Planprogram för ny väg, Södra Skå

Här ska vi utreda förutsättningarna för ny väg mellan Enlunda och Svanhagen.

Område: Södra Färingsö

Typ: Planprogram - kommundriven process

Status: Uppdrag

Just nu

Vi befinner oss i steget "Uppdrag", se nedan. Vi arbetar med att ta fram ett första förslag till program. Nästa steg är "Samråd".

Läs om de olika stegen i processen

I kommunens översiktsplan finns ett utpekat vägreservat för en ny väg mellan Svanhagen och Enlundakorset. Målet med det här planprogrammet är att noggrant utreda dragningen av en ny väg. Vi kommer även att titta på läget för ny bebyggelse intill vägen.

Vi kommer att titta på planeringsunderlag som arkeologiska och geotekniska förutsättningar, naturvärden, tillgänglighet till och påverkan på den bebyggelse som redan finns och eventuell tillkommande bebyggelse. Kommunens mål och visioner för området och existerande styrdokument kommer att ligga som grund för utvecklingen. Vi kommer även att undersöka om det är lämpligt att tillåta bebyggelse på jordbruksmark.

Bakgrund

Ekerö kommuns översiktsplan till år 2030 – med sikte på år 2050, antogs av kommunfullmäktige i mars 2018. I den beskrivs det att kommunen står inför en stor omvandling. Vi befinner oss i en expansiv fas med tillväxt och inflyttning. I översiktsplanen finns ett vägreservat utpekat i detta område för ny väg och tillhörande bostäder.

Det pågår flera arbeten med detaljplaner i området längs vägreservatet och det finns flera positiva planbesked. Vi bedömer därför att det finns ett behov av en mer grundlig analys för en hållbar utveckling av området.

Vad är det som planeras?

  • en ny väg för fordons- och busstrafik
  • en ny gång- och cykelväg
  • nya bostadsområden och förtätning av befintliga bostadsområden
  • samtidigt är det viktigt att bevara värdefull jordbruksmark, naturvärden och kulturvärden.

När vi har tagit fram ett förslag så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd planeras äga rum: kvartal 1, 2024

Efter samråd så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om godkännande i kommunfullmäktige planeras till: kvartal 2, 2024

Information om planprogrammet

Formellt namn: Planprogram för Troxhammar 1:2 med flera (ny väg, södra Skå)


Diarienr: 2021.20

 

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900).

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?