Flygfoto över området i Tufa Marin (Ilända 1:6) som berörs av planarbetet.

Flygfoto över området i Tufa Marin (Ilända 1:6) som berörs av planarbetet.

Tufa Marin

Vi utreder förutsättningarna för fler bostäder och en utveckling av varvet.

Område: Tufa Marin, Färingsö

Typ: Detaljplan - exploatörsdriven planprocess

Status: Samråd, omarbetning inför Utställning (kallas nu Granskning)

Detaljplaneprocessen, samråd.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Tufa Marin, fastigheten Ilända 1:6


Diarienr: PLAN.2007.20


Förfarande: Normalt planförfarande


För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Just nu

Planen har varit ute på samråd och arbetas nu om inför nästa steg som är Utställning (tidigare Granskning).

Granskning eller utställning?

I arbetet med detaljplaner enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) så kallas Granskning i stället för Utställning.

Mer om de olika stegen

Uppdrag

Planarbete pågår för Tufa Marin på norra Färingsö. Ett planprogram har tagits fram som anger och utreder förutsättningarna för att komplettera med fler bostäder och utveckla varvet.

Vad är det som planeras?

  • Cirka åtta nya fastigheter med friliggande bostadshus.
  • Bevara och utveckla befintlig varvsverksamhet.
  • Ny förbättrad lösning för enskilt vatten och avlopp.

Exploatörsdriven detaljplan och kravspecifikation

Detaljplanen drivs av en extern exploatör. För att säkra en hög kvalitet av detaljplanen och öka effektiviteten så har kommunen tagit fram en kravspecifikation för uppdraget.

Kravspecifikation för Tufa Marin Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Om exploatörsdrivna planprocesser

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

Planen har varit ute på samråd och arbetas nu om inför nästa steg som är Utställning (Granskning).

Samrådet ägde rum: 2015.

Samrådshandlingar

Utredningar och andra handlingar

Visa på karta

Utställning (Granskning)

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Utställning planeras äga rum: preliminärt under kvartal 2, 2022

För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) så kallas skedet granskning för utställning.

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: preliminärt under kvartal 4, 2022.

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: preliminärt under kvartal 4, 2022.

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

  3. Byggprojektet för Stamvägens förskola är igång. Nu...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?