bestämt

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Mörby 1:65 och del av Mörby 1:62 (södra Mörby)


Diarienr: KS08/133


Förfarande: Normalt planförfarande


För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?