Ett barn står gömd bakom en husvägg. Ett annat barn verkar leta. I bakgrunden ser man en skolbyggnad med putsad fasad och spröjsade fönster.

Ärendet om samorganisering av Munsö- och Sundby skolor tas upp för politisk beredning i Barn- och utbildningsnämnden.

Förvaltningschefen för barn- och utbildning i Ekerö kommun har tidigare givit rektor för Munsö- och Sundby skolor uppdraget att säkerställa en god kvalitet och en ekonomi i balans och föreslagit samorganisering av Munsö- och Sundby skolor. Frågan om att politiskt bereda frågan i nämnden har väckts och därför anser Ekeröalliansen att tillmötesgå det önskemålet genom att upprätta ett beslutsärende till kommande nämndsammanträde tisdagen den 5 maj.

Barn- och utbildningsnämnden kommer att föreslås besluta att från och med läsåret 2020/2021 organisera resultatenhet Munsö och Sundby skolor till Sundby skolas lokaler. Ekerö växer och förtätas, främst i huvudorterna i och med planerade bostadsbyggen och framväxande infrastruktur i regionen. Samtidigt har elevunderlaget minskat de senaste åren på Munsö och Sundby skolor med organisatoriska utmaningar samt stora ekonomiska underskott som följd. Med två relativt små enheter som Munsö och Sundby skolor utgör finns idag svårigheter med att säkerställa de krav som ställs utifrån skollag och läroplaner samt tillgodose en utvecklande skolkultur. 

- Frågan om samorganisering som föreslås av förvaltningen har fått uppmärksamhet och många har efterfrågat en politisk beredning. Ekeröalliansen vill tillmötesgå detta och avser att ta upp frågan för beredning i Barn- och utbildningsnämnden den 5 maj. Ekeröalliansen anser att om vi ska behålla god kvalitet och samtidigt möta behovet av minskade kostnader har vi kommit fram till att samorganisering är ett nödvändigt beslut. Genom att vi lyfter frågan för beslut i nämnden ges möjligheten för samtliga representerade partier i nämnden att visa var man står i frågan, säger Sivert Åkerljung (KD), Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett hur den framtida befolkningsutveckling och skolbyggen inom Ekerö tätort kommer att påverka skolorna i Munsö och Sundby. Syftet är att skapa bästa möjliga skolorganisation för enheten med hög kvalitet i undervisningen, väl utvecklade kollegiala strukturer, en god och tillgänglig lärmiljö tillsammans med en långsiktig ekonomisk stabilitet. Utredningen har också genomförts med anledning av det uppdrag som förvaltningen fick i samband med Barn- och utbildningsnämnden driftbudget 2020 (med inriktning 2021 - 2022) där en översyn av de kommunala enheternas organisation för att eventuellt möjliggöra stordriftsfördelar skulle genomföras 2020. 

- Jag välkomnar att nämnden väljer att ta upp frågan för politisk beredning! Det förslag min förvaltning har utarbetat visar tydligt att den här förändringen är nödvändig, och kommer innebära att vi säkerställer en riktigt bra, kvalitativ och stabil skola som kan erbjuda barnen en adekvat verksamhet på lång sikt, säger Johannes Pålsson, Chef för Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Förvaltningens utredning beskriver ett antal alternativa scenarier för hur enheten Munsö och Sundby skolor kan organiseras. Varje scenario omfattar en analys av vilka konsekvenserna blir med varje förslag avseende bland annat elever, personal, undervisning, ekonomi och skolskjuts. Bristande elevunderlag skapar både organisatoriska och ekonomiska svårigheter idag, men på längre sikt riskerar situationen att förvärras om inga åtgärder vidtas. Framtida minskade budgetramar, ökade personalkostnader, hyror och andra fasta kostnader samtidigt som elevunderlaget inte ökar i den utsträckning som krävs medför också att skolorganisationen måste förändras.  

Johan Elfver kontaktkort.jpg
Johan Elfver
Presschef

Läs mer

  1. I början på juli meddelade Kammarrätten i Stockhol...

  2. Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens beslut o...