Stenhamra centrum, del 2, centrumet

Vy över Stenhamra centrum med en staty över en man och kvinna i förgrunden

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan. Vi planerar för en utveckling av centrumet med fler bostäder, utökad service och förbättrade torg- och parkytor.

Område: Stenhamra centrum, Färingsö

Typ: Planprojekt

Status: Uppdrag

Just nu

Ny inriktning

I juni 2022 beslöt kommunstyrelsen att ta en ny inriktning i planarbetet för Stenhamraskolan och huvudmannaskapet. Detta för att på ett bättre sätt kunna skapa småstadskvaliteter i Stenhamras mest centrala delar. Detta stämmer väl överens med det som framkom under medborgardialogen 2019. Under dialogen var det många som önskade ett mer livfullt Stenhamra med fler möjligheter till aktiviteter, mötesplatser och utökad service, med det nya inriktningsbeslut öppnar vi upp den möjligheten.

Flytt av Stenhamraskolan

För Stenhamraskolan innebär den nya inritningen att skolan ska flytta till ett område närmare Uppgårdsskolan. På så sätt skapas mer plats i Stenhamras mest centrala delar för bostäder och centrumändamål som kan bidra till att skapa den småstadskaraktär som vi eftersträvar.

Området kring Uppgårdsskolan är redan utpekat för ny bebyggelse i kommunens översiktsplan. Även utrymme för en ny väg är utpekat inom detta område. En förlängning av Uppgårdsvägen är en förutsättning för ny bebyggelse i området.

Vi har under våren utrett alternativa lägen för Stenhamraskolan och haft dialog med andra berörda förvaltningar inom kommunen och lärare och elever i Stenhamra. Slutsatsen är att fördelarna med en flytt av Stenhamraskolan överväger nackdelarna.

Huvudmannaskap

För att skapa en attraktiv småstadsmiljö i Stenhamra är det också viktigt hur de allmänna platserna, så som gator, torg och parker, utformas. Som det ser ut idag ansvarar inte kommunen för de huvudgator och allmänna platser som finns i Stenhamra centrum. Med det nya inriktningsbeslutet ändras detta och arbetet framöver ska utreda möjligheterna för kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser i centrumet. Alltså att kommunen i så fall tar ansvarar för dessa och på det sättet enklare kan styra dess utformning.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

I Stenhamra finns möjligheter att utveckla centrumet med fler verksamheter och bostäder. Målet är att skapa ett attraktivt centrum som är levande och tryggt. Fler bostäder ska öppna upp möjligheten för fler att flytta till Stenhamra. Det tillsammans med ett utökat serviceutbud ska locka fler till centrumet och sociala ytor så som torg och park ska utvecklas så att fler vill vistas i centrumet.

Arbetet med Stenhamra centrum är uppdelat i tre detaljplaner (del 1, del 2 och del 3).

Stenhamra centrum, del 1, nya förskolor

Stenhamra centrum, del 3, flytt av Stenhamraskolan

Bakgrund

Ekerö kommun står inför stora förändringar de kommande åren. Stora satsningar på infrastrukturen planeras vilket kommer leda till förbättrade kommunikationer till och från Ekerö och således utökade möjligheter för kommunen att växa med fler bostäder och invånare.

Stenhamra är kommunens näst största tätort och den största tätorten på Färingsö. Här finns det bra tillgång till samhällsservice och kollektivtrafik vilket är en bra grund för en fortsatt utveckling.

2016 godkändes ett program för centrumet. Programmet visar på förslag och idéer om hur centrumet kan utvecklas med nya funktioner, placering, utformning och gestaltning. Programmet föreslår bland annat ny bebyggelse för bostäder och service samt utveckling av befintligt grönstråk.

Vad är det som planeras?

Syftet med planläggning vid Stenhamra centrum är att pröva förutsättningarna för:

  • fler bostäder
  • utökat serviceutbud
  • utökad kvalitet på grönområden
  • mer liv och rörelse omkring ett nytt torg i anslutning till busshållplats, bibliotek, matbutik med mera
  • omdisponering av parkeringsytor
  • tydligare stråk för gående och cyklister.

Medborgardialog

I arbetet med detaljplanen för Stenhamra centrum arrangerade vi en medborgardialog under 2019. Syftet var att samla olika perspektiv och genom det skapa förståelse mellan alla parter. Dialogen syftade även till att skapa ett bättre planerings- och beslutsunderlag.

I dialogen deltog representanter från Ekerö kommun och olika intressenter och boende i Stenhamra. Vi talade om Stenhamra centrum, hur platsen fungerar idag, vad som är bra och mindre bra och vilka behov som finns.

Handlingar från medborgardialogen

Sammanställning av arbetet framåt med resultatet från medborgardialogen

Naturvärden, torget, trafik, parkering, utbud, lokaler och säkerhet!

Vi har gjort en sammanställning som visar hur vi kommer att arbeta vidare med resultatet från dialogen och all input.

Stenhamra centrum, sammanställning Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd kommer preliminärt att ske: våren 2023

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning planeras äga rum: våren 2024

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: hösten 2024

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan tidigast ske: hösten 2024

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Stockby 3:19 med flera (Stenhamra Centrum del 2)


Diarienr: PLAN.2013.18


Förfarande: Utökat planförfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?