Stenhamra skolområde

Här planerar vi för en ny skola att flytta Stenhamraskolans verksamhet till. Den nya skolan hamnar intill Uppgårdsskolan och planen är att skapa ett större och mer sammahållet skolområde. Vi planerar även för en ny idrottshall och nya lokaler för fritidsverksamhet.

Område: Stenhamra centrum, Färingsö

Typ: Planprojekt - kommundriven process

Status: Samråd

Just nu

Samrådet är avslutat. Just nu jobbar vi med att gå igenom de synpunkter som kommit in under samrådet. Utifrån de synpunkter som kommit in gör vi en bedömning om hur vi ska förändra planförslaget.

Nästa steg är "Granskning", då kommer vi att visa upp ett omarbetat förslag för allmänheten.

Varför ska det byggas just på den platsen?

Befolkning i kommunen växer och därför finns det behov av en större skola i Stenhamra. Den befintliga Stenhamraskolan och idrottshallen är i dagsläget för liten och i dåligt skick.
Platsen där Stenhamraskolan står idag är för liten för att bygga en större skola på. Genom att flytta skolan till ett nytt läge skapas även mer yta för Stenhamra centrum att utvecklas på.

När ska skolan börja byggas?

Vi kan börja bygga den nya skolan när detaljplanen har fått kraft och bygglovet beviljats. Enligt den preliminära tidplanen kommer detaljplanen få laga kraft i början av 2025.

Vad händer med den befintliga idrottshallen i centrum?

Preliminärt ska denna vara kvar.

Har ni gjort utredningar som verkligen bevisar att området klarar av en ökning med trafiken?

Ja, vi har beställt en trafikanalys som har studerat dagens trafik utifrån trafikmätningar tillsammans med den ökade trafiken som förslaget kommer att ge. Analysen visar att vägarna i området kommer att klara av den ökade trafiken. I och med att Uppgårdsvägen förlängs kommer trafiken i centrum att avlastas. Genom att utveckla gång- och cykelnätet kan en del av bilberoendet minska.

Hur blir det med bilparkering?

Vi föreslår två större parkeringsplatser för bilar, en norr om den nya skolan och den andra i anslutning till Uppgårdsskolans befintliga parkering. Dessa kommer tillgodose behovet för både skolpersonal och besökande till idrottshallen. Bilparkeringarna kan användas av de olika verksamheterna eftersom behovet skiljer sig under dygnet. Platser att stanna till på för hämtning och lämning av barn planerar vi för längs med Uppgårdsvägens, i den nya förlängningen.

Hur påverkas barns säkerhet i trafiken kring skolområdet?

Vi planerar för att skapa en tydlig trafikhierarki där gående och cyklister prioriteras. Vi planerar också för att förbättra och koppla ihop fler gång- och cykelvägar i Stenhamra. Det kommer skapa goda förutsättningar för barn och unga att röra sig fritt över hela Stenhamra mellan viktiga målpunkter.

Varför är jag inte sakägare när andra på min gata är det? Och vilken roll har en sakägare?

Sakägare är de personer som är direkt berörda av planförslaget. Med direkt berörd menas de som bor eller verkar invid planområdet. Alltså fastighetsägare, hyresgäster av bostäder eller lokaler inom detaljplaneområdet eller som gränsar mot planområdet. Det är planeringsenheten tillsammans med lantmäterimyndigheten som gör en bedömning av vem som är sakägare. Om du inte är sakägare har vi bedömt att du inte direkt berörs av planförslaget i egenskap av fastighetsägare eller hyresgäst. Även om du inte är sakägare kan du lämna in synpunkter under samråd eller granskning.

Läs om de olika stegen i processen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny F-6-skola. Vi undersöker också möjligheterna att bygga en ny idrottshall och nya lokaler för fritidsverksamhet. Vi planerar också för nya utemiljöer på skolgården och ytor för att lämna och hämta samt parkering. Den nya bebyggelsens utseende och form ska anpassas till den befintliga skolbebyggelsen för att skapa ett samlat skolområde.

Vi utreder också hur vi ska göra det mer enkelt och trafiksäkert för gående och cyklister att ta sig till skolan. Den föreslagna placeringen av den nya skolan kräver att Uppgårdsvägen förlängs.

Förslaget utgår från en medborgardialog som vi hade 2019. Temat för dialogen var Stenhamra centrums utveckling.

Bakgrund

Med ett till körfält på Ekerövägen och när förbifart Stockholm öppnar kommer tillgängligheten till kommunen att öka. I takt med det kommer behovet av nya bostäder och mer service i hela kommunen att bli större.

År 2018 godkände kommunfullmäktige en översiktsplan för kommunen. I den beskrivs en vision för Stenhamra att utvecklas med centrum och fler bostäder småstadsbebyggelse. Med fler bostäder i Stenhamra ökar servicebehovet och behovet av fler skolplatser. I översiktsplanen pekas även ett vägreservat ut för att förlänga Uppgårdsvägen norrut mot Solbackavägen.

2019 hölls en medborgardialog som involverade olika grupper av medborgare, föreningar, näringsidkare, förtroendevalda med flera. Syftet med dialogen var att prata om utvecklingen av Stenhamra centrum.

2022 beslutade kommunstyrelsen om att vi skulle utreda möjligheterna att flytta Stenhamraskolan upp till Uppgårdsskolan. Detta för att på ett bättre sätt kunna utveckla Stenhamras mest centrala delar. Beslutet innebar att arbetet med en tredje detaljplan startade i området, vilket är den detaljplanen du kan läsa om på den här sidan.

Läs mer om Detaljplan för Stenhamra centrum Öppnas i nytt fönster.

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning planeras äga rum: kvartal 4, 2024

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: kvartal 2, 2025

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan tidigast ske: kvartal 2, 2025

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för del av Stockby 1:298 (Stenhamra skolområde)

Diarienr: KS22/260

Förfarande: Standard

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?