Flygbild över Stenhamra.
Detaljplaneprocessen, samråd.

Stenhamra centrum, etapp 2

Vi planerar för en utveckling av centrumet med fler bostäder, utökad service och förbättrade torg- och parkytor.

Område: Stenhamra centrum, Färingsö

Typ: Detaljplan

Status: Samråd

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Stenhamra centrum (Stockby 3:19 med flera)


Diarienr: PLAN.2013.18


Förfarande: Utökat planförfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Just nu

Vi befinner oss i steget "Samråd". Efter medborgardialogen tittar vi nu på hur byggnader och gator ska placeras. Vi tittar också på utveckling av grönområden och väger in resultatet av medborgardialogen. Bland annat kommer vi undersöka hur hanteringen av dagvatten fungerar och hur vi eventuellt behöver anpassa i framtiden. Vi kommer också utreda markens egenskaper för att se vilken grundläggning som är lämplig.

Så här arbetar vi vidare med resultatet efter medborgardialogen för Stenhamra centrum

Naturvärden, torget, trafik, parkering, utbud, lokaler och säkerhet!

Nu har kommunens planeringsenhet gjort en sammanställning som kort redovisar hur vi arbetar vidare med resultatet från dialogen och all input.

Stenhamra centrum, sammanställning Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

I Stenhamra finns möjligheter att utveckla centrumet med fler verksamheter och bostäder. Målet är att skapa ett attraktivt centrum som är levande och tryggt. Fler bostäder ska öppna upp möjligheten för fler att flytta till Stenhamra. Det tillsammans med ett utökat serviceutbud ska locka fler till centrumet och sociala ytor så som torg och park ska utvecklas så att fler vill vistas i centrumet.

Arbetet med Stenhamra centrum är uppdelat i två detaljplaner (etapp 1 och 2).

Stenhamra centrum etapp 1

Bakgrund

Ekerö kommun står inför stora förändringar de kommande åren. Stora satsningar på infrastrukturen planeras vilket kommer leda till förbättrade kommunikationer till och från Ekerö och således utökade möjligheter för kommunen att växa med fler bostäder och invånare.

Stenhamra är kommunens näst största tätort och den största tätorten på Färingsö. Här finns det bra tillgång till samhällsservice och kollektivtrafik vilket är en bra grund för en fortsatt utveckling.

2016 godkändes ett program för centrumet. Programmet visar på förslag och idéer om hur centrumet kan utvecklas med nya funktioner, placering, utformning och gestaltning. Programmet föreslår bland annat ny bebyggelse för bostäder och service samt utveckling av befintligt grönstråk.

Vad är det som planeras?

Syftet med planläggning vid Stenhamra centrum är att pröva förutsättningarna för:

  • fler bostäder
  • utökat serviceutbud
  • utökad kvalitet på grönområden
  • mer liv och rörelse omkring ett nytt torg i anslutning till busshållplats, bibliotek, matbutik med mera
  • omdisponering av parkeringsytor
  • tydligare stråk för gående och cyklister.

Medborgardialog

I arbetet med detaljplanen för Stenhamra centrum arrangerade kommunen en medborgardialog under 2019. Syftet var att samla olika perspektiv och genom det skapa förståelse mellan alla parter. Dialogen syftade även till att skapa bättre planerings- och beslutsunderlag.

I dialogen deltog representanter från Ekerö kommun samt olika intressenter och boende i Stenhamra för att prata om Stenhamra centrum, hur platsen fungerar idag, vad som är bra och mindre bra och vilka behov som finns.

Handlingar från medborgardialogen

Sammanställning av arbetet framåt med resultatet från medborgardialogen

Naturvärden, torget, trafik, parkering, utbud, lokaler och säkerhet!

En sammanställning från kommunens planeringsenhet som redovisar hur vi arbetar vidare med resultatet från dialogen och all input.

Stenhamra centrum, sammanställning Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Här befinner vi oss nu (Samråd)

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd kommer preliminärt att ske: sommaren 2021

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning planeras äga rum: ej bestämt

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan tidigast ske: 2023

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

  3. Detaljplanen för Stamvägens förskola behöver ändra...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?