Hand som rör vid vatten

Ekerö kommun stiger i NKI-mätning 2019 om företagsservice

Betyget på Ekerö kommuns företagsservice ökar totalt sett. Det visar 2019 års NKI-mätning som görs i samarbete med Stockholms Business Alliance (SBA) och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Ekerö stiger sakta men säkert i undersökningen för andra året i rad. 

- Resultatet är glädjande och visar att vi är på rätt väg men också att vi behöver fortsatt förbättra oss ännu mer på vissa områden. Att näringslivet skapar tillväxt är avgörande när Ekerö växer och det kräver att vår service håller hög kvalitet, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande. 

I 2019 års mätning får Ekerö kommun ett sammanvägt Nöjd-Kund-Index (NKI) på 70, jämfört med 69 år 2018. Högst betyg får kommunen inom kategorierna brandskydd (82), och livsmedelskontroll (76). Den största ökningen har skett inom bygglovshantering (64) jämfört med 2018 (58). När det gäller markupplåtelse har vi inte haft några ärenden och därav inget betyg, likaså gäller det för serveringstillstånd som hade för få ärenden. NKI-index för miljö- och hälsoskydd har stigit med fyra punkter från 65 till 69 och även mätområdet livsmedelskontroll har betyget stigit med tre punkter från 73 till index 76. 

- Glädjande besked att vi sakta men säkert stiger inom samtliga områden, men vi ska inte slå oss till ro. Vi fortsätter att jobba hårt med att förbättra kommunens företagsservice. Utöver det kommer vi under året också att jobba vidare med kommunens näringslivsprogram vilket involverar såväl tjänstemän, företagare och förtroendevalda, säger Christina Hedberg, kommundirektör i Ekerö kommun.

Totalt har 114 företag, som har haft myndighetskontakter med kommunen, i Ekerö svarat på frågor om hur nöjda de är med kommunens bemötande, information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De myndighetsområden som omfattas av mätningen är brandskydd, serveringstillstånd, livsmedelskontroll, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och bygglov. 

- Den vanligaste kontakten företagen har med kommunerna är genom tillstånd och tillsyn. Därför är denna undersökning enormt viktig i vårt förbättringsarbete. Nu är det viktigare än nånsin att vi har en god dialog med näringslivet och prioriterar rätt insatser för att små och medelstora företag ska övervintra pandemin. Vi vill därför rikta ett stort tack till alla företag som har och tar sig tid att besvara de enkäter som vi skickar ut. Tillsammans gör vi Stockholms regionen starkare, säger Staffan Ingvarsson, VD Stockholm Business Region. 

Sedan SBA började genomföra NKI-undersökningen 2007 har företagen blivit alltmer nöjda. Betyget har ökat från knappt godkänt NKI (63) till högt betyg NKI (73) Vidare har andelen kommuner som fått höga eller mycket höga betyg ökat och andelen med låga eller mycket låga betyg har minskat inom samtliga myndighetsområden. 

- Precis som Stockholm Business Alliance poängterar så är det viktigare än nånsin att vi har en god dialog med våra företag. Många företag är i akut behov av stöd på både kort och lång sikt. Vi ser till att stötta våra företag och kommer att försöka hålla alla pågående projekt och upphandlingar i gång. Kommunen kan vare sig juridiskt eller resursmässigt lösa de stora problemen som drabbar företagen, men det vi kan bistå med gör vi nu genom dessa åtgärder jag tidigare presenterat i ett ordförandebeslut, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ekerö kommun har tagit fram flera olika åtgärder för att stötta det lokala näringslivet under Covid-19 pandemin:

  • Förlänga betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar.
  • Korta ned betaltiden till 20 dagar till alla leverantörer (gäller ej myndigheter och kommuner).
  • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
  • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.
  • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Upprätta en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
  • Förändra riktlinjerna för att möjliggöra att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).
  • Se över om vi kan tidigarelägga planerade kommunala investerings- eller renoveringsprojekt.