Bild på vatten

Naturområdet ”Blå lagunen” är stängt för biltrafik – parkeringsförbud införs på anslutande vägar under juni – sep

Vägföreningarna Granhammar-Bonavik och Husby – Österås, som är belägna på Munsö, kommer att införa parkeringsförbud på vägarna med från om med 10 juni till och med 30 september 2019. Det avser vägarna Bonaviksvägen, Norrängsvägen, Husbyvägen och hela Björn Järnsidas väg.

Anledningen till parkeringsförbudet är att naturområdet ”Blå Lagunen” har stängts för biltrafik från och med 2019. Redan tidigare har parkerade bilar inneburit stora problem för de boende i området. Då naturområdet ”Blå Lagunen” nu är stängt för biltrafik kommer trafiksituationen bli ohållbar på intilliggande och angränsande vägar. Verksamheterna i området med lantbruk, verktygsmakeri, åkeri och hästhållning har redan en oacceptabel trafiksituation under sommarmånaderna.

Stora problem för räddningstjänst och polis
Vidare har räddningstjänsten vid flera tillfällen haft anmärkningar på att framkomligheten för blåljus inte är tillfredsställande på grund av parkerade bilar. Det har inträffat olyckor, bränder i soputrymmen, bilbrand och en drunkningsolycka. Vidare har två trafikolyckor inträffat på Ekerövägen som har koppling till bilister från Blå Lagunen.

Hot mot miljön
Naturområdet har blivit en sanitär olägenhet på grund av nedsmutsning av miljön och omfattande dumpning av skräp, miljöfarliga ämnen och skrot. Detta är ett starkt hot mot miljön och skadar både djur och natur.

Hot mot boende och arrendator
Hot och trakasserier förekommit nästan dagligen mot de personer som arbetat för att hålla ordning under den tid som naturområdet har varit tillgängligt för bilar. Stenar och ölburkar har kastats, könsord uttalats till sommarungdomar som hjälpt till med parkeringen. Arrendatorn har tvingats gå åt sidan för att inte bli påkörd. Arrendatorn sagt upp sitt arrendeavtal vilket omfattade skötsel och tillsyn av hela aktuella området, därför är det av yttersta vikt att parkeringsförbudet införs.

Munsö den 10 juni 2019

Vägföreningarna Granhammar-Bonavik och Husby – Österås