Styrande dokument

Här hittar du dokument som styr vår verksamhet och som kommun­fullmäktige har beslutat ska gälla i Ekerö kommun. Det är till exempel reglementen, policys och planer.

Författningssamlingen är ett komplement till kommunallagen och övriga lagar och föreskrifter som styr den kommunens verksamhet.

Barn och utbildning

40:1 Reglemente för barn och utbildningsnämnden (pdf, 181 kb)PDF
40:2 Regler för anordnande av skolskjutsverksamhet (pdf, 14 kb)PDF
40:4 Taxa inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (pdf, 50 kb)PDF

Bolag

80:3 Bolagsordning för AB Ekerö Bostäder (pdf, 107 kb)PDF
Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder (pdf, 158 kb)PDF

Reglemente för byggnadsnämnden

20:1 Reglemente byggnadsnämnden (pdf, 313 kb)PDF
20:2 Taxa för Byggnadsnämnden (pdf, 452 kb)PDF
20:5 Regler för namnsättning av vägar (pdf, 11 kb)PDF
20:6 Felparkeringsavgifter i Ekerö kommun (pdf, 78 kb)PDF

Gemensam kommunadministration

00:1 Arbetsordning för Kommunfullmäktige (pdf, 690 kb)PDF
00:2 Reglemente för valnämnden (pdf, 127 kb)PDF
01:1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning (pdf, 118 kb)PDF
01:2 Riktlinjer för medelsförvaltning (pdf, 291 kb)PDF
01:3 Bestämmelse för budget och budgetuppföljning (pdf, 139 kb)PDF
01:4 Attestreglemente (pdf, 45 kb)PDF
01:5 Riktlinjer för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser (pdf, 44 kb)PDF
01:6 Rutiner för registrering av allmänna handlingar (pdf, 11 kb)PDF
01:7 Reglemente intern kontroll i Ekerö kommun (pdf, 118 kb)PDF
01:8 Anskaffningsbehörighet i Ekerö kommun (pdf, 53 kb)PDF
02:1 Reglemente för revisorerna (pdf, 166 kb)PDF
03:1 Reglemente för kommunstyrelsen (pdf, 242 kb)PDF
04:1 Kommunalt arkivreglemente (pdf, 31 kb)PDF
05:1 Personalpolicy (pdf, 146 kb)PDF
05:2 Plan för lika rättigheter och möjligheter (pdf, 211 kb)PDF
07:1 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och de politiska organisationerna (pdf, 346 kb)PDF
10:2 Avgifter för avskrifter och kopiering av allmänna handlingar (pdf, 112 kb)PDF
11:1 Grunder för uttagande av avgift vid upplåtelse på allmän plats i Ekerö kommun (pdf, 45 kb)PDF
11:2 Lokala föreskrifter för torghandeln Ekerö kommun (pdf, 84 kb)PDF
11:3 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Ekerö kommun (pdf, 206 kb)PDF
11:3 Kartbilaga 1 och 5 (pdf, 399 kb)PDF
11:3 Kartbilaga 2 (pdf, 592 kb)PDF
11:3 Kartbilaga 3 (pdf, 33 kb)PDF
11:3 Kartbilaga 4 (pdf, 49 kb)PDF
11:4 Lokala föreskrifter för gästhamn Tappström Ekerö kommun (pdf, 41 kb)PDF
13:1 Allmänna bestämmelser för användande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (pdf, 127 kb)PDF
13:3 Reglemente för överförmyndare (pdf, 79 kb)PDF
14:1 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (pdf, 223 kb)PDF

Kultur och fritid

30:1 Reglemente för kultur och fritidsnämnden (pdf, 126 kb)PDF
30:11 Policy för kommunens yttre miljö (pdf, 10 kb)PDF
30:14 Regler för utdelning av Ekerö kommuns stipendium för ungdomsverksamhet sk Snabb slant (pdf, 80 kb)PDF
30:15 Regler och taxa för upplåtelse av kommunal idrottsanläggning (pdf, 90 kb)PDF
30:2 Taxor vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal (pdf, 105 kb)PDF
30:3 Särskilt verksamhetsstöd till föreningar och organisationer (pdf, 13 kb)PDF
30:4 Verksamhetsstöd för föreningar (pdf, 153 kb)öppnas i nytt fönster
30:7 Regler för Sven-Olov Olsons stipendiefond för främjande av kulturlivet på Mälaröarna (pdf, 11 kb)PDF
30:8 Regler för stöd till studieförbunden (pdf, 19 kb)PDF
30:9 Regler för särskilt kommunalt stöd till studieförbundens verksamhet för personer med stora funktionshinder (pdf, 12 kb)PDF
Idrottspolitiskt program Ekerö kommun 2020-2030PDF

Miljö och hälsa

60:1 Reglemente för miljönämnden (pdf, 117 kb)PDF
60:3 Lokala hälsoskyddsföreskrifter (pdf, 254 kb)PDF
60:4 Taxa för Miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (pdf, 969 kb)PDF
60:6 Avfallsföreskrifter (pdf, 434 kb)PDF
60:7 Avfallstaxa 2020 Ekerö kommun (pdf, 413 kb)PDF
60:8 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (pdf, 21 kb)PDF
60:9 Taxa för Miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel (pdf, 216 kb)PDF

Övrigt

70:2 Taxa för regelbunden brandsyn (pdf, 16 kb)PDF
70:5 Brandförsvarets taxor och avgifter (pdf, 26 kb)PDF

Social omsorg

50:1 Reglemente för socialnämnden (pdf, 191 kb)PDF
50:3 Grunder för kommunalt bostadstillägg för handi­kappade (pdf, 11 kb)PDF
50:6 - Avgifter för hemtjänst, vård- och omsorgsboende och trygghetslarm (pdf, 231 kb)PDF
50:14 Utmärkelse till ideela föreningar/organisationer (pdf, 176 kb)PDF
Reglemente för Gemensam familjerättsnämnd Solna Sundbyberg Ekerö (pdf, 85 kb)PDF

Tekniska nämnden

13:2 VA-taxa Ekerö kommun (pdf, 294 kb)PDF
25:1 Reglemente för tekniska nämnden (pdf, 186 kb)PDF

Taxor och avgifter (evt lägga till denna kategori)

40:4 Taxa inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (pdf, 50 kb)PDF


Hjälpte informationen på den här sidan dig?