En gul träbyggnad med två våningar och tegeltak

Stamvägens förskola

Detaljplanen för Stamvägens förskola behöver ändras så att det är möjligt att bygga en ny förskola.

Område: Träkvista, Ekerö

Typ: Detaljplan

Status: Antagande

Planprocessens steg, antagande

Information om detaljplan

Formellt namn: Ändring av detaljplan för Träkvista 2:59 och 2:67 (Stamvägens förskola)

Diarienr: PLAN.2018.15

Förfarande: Standardförfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Just nu

Vi befinner oss i steget "Antagande", se nedan. Nästa steg i planprocessen är laga kraft.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

2018-11-13 så gav Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrag åt Miljö- och stadsbyggnadskontoret att påbörja detaljplaneändring för Träkvista 2:59 och Träkvista 2:67 för att tillåta förskola.

Bakgrund

På fastigheterna Träkvista 2:59 och 2:67 finns idag Stamvägens förskola.

Förskolan behöver nya lokaler. Den gällande byggnadsplan från 1965 säger att marken ska bebyggas med bostäder och det innebär att kommunen inte kan ge bygglov för förskola.

Vad är det som planeras?

Planändringen ska göra nuvarande byggnadsplanen mer flexibel. Vi behöver också justera användningen så att nuvarande verksamhet (förskola) stämmer överens med planen.

Inom planändringsområdet så kommer planbestämmelserna justeras till dagens lagstiftning.

Samråd

När kommunens stadsbyggnadsförvaltning har tagit fram ett förslag på en detaljplan så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns till för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 6 november – 4 december 2019

Samrådshandlingar

Här befinner vi oss nu (Antagande)

Antagande

Granskningsutlåtande

Efter granskning så har handlingarna kompletterats och justerats. I granskningsutlåtandet kan du läsa om vilka yttranden som kom in under granskningen och hur de har tagits omhand.

Granskningsutlåtande Pdf, 847.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Planhandlingar

Planhandlingar från kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-08 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till den 22 juni 2021.


Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske tidigast kvartal 3, 2021

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

  3. I Närlunda planerar kommunen för parhus med parker...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?