En illustration ritad ovanifrån. En röd byggnad.

Stenhamra centrum, del 1 - förskolor

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan. Vi ska utreda möjligheten för nybyggnation av två nya förskolor i utkanten av Stenhamra centrum.

Område: Stenhamra centrum, Färingsö

Typ: Planprojekt

Status: Samråd

Detaljplaneprocessen, samråd.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för del av Stenhamra centrum (Stockby 2:63 med flera och Stockby 3:69 med flera)


Diarienr: PLAN.2020.01


Förfarande: Utökat förfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Just nu

Vi befinner oss i steget " Samråd", se nedan. Nästa steg är granskning.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

I takt med att Ekerö kommun växer och Stenhamra centrum står inför en kommande utveckling med fler bostäder och utökat serviceutbud utreds möjligheterna för byggnation av två nya förskolor i centrala Stenhamra.

Arbetet med Stenhamra centrum är uppdelat i två detaljplaner (del 1 och 2).

Stenhamra centrum del 2

Bakgrund

Ekerö kommun står inför stora förändringar de kommande åren. Stora satsningar på infrastrukturen planeras vilket kommer leda till förbättrade kommunikationer till och från Ekerö och på så sätt ökar möjligheterna för kommunen att växa med fler bostäder och invånare.

Stenhamra är kommunens näst största tätort och den största tätorten på Färingsö. Här finns det bra tillgång till samhällsservice och kollektivtrafik vilket är en bra grund för en fortsatt utveckling.

2016 godkändes ett program för centrumet. Programmet visar på förslag och idéer om hur centrumet kan utvecklas med nya funktioner, placering, utformning och gestaltning. Programmet föreslår bland annat ny bebyggelse för bostäder och service samt utveckling av befintligt grönstråk.

Vad är det som planeras?

  • Två nya förskolor med bra tillhörande utemiljöer i Stenhamra centrum.
  • Förbättrad kvalité på gröna områden inom allmän platsmark.
  • Säkrad tillgång till och skötsel av parkområden för framtiden.
  • En våtmark för förbättrad dagvattenhantering.

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

Planen har varit ute på samråd och arbetas nu om inför nästa steg som är "Granskning", se nedan.

Samrådet ägde rum: 14 april 2020 - 10 maj 2020

Samrådshandlingar

Utredningar och andra handlingar

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning planeras till Q4 2022

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: Ännu ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan tidigast ske: tidigast Q3 2021

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Från och med 27 juni har vi öppet 08.00 - 16.00 och stängt för lunch 12.00 - 13.00

Ska du besöka oss?

OBS! Vecka 28 - 32 flyttar receptionen till Socialtjänstens hus som ligger bakom huvudentrén.

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?