En gul träbyggnad med två våningar och tegeltak

Stamvägens förskola

Detaljplanen för Stamvägens förskola behöver ändras så att det är möjligt att bygga en ny förskola.

Område: Träkvista, Ekerö

Typ: Detaljplan

Status: Granskning

Planprocessens steg, granskning

Information om detaljplan

Formellt namn: Ändring av detaljplan för Träkvista 2:59 och 2:67 (Stamvägens förskola)

Diarienr: PLAN.2018.15

Förfarande: Standardförfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Uppdrag

2018-11-13 så gav Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrag åt Miljö- och stadsbyggnadskontoret att påbörja detaljplaneändring för Träkvista 2:59 och Träkvista 2:67 för att tillåta förskola.

Bakgrund

På fastigheterna Träkvista 2:59 och 2:67 finns idag Stamvägens förskola.

Förskolan behöver nya lokaler. Den gällande byggnadsplan från 1965 säger att marken ska bebyggas med bostäder och det innebär att kommunen inte kan ge bygglov för förskola.

Vad är det som planeras?

Planändringen ska göra nuvarande byggnadsplanen mer flexibel. Vi behöver också justera användningen så att nuvarande verksamhet (förskola) stämmer överens med planen.

Inom planändringsområdet så kommer planbestämmelserna justeras till dagens lagstiftning.

Nästa steg

Granskning pågår under perioden 8 december 2020 - 5 januari 2021. Nästa steg i planprocessen är antagande.

Samråd

När kommunens stadsbyggnadsförvaltning har tagit fram ett förslag på en detaljplan så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns till för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 6 november – 4 december 2019

Samrådshandlingar

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning av ändringsförslaget pågår mellan den 8 december 2020 och den 5 januari 2021. Under perioden finns planhandlingarna tillgängliga i bibliotekets foajé i Ekerö centrum och i kommunhusets tillfälliga entré i socialförvaltningens kontor, Tappströmsvägen 2.

Eventuella synpunkter på förslaget ska finnas hos planeringsheten senast den 5 januari 2021. Skicka dem med post till: Ekerö kommun, Planeringsenheten, Box 205, 178 23 Ekerö, eller med e-post till: planeringsenheten@ekero.se . Ange diarienummer PLAN.2018.15

Den som inte senast under granskningen av detaljplanen har lämnat en skriftlig synpunkt kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planhandlingar

Utredningar och andra handlingar

Antagande

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras preliminärt till kvartal 2, 2021.

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske tidigast kvartal 2, 2021

Detaljplaneprocessen på Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Läs mer

  1. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

  2. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  3. I Närlunda planerar kommunen för parhus med parker...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?