Närbild poppelträd

Omplantering av Poppelallén mellan Ekerövägen och Ekuddsvägen

Den andra januari 2019 börjar Ekerö kommuns driftentreprenör Svensk Markservice AB att ta ner poppelallén mellan Ekerövägen och Ekuddsvägen. Kommunen har fått godkänt efter ansökan hos Länsstyrelsen om nedtagning av poppelallén och omplantering.

Plantering av ny allé med ekträd
När Svensk Markservice är klara med nedtagningen kommer vägentreprenören NCC att jämna ut marken bakom busshållplatsen. De kommer att bygga en gångbana till hållplatsen som ansluter till gång- och cykelbanan. Därutöver bygger de om övergångstället samt asfalterar om den befintliga gång- och cykelbanan. Plantering av den nya allén med ekträd kommer att påbörjas så fort väderleken tillåter.

En viktig bakgrund till kommunens ansökan hos Länsstyrelsen om nedtagning av träden är att träden har tagit stor skada p g a av dikes – och vägarbeten. Det vill säga platsen mellan allén och Ekerövägen. Träden närmast diket och vägen har fått skador på rötter vilket har påverkat stabiliteten samt ökat risken för rötskador och svampangrepp. Dryga tio träd är i ett sådant skick att de riskerar att falla samt att större grenar kan ramla ned på gångtrafikanter och cyklister. Länsstyrelsen bedömer att det finns särskilt skäl att avverka träden i allén, eftersom träden är i så dåligt skick att de utgör, eller på sikt kan utgöra, en fara för allmänheten.

Länsstyrelsen anser att kommunen även kan avverka de träd som inte bedöms utgöra så kallade riskträd i dagsläget, eftersom de kommer på sikt utgöra en fara. Trädexperterna (arboristerna) som besiktigat popplarna rekommenderar att kommunen ska ordna nya växtbäddar och plantera nya träd under våren. Popplarna kommer som tidigare nämnt ersättas med ekträd.