Stamvägens förskola. En stor, gul villa.

Stamvägens förskola byggs om.

Stamvägens förskola

Detaljplanen för Stamvägens förskola behöver ändras så att det är möjligt att bygga en ny förskola.

Område: Träkvista, Ekerö

Typ: Detaljplan

Status: Laga kraft

Planprocessens steg, Laga kraft

Information om detaljplan

Formellt namn: Ändring av detaljplan för Träkvista 2:59 och 2:67 (Stamvägens förskola)

Diarienr: PLAN.2018.15

Förfarande: Standardförfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Just nu

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2021 att godkänna ändringen av detaljplanen för Träkvista 2:59 och 2:67 (Stamvägens förskola). Inga överklaganden har kommit in och beslutet har vunnit laga kraft (är giltigt). Det innebär att byggprojektet kan starta så snart ett bygglov är klart.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

2018-11-13 så gav Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrag åt Miljö- och stadsbyggnadskontoret att påbörja detaljplaneändring för Träkvista 2:59 och Träkvista 2:67 för att tillåta förskola.

Bakgrund

På fastigheterna Träkvista 2:59 och 2:67 finns idag Stamvägens förskola.

Förskolan behöver nya lokaler. Den gällande byggnadsplan från 1965 säger att marken ska bebyggas med bostäder och det innebär att kommunen inte kan ge bygglov för förskola.

Vad är det som planeras?

Planändringen ska göra nuvarande byggnadsplanen mer flexibel. Vi behöver också justera användningen så att nuvarande verksamhet (förskola) stämmer överens med planen.

Inom planändringsområdet så kommer planbestämmelserna justeras till dagens lagstiftning.

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns till för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 6 november – 4 december 2019

Samrådshandlingar

Antagande

Efter granskning så har vi kompletterat och justerat handlingarna. Om du har lämnat synpunkter under granskningen meddelas du personligen eller genom kungörelse när det går att komma åt handlingarna. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande togs i kommunfullmäktige den 22 juni 2021

Planhandlingar

Plankarta med bestämmelser Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 11.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 847.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar och andra handlingar

Överklagan

Det går att överklaga en antagen detaljplan men det måste ske inom tre veckor från den dag beslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Tiden för överklagan går ut den 23 juli.

Hur man överklagar

Här befinner vi oss nu (Laga kraft)

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Laga krafthandlingar:

Plankarta Pdf, 1.5 MB.

Planbeskrivning Pdf, 2.6 MB.

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

  3. Bild från arbetsmodellen som visar infart från

Hjälpte informationen på den här sidan dig?