En illustration ritad ovanifrån. En röd byggnad.

Stenhamra centrum, del 1 - nya förskolor - förskolor

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan. Vi utreder förutsättningarna för två nya förskolor med tillhörande utemiljöer i centrala Stenhamra.

Område: Stenhamra centrum, Färingsö

Typ: Planprojekt

Status: Granskning

Planprocessens steg, granskning

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Stockby 2:63 och Stockby 3:69 med flera (Stenhamra centrum, del 1)


Diarienr: PLAN.2020.01


Förfarande: Utökat förfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Just nu

Vi befinner oss i steget "Granskning", se nedan. Nästa steg är antagande.

21 juni 2022 beslutade kommunstyrelsen att detaljplanen ska ut på granskning. Granskning kommer att ske efter sommaren mellan den 8 september och 6 oktober, 2022.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

I takt med att Ekerö kommun växer och Stenhamra centrum står inför en kommande utveckling med fler bostäder och utökat serviceutbud utreder vi möjligheterna för byggnation av två nya förskolor i centrala Stenhamra.

Den nya bebyggelsen ska bidra till helheten i Stenhamra centrum genom att gestaltas väl och anpassas till sin omgivning. Tanken är att vi också ska bevara och planlägga för gång- och cykelbanor som kommunen ska ansvara för och samtidigt säkerställa goda trafiklösningar.

Arbetet med Stenhamra centrum är uppdelat i tre detaljplaner (del 1, del 2 och del 3).

Stenhamra centrum, del 2, nya centrumet

Stenhamra centrum, del 3, flytt av Stenhamraskolan

Bakgrund

Ekerö kommun står inför stora förändringar de kommande åren. Stora satsningar på infrastrukturen planeras vilket kommer leda till förbättrade kommunikationer till och från Ekerö och på så sätt ökar möjligheterna för kommunen att växa med fler bostäder och invånare.

Stenhamra är kommunens näst största tätort och den största tätorten på Färingsö. Här finns det bra tillgång till samhällsservice och kollektivtrafik vilket är en bra grund för en fortsatt utveckling.

Följande har hänt hittills:

  • 2016 - ett program för Stenhamra godkänns.
  • 2016 - kommunstyrelsens arbetsutskott ger uppdraget att upprätta en detaljplan för Stenhamra centrum.
  • 2019 - kommunstyrelsen beslutar att dela upp detaljplanen i två delar, del 1 och del 2.
  • 2020 - aktuell detaljplan, del 1, ställs ut på samråd där de som berörs fick möjlighet att ge synpunkter på förslaget

Vad är det som planeras?

  • En ny förskola mellan Uppgårdsskolan och Solbackavägen, strax norr om Stenhamra centrum söder om Grindvägen.
  • En andra ny förskola mellan Borgenparkens lekplats och Stenhamravägen, strax söder om befintliga Stenhamra förskola.
  • Båda förskolorna föreslås uppföras i två våningar i huvudsakligen trä med kulörer som går att finna i Stenhuggarbyn.
  • Den södra av de två förskolorna föreslås få en ny anslutning till Stenhamravägen för att inte leda in mer fordonstrafik på Fågelvägen och Hemvärnsvägen. Den norra förskolan föreslås använda befintlig in-/utfart till Solbackavägen samt kompletteras med en ny.
  • Vi planerar att behålla de gång- och cykelvägar som ansluter till de båda förskolorna. Trafiksäkerhetshöjdande åtgärder kommer utredas närmare framöver.

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

Planen har varit ute på samråd och arbetas nu om inför nästa steg som är "Granskning", se nedan.

Samrådet ägde rum: 14 april 2020 - 10 maj 2020

Samrådshandlingar

Utredningar och andra handlingar

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Den 21 juni 2022 beslutade kommunstyrelsen att granskning får genomföras.

När granskningen börjar kommer planförslaget med tillhörande handlingar och utredningar att publiceras här och också finnas tillgängliga på biblioteket i Stenhamra. Berörda sakägare kommer att informeras via post när granskningen startar.

Granskning äger rum 8 september – 6 oktober, 2022

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: i början av 2023

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan tidigast ske: tidigast i början av 2023

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Fram till och med 12 augusti har vi öppet 08.00 - 16.00 och stängt för lunch 12.00 - 13.00

Ska du besöka oss?

OBS! Vecka 28 - 32 flyttar receptionen till Socialtjänstens hus som ligger bakom huvudentrén.

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?