En gul träbyggnad med två våningar och tegeltak

Stamvägens förskola

Detaljplanen för Stamvägens förskola behöver ändras så att det är möjligt att bygga en ny förskola.

Område: Träkvista, Ekerö

Typ: Detaljplan

Status: Samråd

Detaljplaneprocessen, samråd.

Information om detaljplan

Formellt namn: Ändring av detaljplan för Träkvista 2:59 och 2:67 (Stamvägens förskola)

Diarienr: PLAN.2018.15

Förfarande: Standardförfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Uppdrag

2018-11-13 så gav Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrag åt Miljö- och stadsbyggnadskontoret att påbörja detaljplaneändring för Träkvista 2:59 och Träkvista 2:67 för att tillåta förskola.

Bakgrund

På fastigheterna Träkvista 2:59 och 2:67 finns idag Stamvägens Förskola.

Förskolan har tre avdelningar och behöver moderniseras. Gällande detaljplan innebär att kommunen inte kan ge bygglov för förskola.

Vad är det som planeras?

Ändringen ska göra nuvarande byggnadsplanen mer flexibel. Vi behöver också justera användningen så att nuvarande verksamhet (förskola) stämmer överens med planen.

Inom planändringsområdet så kommer planbestämmelserna justeras till dagens lagstiftning. Det finns också behov av fler förskoleplatser inom Ekerö kommun, så förskolan ska också utökas till fyra avdelningar.

Miljöpåverkan

Ändringen av detaljplanen för Träkvista 2:59 och 2:67 ska inte innebära betydande miljöpåverkan och kommunen kommer inte genomföra en strategisk miljöbedömning.

Nästa steg

Vi sammanställer samrådsredogörelsen. Nästa steg i planprocessen är granskning.

Samråd

När kommunens stadsbyggnadsförvaltning har tagit fram ett förslag på en detaljplan så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd: 6 november – 4 december 2019

Samrådshandlingar

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till:

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till:

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske:

Detaljplaneprocessen på Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer

  1. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

  2. I Närlunda planerar kommunen för parhus med parker...

  3. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?