Flygfoto som visar gränsdragningen över området som ska detaljplaneras

Flygfotot visar det aktuella området i Stavsborg där detaljplanen ska tas fram.

Stavsborg

Här arbetar vi med en ny detaljplan för att tillåta utbyggnad av kommunalt dricks- och spillvattennät och utreda förutsättningarna för att bygga fler bostäder.

Område: Stavsborg, Färingsö

Typ: Planprojekt - kommundriven process

Status: Uppdrag

Planprocessens steg, uppdrag

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Stav S:1 med flera (Stavsborg)

 

Planprocess: kommundriven process

Diarienr: PLAN.2016.22

Förfarande: Standardförfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Just nu

Vi befinner oss i steget Uppdrag, se längre ner. Detaljplanearbetet har precis startat. Nästa steg är samråd.

Miljö- och geotekniska undersökningar

De miljö- och geotekniska undersökningar som skulle gjorts under sommaren är pausade. När vi återupptar arbetet kommer vi att kontakta berörda fastighetsägare.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

Målet med detaljplanen för Stavsborg är att dra fram kommunalt dricks- och spillvattennät och att i samband med det utreda om det är möjligt att tillåta fler bostäder i området.

Bakgrund

Vi har undersökt var det finns behov av att bygga ut kommunalt dricks- och spillvattennät till bebyggelse som redan finns i kommunen.

Vi prioriterar delar av kommunen där behovet är som störst eller där det är önskvärt på grund av utveckling av samhället. I vår VA-plan finns utbyggnad av kommunalt dricks- och spillvattennät till Stavsborg med.

Planering av dricks- och spillvattennät görs i samband med att detaljplaner antas. Därför har vi fått i uppdrag att upprätta en detaljplan för Stavsborg.

Vad är det som planeras?

  • Göra det möjligt för bostäder i området att ansluta till kommunalt dricks- och spillvattennät.
  • Pröva förutsättningarna att förtäta området med nya bostäder.

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns till för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd planeras äga rum: tredje kvartalet 2023

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: andra kvartalet 2024

Antagande

Efter granskning så har handlingarna kompletterats och justerats. I granskningsutlåtandet kan du läsa om vilka yttranden som kom in under granskningen och hur de har tagits omhand.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: tredje kvartalet 2024

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: fjärde kvartalet 2024

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?