Flygbild över Stenhamra.
Planprocessens steg, uppdrag

Stenhamra centrum, etapp 2

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan. Vi planerar för en utveckling av centrumet med fler bostäder, utökad service och förbättrade torg- och parkytor.

Område: Stenhamra centrum, Färingsö

Typ: Planprojekt

Status: Samråd

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Stenhamra centrum (Stockby 3:19 med flera)


Diarienr: PLAN.2013.18


Förfarande: Utökat planförfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Just nu

Efter medborgardialogen som vi hade 2019 utreder vi just nu vilka fysiska förutsättningar som gäller i området. Vi utreder bland annat vilka natur- och kulturvärden som finns och hur dagvattenhanteringen fungerar idag och hur den behöver fungera framöver. Vi tittar även på hur nya byggnader och gator ska placeras.

När våra utredningar är klara ska de sedan vägas samman med medborgardialogens resultat. Det mynnar sedan ut i ett samrådsförslag som kommer att visas upp för allmänheten i nästa steg som är samråd, se nedan.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

I Stenhamra finns möjligheter att utveckla centrumet med fler verksamheter och bostäder. Målet är att skapa ett attraktivt centrum som är levande och tryggt. Fler bostäder ska öppna upp möjligheten för fler att flytta till Stenhamra. Det tillsammans med ett utökat serviceutbud ska locka fler till centrumet och sociala ytor så som torg och park ska utvecklas så att fler vill vistas i centrumet.

Arbetet med Stenhamra centrum är uppdelat i två detaljplaner (etapp 1 och 2).

Stenhamra centrum etapp 1

Bakgrund

Ekerö kommun står inför stora förändringar de kommande åren. Stora satsningar på infrastrukturen planeras vilket kommer leda till förbättrade kommunikationer till och från Ekerö och således utökade möjligheter för kommunen att växa med fler bostäder och invånare.

Stenhamra är kommunens näst största tätort och den största tätorten på Färingsö. Här finns det bra tillgång till samhällsservice och kollektivtrafik vilket är en bra grund för en fortsatt utveckling.

2016 godkändes ett program för centrumet. Programmet visar på förslag och idéer om hur centrumet kan utvecklas med nya funktioner, placering, utformning och gestaltning. Programmet föreslår bland annat ny bebyggelse för bostäder och service samt utveckling av befintligt grönstråk.

Vad är det som planeras?

Syftet med planläggning vid Stenhamra centrum är att pröva förutsättningarna för:

  • fler bostäder
  • utökat serviceutbud
  • utökad kvalitet på grönområden
  • mer liv och rörelse omkring ett nytt torg i anslutning till busshållplats, bibliotek, matbutik med mera
  • omdisponering av parkeringsytor
  • tydligare stråk för gående och cyklister.

Medborgardialog

I arbetet med detaljplanen för Stenhamra centrum arrangerade vi en medborgardialog under 2019. Syftet var att samla olika perspektiv och genom det skapa förståelse mellan alla parter. Dialogen syftade även till att skapa ett bättre planerings- och beslutsunderlag.

I dialogen deltog representanter från Ekerö kommun och olika intressenter och boende i Stenhamra. Vi talade om Stenhamra centrum, hur platsen fungerar idag, vad som är bra och mindre bra och vilka behov som finns.

Handlingar från medborgardialogen

Sammanställning av arbetet framåt med resultatet från medborgardialogen

Naturvärden, torget, trafik, parkering, utbud, lokaler och säkerhet!

Vi har gjort en sammanställning som visar hur vi kommer att arbeta vidare med resultatet från dialogen och all input.

Stenhamra centrum, sammanställning Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd kommer preliminärt att ske: hösten 2022

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning planeras äga rum: ej bestämt

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan tidigast ske: 2023

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?