Planprocessens steg, granskning

Tufa Marin

Vi utreder förutsättningarna för fler bostäder och en utveckling av varvet.

Område: Tufa Marin, Färingsö

Typ: Detaljplan

Status: Utställning (Granskning) - vilande

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Tufa Marin, fastigheten Ilända 1:6


Diarienr: PLAN.2007.20


Förfarande: Normalt planförfarande


För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Just nu

Vi befinner oss i steget "Utställning" (Granskning), se nedan. Förnärvarande är arbetet vilande.

För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) kallas skedet granskning för utställning.

Läs mer om de olika stegen i processen

Uppdrag

Planarbete pågår för Tufa Marin på norra Färingsö. Ett planprogram har tagits fram som anger och utreder förutsättningarna för att komplettera med fler bostäder och utveckla varvet.

Vad är det som planeras?

  • Skapa cirka sju nya fastigheter med friliggande bostadshus.
  • Bevara och utveckla befintlig varvsverksamhet.

I samband med planen utreds också förutsättningar för anslutning till kommunalt vatten och avlopp och servitutsfrågor som gäller väganslutningar.

Samråd

När kommunens stadsbyggnadsförvaltning har tagit fram ett förslag på en detaljplan så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 2015.

Samrådshandlingar

Utredningar och andra handlingar

Visa på karta

Här befinner vi oss nu (Utställning/granskning)

Utställning (Granskning)

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Utställning planeras äga rum: ej bestämt, för närvarande är arbetet vilande.

För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) kallas skedet granskning för utställning.

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt, för närvarande är arbetet vilande.

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt, för närvarande är arbetet vilande.

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Detaljplanen för Stamvägens förskola behöver ändra...

  3. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?