Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) leder kommunens arbete och ansvarar för att genomföra, följa upp och utvärdera besluten som kommunfullmäktige tar. Kommunstyrelsen fungerar på så sätt som kommunens "regering".

Kommunstyrelsen ansvarar också för kommunens ekonomi och hur Ekerö kommun ska utvecklas i framtiden.

Kommunstyrelsens ansvarsområden

 • Förbereder ärenden till kommunfullmäktige
 • Genomför de beslut som kommunfullmäktige tagit
 • Planerar och följer upp kommunens ekonomi
 • Kommunens personalorgan, löne- och pensionsmyndighet
 • Köp och försäljning av mark (så kallad exploateringsverksamhet)
 • Översiktsplanering, näringslivsfrågor, turism, information och marknadsföring av kommunen
 • Ansvarar för verksamheter och uppdrag som utförs via fastighetsenheten och tekniska enheten. Exempelvis förvaltning (drift och underhåll) av kommunens mark, fastigheter, lokaler, parker, allmän platsmark, avfallsverksamhet, gator, vägar och andra trafikanläggningar
 • Se till att kommunen sköts på ett effektivt och bra sätt.

Nytt från 2023

 • Tekniska nämnden och planutskottet utgår. Ansvaret för planeringsfrågor och tekniska frågor ligger hos kommunstyrelsen.
 • Kommunstyrelsen ansvarar även för de två nya utskotten: klimat- och hållbarhetsutskottet samt samhällsbyggnadsutskottet.

Hur är kommunstyrelsen vald?

Politikerna i kommunstyrelsen är utsedda av kommunfullmäktige efter de allmänna valen vart fjärde år. Den nya kommunstyrelsen tillträder vid årsskiftet efter ett val.

Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden, vanligtvis en tisdag. Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Vilka är våra politiker i kommunstyrelsen?

Johan Elfver (M) är ordförande i kommunstyrelsen.

Förtroendevalda i kommunstyrelsen och nämnder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur en kommun styrs på Sveriges kommuner och regioner, SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När har kommunstyrelsen sina möten?

Sammanträdestider Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

 1. Tjänstemannaorganisationen 2023

  Ekerö kommun består av en politisk organisation oc...

 2. Flygbild över Ekerö centrum.

  Alla kommuner är politiskt styrda organisationer d...

 3. Flygbild över Ekerö centrum.

  Kommunalråd är förtroendevalda politiker som, till...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?