En bild som visar hur kommunen är organiserad.

Förvaltningar & enheter

Kommunens förvaltningar sköter den löpande verksamheten. Förvaltningarna är uppdelade i olika enheter.

Kommunens förvaltningar:

Kommunstyrelseförvaltningen är den centrala förvaltningen i Ekerö kommun och ansvarar också för att stötta övrig verksamhet inom:

 • ekonomi
 • HR
 • IT
 • kommunkansliet
 • kommunikation
 • näringsliv och turism
 • samordning
 • säkerhet
 • upphandling
 • utveckling och service
 • kundtjänst och service (Ekerö direkt).

Ansvarar för:

 • förskoleverksamhet för barn 1–5 år (förskola, familjedaghem och öppen förskola)
 • förskoleklass och grundskola 6–16 år
 • skolbarnomsorg (fritidshem och öppen fritidsverksamhet)
 • särskola
 • vuxenutbildning
 • resursteam
 • matproduktion.

Ansvarar för:

 • bibliotek
 • Ekebyhovs slott
 • fritidsgårdar
 • förenings - och ungdomsfrågor som stöd till kultur och idrott i kommunen
 • Idélabbet
 • kommunens konst och offentlig konst
 • kulturmiljöarbete
 • kulturskola med utbildning inom teater, drama, musik, film, och annan kulturverksamhet för barn och ungdom.
 • lokaler och anläggningar för aktiviteter inom kultur och fritid.

Ansvarar för:

 • äldreomsorg
 • hemtjänst
 • insatser till funktionsnedsatta
 • individ- och familjeomsorg
 • mottagande av nyanlända.

I stadsbyggnadsförvaltningen ingår bygglovsenheten, fastighetsenheten, miljöenheten, planeringsenheten och teknik- och exploateringsenheten.

Bygglovsenheten ansvarar för:

 • detaljplaner
 • områdesbestämmelser
 • bygglov
 • bygganmälan
 • strandskydd
 • bostadsanpassning.

Fastighetsenheten ansvarar för:

 • lokalförsörjningen i kommunen
 • skötsel av kommunens fastigheter, det vill säga ta hand om drift och underhåll
 • uthyrning av lokaler för kommunal verksamhet
 • att lokalerna används på bästa sätt
 • projektledning och beställning vid ny- och ombyggnationer
 • att minska energiförbrukningen i kommunens lokaler.

Miljöenheten ansvarar för:

 • miljö- och hälsoskyddsfrågor
 • enskilda avlopp
 • livsmedelsfrågor
 • tillstånd för försäljning av tobak, alkohol och läkemedel.

Planeringsenheten ansvarar för:

 • planarbetet
 • trafikfrågor
 • översiktsplanen
 • kart- och mättjänster.

Teknik- och exploateringsenheten ansvarar för:

 • planering och förvaltning av kommunens mark
 • exploateringsfrågor (köp och försäljning av kommunens mark)
 • vägfrågor (som rör kommunens egna vägar samt gång- och cykelvägar).

Roslagsvatten ansvarar för kommunens vatten- och avloppsnät och hanteringen av hushållsavfall.

Roslagsvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-post:

info@ekero.se

Telefonnummer: 08-124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30


Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö


Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö


Här hittar du avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter till Ekerö kommun


Hjälpte informationen på den här sidan dig?