Stenhamra skolområde

Ett flygfoto med en gul markering som visar vilket område som ska detaljplaneras

Ungefärligt planområde för detaljplan för Stenhamra skolområde, flytt av Stenhamraskolan.

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan. Vi planerar för att möjliggöra en ny skola för att flytta Stenhamraskolans verksamhet.

Område: Stenhamra centrum, Färingsö

Typ: Planprojekt

Status: Uppdrag

Just nu

Vi befinner oss i steget "Uppdrag", se nedan. Nästa steg är samråd.

Läs om de olika stegen i processen

Denna detaljplans syfte är att planlägga för en ny skola dit Stenhamraskolans verksamhet kan flytta.

Arbetet med Stenhamra centrum är uppdelat i tre detaljplaner (del 1, del 2 och del 3).

Stenhamra centrum del 1, nya förskolor

Stenhamra centrum del 2, centrumet

Bakgrund

  • 2007 gav kommunstyrelsen stadsarkitektkontoret i uppdrag att påbörja detaljplanering för Stenhamra.
  • 2016 godkändes ett program för Stenhamra centrum.
  • 2019 hölls en medborgardialog som involverade olika grupper av medborgare, föreningar, näringsidkare, förtroendevalda med flera.
  • 2019 beslöts att dela upp arbetet med detaljplanen för Stenhamra centrum i två delar. Del 1 är förskolorna och del 2 är resterande centrum.
  • 2021 arbetade vi med att tydliggöra målbilden för utvecklingen av Stenhamra centrum. Vi har bland annat haft workshops med berörda förvaltningar och intressenter i planområdet. En idé om att flytta Stenhamraskolan växte fram, bland annat för att kunna utveckla en större sammanhängande småstadskärna i Stenhamra.
  • I juni 2022 beslöt kommunstyrelsen att ta en ny inriktning i planarbetet för Stenhamraskolan. I och med beslutet delas arbetet med detaljplanen upp i ytterligare en del, del 3, som innefattar den nya skollokaliseringen (vid Uppgårdsskolan).

Vad är det som planeras?

  • Ny skola för Stenhamraskolans verksamhet
  • Förlängning av Uppgårdsvägen

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd kommer preliminärt att ske: våren 2023

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning planeras äga rum: våren 2024

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: hösten 2024

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan tidigast ske: hösten 2024

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för del av Stockby 1:298 (Stenhamra skolområde)


Diarienr: KS22/260


Förfarande: Standard


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?