Vacker vy på skogen i kvällsljus

Ekerö kommun satsar på miljövänlig närvärme

Ekerö kommun har träffat avtal med Vasa Värme Holding AB om att bygga en fliseldad närvärmeanläggning i Ekerö centrum. Ekerö kommun blir delägare, med målsättningen miljövänlig och långsiktig uppvärmning till kommunen och andra fastighetsägare i området.

Genom att byta ut befintlig värmeproduktion till effektiv fliseldning minskar kommunens framtida utsläpp av koldioxid under de kommande decennierna. En betydande besparing, som inneburit att Klimatklivet beslutat om ett bidrag till anläggningen på 30 Mkr. Förutom miljöfördelarna, så innebär avtalet med Vasa Värme att de årliga värmekostnaderna sänks i kommunens fastigheter och att ett mer robust system erhålls. Inom kort kommer värmebolaget att bildas och därefter påbörjas projektering. Flispannorna ska placeras vid reningsverket och hösten 2021 står anläggningen färdig för värmeleverans. Intresset för fjärrvärme på centrala Ekerö förväntas bli stort hos såväl befintliga som planerade fastigheter. I första skedet kommer kommunens fastigheter att anslutas (ca 10 GWh), men redan från början byggs anläggningen för att ge andra intressenter möjlighet till anslutning. Det innebär att i en framtid ska anläggningen kunna leverera upp mot 30 GWh.

- När fjärrvärmesystemet står klart kommer vi att minska klimatpåverkande utsläpp i kommunens fastigheter med motsvarande 45 000 ton koldioxidekvivalenter under de kommande 30 åren. Därtill har vi säkrat avtal om värmeleveranser till en betydligt lägre kostnad än idag. Ekeröalliansen har också skapat bättre förutsättningar för hållbar tillväxt i kommunen genom att framgent kunna erbjuda våra invånare en robust och miljövänlig värmeförsörjning. Infrastruktursatsningar som denna kommer att underlätta för att Ekerö kommun kan växa med ansvar, säger Adam Reuterskiöld (M), Kommunstyrelsens ordförande Ekerö kommun.

- Vi är glada och stolta att Ekerö kommun har utsett Vasa Värme som lokal samarbetspartner för att uppföra och driva det lokala fjärrvärmesystemet i och kring Ekerö centrum. Vi delar kommunens ambitioner om att vara med och bidra till framtidens energiförsörjning där vi menar att hållbar fjärrvärme har en central roll. Effektiv biobränslebaserad fjärrvärme behövs för att Sverige och de svenska kommunerna ska kunna klara av att uppnå målet om en fullt ut hållbar energiförsörjning, säger Lars Strömberg, som är VD och styrelseordförande för Vasa Värme Holding AB.

Om Klimatklivet
Klimatklivet administreras av Naturvårdsverket och är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Vasa Värme Holding AB
Vasa Värme Holding AB har som målsättning att driva och förvalta fjärrvärmebolag i Sverige. Bolaget. I dagsläget äger och förvaltar bolaget 4 fjärrvärmeanläggningar om totalt 173 GWh. Vasa Värme bedriver idag fjärrvärmeverksamhet på fem orter i Sverige; Kalix, Edsbyn, Alfta, Malmköping och Krokek. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Årligen levereras cirka 180 GWh fjärrvärme till fler än 1 000 anslutningar, däribland industrier, kommunala fastigheter, hyresfastigheter och villor. Produktionen baseras till mer än 98 procent på i huvudsak lokalt biobränsle.