Stenhamra centrum, del 2, centrumet

Här planerar vi för att utveckla Stenhamra centrum med fler bostäder, utökad service och förbättrade torg- och parkytor. Vi vill skapa fler mötesplatser, mer tydliga och säkra gång- och cykelvägar samtidigt som vi också utvecklar grönområden.

Område: Stenhamra centrum, Färingsö

Typ: Planprojekt - kommundriven process

Status: Samråd

Just nu

Detaljplanen var på samråd i maj 2023, här under kan du klicka dig vidare för att se en film om samrådsförslaget. Just nu jobbar vi med att gå igenom de synpunkter som kom in under samrådet och genomför flera utredningar.

Utifrån de synpunkter som kom in och utredningarna gör vi en bedömning om hur vi ska förändra planförslaget.

Nästa steg är "Granskning", då kommer vi att visa upp ett omarbetat förslag för allmänheten.

Vad innebär det att bygga småstad?

Det innebär att bygga olika typer av nya bostäder i form av flerbostadshus och småhus samt lokaler för centrum och handel. Stenhamra centrum ska utvecklas med inspiration från den lokala byggnadstraditionen och samtidigt ge en modernt pittoresk karaktär. I planen möjliggör vi nya torg, mötesplatser och stråk som ska utformas för att stärka de gröna värdena och skapa en trivsam och hållbar småstadsmiljö. Tillgängligheten för gående och cyklister ska öka och parkeringsmöjligheter ska förbättras vid viktiga målpunkter.
Det innebär nya småskaliga gator och ny småskalig bebyggelse. Det kommer att bildas en sammanhängande och ganska tät småstadsmiljö.

Hur höga blir husen?

Nya Stenhamra centrum kommer att ha olika typer av bebyggelse och höjden på husen kommer att variera. Husen kommer att ha mellan 1-3 våningar beroende på var de ligger i området med undantag för ett hus med 4 våningar mitt emot Coop.

Är det hyres- eller bostadsrätter som planeras och när de kommer att börja byggas?

Detaljplanen kan inte reglera om det blir hyresrätter eller bostadsrätter. Troligtvis kommer det att bli en blandning av båda delarna. Bostäderna kan börja byggas efter att detaljplanen fått laga kraft och bygglov beviljats. De delar som ligger där Stenhamraskolan ligger idag kan börja byggas först efter att den nya skolan är färdig.

Varför är jag inte sakägare när andra på min gata är det? Och vilken roll har en sakägare?

Sakägare är de personer som är direkt berörda av planförslaget. Med direkt berörd menas de som bor eller verkar invid planområdet. Alltså fastighetsägare, hyresgäster av bostäder eller lokaler inom detaljplaneområdet eller som gränsar mot planområdet. Det är planeringsenheten tillsammans med lantmäterimyndigheten som gör en bedömning av vem som är sakägare. Om du inte är sakägare har vi bedömt att du inte direkt berörs av planförslaget i egenskap av fastighetsägare eller hyresgäst. Även om du inte är sakägare kan du lämna in synpunkter under samråd eller granskning.

Har ni gjort utredningar som verkligen bevisar att området klarar av en ökning med trafiken?

Ja, vi har beställt en trafikanalys som har studerat dagens trafik utifrån trafikmätningar tillsammans med den ökade trafiken som förslaget kommer att ge. Analysen visar att vägarna i området kommer att klara av den ökade trafiken.

Hur blir det med bilparkering?

De nya bostäderna ska ha bilparkering inom kvartersmark. Verksamheterna ska ha bilparkering både inom kvartersmark och på gata. Antalet parkeringsplatser beror på vilken typ av verksamhet som finns. Det går att samnyttja besöksparkering för både verksamheter och bostäder.

Hur påverkas kollektivtrafiken?

Förslaget innebär ett nytt hållplatsläge med bättre kopplingar till hela centrala Stenhamra och till skolområdet. Nytt hållplatsläge föreslås vid det nya aktivitetshuset.

Vad händer med Coop, gym och caféet vid Solbackavägen? Kommer det att finnas ett Systembolag i Stenhamra centrum?

Coop får möjlighet att expandera och får fler parkeringsplatser. Gymmet och caféet har visat intresse för att flytta med till nya lokaler. Detaljplanen möjliggör lokaler för verksamheter på flera platser. Detaljplanen kan inte reglera vilken typ av affär eller restaurang som ska finnas. Det är upp till den som äger fastigheten.

Vem ska bygga? Var anmäler man sitt intresse för bostad? Vad kommer det att kosta?

En del av bebyggelsen byggs av Ekeröbostäder. Man kan anmäla sitt intresse genom att ställa sig i Ekerö bostäders kö via deras hemsida. Hyrorna är inte satta i dagsläget på grund av att produktionskostnaden är okänd. Det är i dagsläget inte klart vem som bygga resterande bebyggelse.

Hur påverkas barns säkerhet i trafiken?

Vi planerar för att skapa en tydlig trafikhierarki där gående och cyklister prioriteras. Vi planerar också för att förbättra och koppla ihop fler gång- och cykelvägar i Stenhamra. Det kommer skapa goda förutsättningar för barn och unga att röra sig fritt över hela Stenhamra mellan viktiga målpunkter.

Läs om de olika stegen i processen

Syftet med detaljplanen är att utveckla en småstadskärna i Stenhamra. I arbetet med detaljplanen utreder vi möjligheterna att bygga omkring 230 nya bostäder, fler centrumfunktioner och ett nytt aktivitetshus. Ny bebyggelse ska utformas med hänsyn till den bebyggelse som redan finns och de förutsättningar som Stenhamra har idag. Vi vill också skapa fler allmänna platser för människor att träffas på.

Vi ska även göra området med trafiksäkert, bland annat genom att göra tydligare gång- och cykelvägar. Platser för grönska, rekreation, dagvattenhantering och ekosystemtjänster ska också ses över. Detaljplanen ska reglera så att kommunen har hand om parkområden och vägar som är värdefulla för Stenhamras utveckling.

Detaljplanen utgår från en medborgardialog som vi genomförde 2019. Temat för dialogen var hur Stenhamra centrum ska utvecklas i framtiden. Majoriteten av de medborgare som deltog efterfrågade fler möjligheter till aktiviteter, mötesplatser och utökad service.

Bakgrund

Med ett till körfält på Ekerövägen och när förbifart Stockholm öppnar kommer tillgängligheten till kommunen att öka. I takt med det kommer behovet av nya bostäder och mer service i hela kommunen att bli större.

År 2016 tog vi fram ett planprogram för Stenhamra centrum. I programmet går det att läsa om vilka förutsättningar Stenhamra har för att utvecklas, och förslag på hur vi kan utveckla det.

År 2018 godkände kommunfullmäktige en översiktsplan för kommunen. I den beskrivs en vision för Stenhamra att utvecklas med centrum och fler bostäder i småstadsbebyggelse.

Under 2019 delades detaljplanen upp i två olika detaljplaner. Den ena detaljplanen syftar till att möjliggöra för två nya förskolor. Den detaljplanen har nu fått laga kraft och nästa steg är att vi ska söka bygglov för de förskolorna.

Du hittar den detaljplanen här i Ekerökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den andra detaljplanen handlar om de mer centrala delarna av Stenhamra och är den detaljplanen du kan läsa om här. I slutet av 2019 bjöd vi även in boende, föreningar och företagare i Stenhamra till en medborgardialog för att prata om hur Stenhamra centrum ska utvecklas.

År 2022 beslutade kommunstyrelsen om att utreda en ny placering av Stenhamraskolan intill Uppgårdsskolan. Detta för att på ett bättre sätt kunna skapa känslan av en småstad i Stenhamras mest centrala delar där Stenhamraskolan är placerad idag. Det beslutet innebar att ett arbete med en till detaljplan startade i området.

Läs mer om Detaljplan för Stenhamra skolområde Öppnas i nytt fönster.

Medborgardialog

I arbetet med detaljplanen för Stenhamra centrum arrangerade vi en medborgardialog under 2019. Syftet var att samla olika perspektiv och genom det skapa förståelse mellan alla parter. Dialogen syftade även till att skapa ett bättre planerings- och beslutsunderlag.

I dialogen deltog representanter från Ekerö kommun och olika intressenter och boende i Stenhamra. Vi talade om Stenhamra centrum, hur platsen fungerar idag, vad som är bra och mindre bra och vilka behov som finns.

Handlingar från medborgardialogen

Sammanställning av arbetet framåt med resultatet från medborgardialogen

Naturvärden, torget, trafik, parkering, utbud, lokaler och säkerhet!

Vi har gjort en sammanställning som visar hur vi kommer att arbeta vidare med resultatet från dialogen och all input.

Stenhamra centrum, sammanställning Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning planeras äga rum: kvartal 3, 2025

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: kvartal 1, 2026

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan tidigast ske: kvartal 1, 2026

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Stockby 3:19 m.fl. (Stenhamra Centrum del 2)

Diarienr: KS15/141 (PLAN.2013.18)

Förfarande: Utökat planförfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?