En lärare hjälper två elever med skolarbete. 

Ekerö kommun och Nystad Stadsutveckling AB ingår avsiktsförklaring avseende etablering av friskolor

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 17 mars fattat beslut om att Ekerö kommun och Nystad Stadsutveckling AB kommer att ingå en avsiktsförklaring avseende överlåtelse av hela eller del av fastigheten för nuvarande Ekebyhovsskolan. Kommunens planering med att flytta Ekebyhovsskolan till ny plats pågår sedan en tid. Utifrån avsiktsförklaringen avser Nystad Stadsutveckling att på platsen för ovan nämnda grundskola och särskola, skapa förutsättningar för en eventuell etablering av Internationella Engelska Skolan (IES) samt omlokalisering av Birkaskolan som idag bedriver verksamhet bredvid Tappströmsskolan.

Kommunen har sedan tidigare beslutat att detaljplanelägga del av fastigheten Ekebyhov 1:1 vid Bryggavägen för byggandet av en ny skola. Nuvarande kommunalt drivna Ekebyhovsskolans befintliga grund- och särskolelokaler är föråldrade och verksamheten planeras att flyttas till den nya skolan, varefter de befintliga lokalerna planeras att rivas. Planen är att exploatören ska bygga, äga och förvalta lokaler för verksamheten. 

- Vi har redan idag en stor andel av våra elever som reser till andra typer av skolor utanför kommunen då utbudet av skolor i Ekerö kommun är begränsat. Som ett led i att uppfylla Ekeröalliansens politiska plattform och vallöfte vill vi nu genom denna avsiktsförklaring, möjliggöra för en friskola i Ekerö kommun, säger Adam Reuterskiöld (M) Kommunstyrelsens ordförande, Ekerö kommun

Ekerö står inför en ny utvecklingsfas där en ökad befolkning leder till ökade behov av kommunal verksamhet. De kommande åren kommer byggnationer runt om i kommunen kräva planering och genomförande av utbyggnaden för det kommunala ansvaret när det gäller skola, vård och omsorg. Behovet av nya skollokaler för kommunal skola bedöms under 2020-talet vara uppfyllt i och med byggandet av nya Sanduddens och Ekebyhovs skolor. Det finns behov av ytterligare elevplatser och önskemål om etablering av fristående skolverksamhet finns med i kommunens målsättningar och för detta behöver ytterligare lokaler tillskapas. 

- Efter att vi har utvärderat olika möjliga lösningar ser vi nu att en avsiktsförklaring med en specifik exploatör kommer att ge största möjliga nytta för pengarna. Vi möjliggör därigenom både en nyetablering samt en expansion av friskolor på Ekerö. Vi tillgodoser ett behov av elevplatser som kommer att öka och vi ger fler möjligheten att välja skola, avslutar Adam Reuterskiöld (M) Kommunstyrelsens ordförande, Ekerö kommun

Nystad Stadsutveckling AB
Nystad stadsutveckling är ett stadsutvecklande fastighetsbolag med inriktning på samhällsfastigheter. I nära samarbete med kommuner och verksamheter utvecklar de samhällsfastigheter och städer utifrån ett helhetsperspektiv. Nytänkande och långsiktighet är viktigt för bolaget när de äger, förvaltar och kontinuerligt utvecklar skolor, särskilda boenden och andra platser för samhällsservice. 

Internationella Engelska Skolan 
Internationella Engelska Skolan (IES) har idag en 5-parallellig 4 - 9 grundskola med ca. 950 elever i Bromma, varav ungefär 200 pendlar ifrån Ekerö Kommun. En etablering av IES skulle stärka och bredda kommunens utbud av grundskolor med ny internationell inriktning samt möjliggöra för fler elever inom Ekerö Kommun att nå sitt förstaval och minska utpendlingen av elever. 

Birkaskolan
Birkaskolan ägs genom ett föräldrakooperativ och bedrivs utifrån Montessoripedagogiken, och är mycket uppskattad inom kommunen. Verksamheten tillhandahåller förskola och grundskola för barn mellan 1 och 16 år samt skolbarnsomsorg på fritids och erbjuds till alla barn i Ekerö kommun med kranskommuner. I dagsläget finns ca 450 barn och 80 anställda i verksamheten.