Stav

Flygfoto som visar gränsdragningen över området som ska detaljplaneras

Flygfotot visar det aktuella området i Stavsborg där detaljplanen ska tas fram.

Här arbetar vi med en ny detaljplan för att tillåta utbyggnad av kommunalt dricks- och spillvattennät och utreda förutsättningarna för att bygga fler bostäder.

Område: Stavsborg, Färingsö

Typ: Planprojekt - kommundriven process

Status: Uppdrag - Inte prioriterad 2023

Just nu

Vi befinner oss i steget Uppdrag, se längre ner. Arbetet är för närvarande vilande.

Läs om de olika stegen i processen

Målet med detaljplanen för Stavsborg är att dra fram kommunalt dricks- och spillvattennät och att i samband med det utreda om det är möjligt att tillåta fler bostäder i området.

Bakgrund

Vi har undersökt var det finns behov av att bygga ut kommunalt dricks- och spillvattennät till bebyggelse som redan finns i kommunen.

Vi prioriterar delar av kommunen där behovet är som störst eller där det är önskvärt på grund av utveckling av samhället. I vår VA-plan finns utbyggnad av kommunalt dricks- och spillvattennät till Stavsborg med.

Planering av dricks- och spillvattennät görs i samband med att detaljplaner antas. Därför har vi fått i uppdrag att upprätta en detaljplan för Stavsborg.

Vad är det som planeras?

  • Göra det möjligt för bostäder i området att ansluta till kommunalt dricks- och spillvattennät.
  • Pröva förutsättningarna att förtäta området med nya bostäder.

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns till för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd planeras äga rum: ännu inte bestämt.

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ännu inte bestämt.

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ännu inte bestämt.

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ännu inte bestämt.

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för del av Stav S:1 m.fl. (Stav)

Diarienr: KS16/179

Förfarande: Standardförfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?