Detaljplaneprocessen, samråd.

Vårdagsvägen

20 nya villatomter vid korsningen mellan Mörbyvägen och Vårdagsvägen.

Område: Mörby, Färingsö

Typ: Detaljplan

Status: Samråd

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Vårdagsvägen (del av Mörby 1:62 med flera)


Diarienr: PLAN.2007.35


Förfarande: Normalt planförfarande


För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Just nu

Vi befinner oss i steget "Samråd", se nedan. Nästa steg är utställning (granskning).

För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) kallas skedet granskning för utställning.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

20 nya villatomter vid korsningen mellan Mörbyvägen och Vårdagsvägen.

Vad är det som planeras?

  • Cirka 20 bostadstomter på del av Mörby 1:62 och del av 1:65
  • Utredning av förutsättningar för anslutning till kommunalt VA för samtliga i planområdet.

Området är tänkt att innehålla friliggande villor med möjlighet till generationsboende.

Här befinner vi oss nu (Samråd)

Samråd

När kommunens stadsbyggnadsförvaltning har tagit fram ett förslag på en detaljplan så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: sommaren 2014.

Samrådshandlingar

Utredningar och andra handlingar

Visa på karta

Granskning / utställning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning planeras äga rum: ej bestämt

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Detaljplanen för Stamvägens förskola behöver ändra...

  3. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?