Stenhamra centrum, del 1 - nya förskolor

En illustration ritad ovanifrån. En röd byggnad.

Flygbild med områden markerade över var förskolorna planeras ligga

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan. Vi utreder förutsättningarna för två nya förskolor med tillhörande utemiljöer i centrala Stenhamra.

Område: Stenhamra centrum, Färingsö

Typ: Planprojekt

Status: Granskning

Just nu

Vi befinner oss i steget "Granskning", se nedan. Granskningen pågick mellan den 8 september och 6 oktober, 2022. Nu ska planen arbetas om inför nästa steg som är ”Antagande", se nedan.


Visionsbilder över förskolorna i Stenhamra centrum

Skisserna visar förslag på hur förskolorna skulle kunna se ut. Bilder: LLP arkitektkontor.

Varför bygger kommunen förskolor på dessa två platser?

Nu när Stenhamra ska utvecklas till en småstad, med bland annat nya bostäder, kommer fler att flytta in i området. Då behövs utökad kommunal service så som nya förskoleplatser. Den lokal som Stenhamra förskola har idag är tillfällig och kommer att försvinna på sikt. Planen är att verksamheten ska flytta in i en av de nya förskolorna. De nya förskolorna byggs på kommunal mark i centralt läge. Här är det nära till natur, rekreation och gång- och cykelbanor som ger goda möjligheter att gå eller cykla till förskolan. Många barn och föräldrar får kortare avstånd mellan bostad och förskola vilket kortar ned restiden. Båda platserna har goda förutsättningar till attraktiva förskolegårdar.

När ska det börja byggas?

Preliminär tidplan är att bygget kan börja i augusti 2023 och att förskolan kan öppna under höstterminen 2024.

Hur kommer trafiken i Stenhamra att påverkas?

Vi har tagit fram två trafikutredningar som visar att området klarar av den ökning av trafik som de nya förskolorna innebär. De visar också att det är möjligt att skapa en ny korsning på Stenhamravägen och hur parkering och trafik till och från förskolorna ska planeras. Utredningarna finns att läsa nedan i det blå utfällbara fältet "Granskning".

Har kommunen gjort utredningar som visar att grannar inte påverkas negativt?

En bullerutredning är gjord för att se vilka nivåer av trafikbuller som kan väntas. Den visar att uppsatta riktvärden för trafikbuller i huvudsak klaras inom områdena och att förskoleverksamhet därmed är lämplig.

När det gäller hur mycket ljud barnen kan tänkas ge ifrån sig är det svårare att mäta. En förtätning av området kan inte göras utan viss påverkan på omgivningen. Men bullerutredningen bedömer förskolorna med tillhörande gårdar som lämpliga.

Kommer förskolorna att se ut som på bilderna?

De bilder som finns i Gestaltningsprogrammet är förslag på hur byggnader och utemiljö kan komma att se ut. I verkligheten kan det se annorlunda ut. Plankartan är juridiskt bindande, vilket innebär att dokumentet måste följas. Den styr bland annat var byggnaderna får ligga inom området, hur stora och höga de får vara, takvinkel, ungefärlig färg och vilket huvudsakligt material som ska vara på fasaden. Plankartan och gestaltningsprogrammet finns att läsa nedan i det blå utfällbara fältet "Granskning".

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

I takt med att Ekerö kommun växer och Stenhamra centrum står inför en kommande utveckling med fler bostäder och utökat serviceutbud utreder vi möjligheterna för byggnation av två nya förskolor i centrala Stenhamra.

Den nya bebyggelsen ska bidra till helheten i Stenhamra centrum genom att gestaltas väl och anpassas till sin omgivning. Tanken är att vi också ska bevara och planlägga för gång- och cykelbanor som kommunen ska ansvara för och samtidigt säkerställa goda trafiklösningar.

Arbetet med Stenhamra centrum är uppdelat i tre detaljplaner (del 1, del 2 och del 3).

Stenhamra centrum, del 2, nya centrumet

Stenhamra centrum, del 3, flytt av Stenhamraskolan

Bakgrund

Ekerö kommun står inför stora förändringar de kommande åren. Stora satsningar på infrastrukturen planeras vilket kommer leda till förbättrade kommunikationer till och från Ekerö och på så sätt ökar möjligheterna för kommunen att växa med fler bostäder och invånare.

Stenhamra är kommunens näst största tätort och den största tätorten på Färingsö. Här finns det bra tillgång till samhällsservice och kollektivtrafik vilket är en bra grund för en fortsatt utveckling.

Följande har hänt hittills:

  • 2016 - ett program för Stenhamra godkänns.
  • 2016 - kommunstyrelsens arbetsutskott ger uppdraget att upprätta en detaljplan för Stenhamra centrum.
  • 2019 - kommunstyrelsen beslutar att dela upp detaljplanen i två delar, del 1 och del 2.
  • 2020 - aktuell detaljplan, del 1, ställs ut på samråd där de som berörs fick möjlighet att ge synpunkter på förslaget

Vad är det som planeras?

  • En ny förskola mellan Uppgårdsskolan och Solbackavägen, strax norr om Stenhamra centrum söder om Grindvägen.
  • En andra ny förskola mellan Borgenparkens lekplats och Stenhamravägen, strax söder om befintliga Stenhamra förskola.
  • Båda förskolorna föreslås uppföras i två våningar i huvudsakligen trä med kulörer som går att finna i Stenhuggarbyn.
  • Den södra av de två förskolorna föreslås få en ny anslutning till Stenhamravägen för att inte leda in mer fordonstrafik på Fågelvägen och Hemvärnsvägen. Den norra förskolan föreslås använda befintlig in-/utfart till Solbackavägen samt kompletteras med en ny.
  • Vi planerar att behålla de gång- och cykelvägar som ansluter till de båda förskolorna. Trafiksäkerhetshöjdande åtgärder kommer utredas närmare framöver.

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: i början av 2023

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan tidigast ske: tidigast i början av 2023

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Stockby 2:63 och Stockby 3:69 med flera (Stenhamra centrum, del 1)


Diarienr: PLAN.2020.01


Förfarande: Utökat förfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?