Ett barn står gömd bakom en husvägg. Ett annat barn verkar leta. I bakgrunden ser man en skolbyggnad med putsad fasad och spröjsade fönster.

Beslut i Förvaltningsrätten i Stockholm om Munsö skola

Förvaltningsrätten har den 16 juni fattat beslut om att beslutet om att Munsö skola blir en F2-skola inte får verkställas i väntan på slutgiltig dom i Förvaltningsrätten. Ärendet ligger sedan tidigare som ett ärende om laglighetsprövning hos Förvaltningsrätten. Detta medför konsekvenser för planeringen av skolverksamheten inför kommande läsår. 

- Det här får till följd att Barn- och utbildningsnämndens beslut om Munsö skola blir en F2-skola har för tillfället skjutits på framtiden, då förvaltningsrätten i Stockholm den 16 juni fattat beslut om att beslutet i Barn- och utbildningsnämnden inte får verkställas i väntan på slutgiltigt beslut från förvaltningsrätten, säger Johannes Pålsson, Förvaltningschef Barn och utbildning.  

Förvaltningsrättens inhibition får som konsekvens att verksamheterna i Munsö och Sundby skolor hamnar i ett osäkert läge under de kommande månaderna. Förvaltningen behöver hantera den nya situationen utifrån rättsläget och göra en bedömning om hur vi går vidare med att säkerställa organisation och planering inför kommande läsår. 

Det kan komma att innebära att verksamheten kommer att kvarstå i den organisationen som tidigare meddelats, dvs F-2 skola på Munsö (beroende på utgången av överklagan). Ett annat alternativ är att förvaltningen kommer att fortsätta erbjuda en F-6 skola på Munsö skola med en förändrad organisation från föregående läsår beroende på elevantal och ekonomiska förutsättningar.

Överklagan
Ekerö kommun kommer att överklaga Förvaltningsrättens beslut om att beslutet inte får verkställas. 

Bakgrund
Förvaltningschefen för barn- och utbildning i Ekerö kommun har i början på 2020 givit rektor för Munsö- och Sundby skolor uppdraget att säkerställa en god kvalitet och en ekonomi i balans och föreslagit samorganisering av Munsö- och Sundby skolor. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslogs då besluta att från och med läsåret 2020/2021 organisera resultatenhet Munsö och Sundby skolor till Sundby skolas lokaler. Ekerö växer och förtätas, främst i huvudorterna i och med planerade bostadsbyggen och framväxande infrastruktur i regionen. Samtidigt har elevunderlaget minskat de senaste åren på Munsö och Sundby skolor med organisatoriska utmaningar samt stora ekonomiska underskott som följd. Med två relativt små enheter som Munsö och Sundby skolor utgör finns idag svårigheter med att säkerställa de krav som ställs utifrån skollag och läroplaner samt tillgodose en utvecklande skolkultur.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett hur den framtida befolkningsutveckling och skolbyggen inom Ekerö tätort kommer att påverka skolorna i Munsö och Sundby. Syftet är att skapa bästa möjliga skolorganisation för enheten med hög kvalitet i undervisningen, väl utvecklade kollegiala strukturer, en god och tillgänglig lärmiljö tillsammans med en långsiktig ekonomisk stabilitet. Utredningen har också genomförts med anledning av det uppdrag som förvaltningen fick i samband med Barn- och utbildningsnämnden driftbudget 2020 (med inriktning 2021 - 2022) där en översyn av de kommunala enheternas organisation för att eventuellt möjliggöra stordriftsfördelar skulle genomföras 2020. 

Förvaltningens utredning beskriver ett antal alternativa scenarier för hur enheten Munsö och Sundby skolor kan organiseras. Varje scenario omfattar en analys av vilka konsekvenserna blir med varje förslag avseende bland annat elever, personal, undervisning, ekonomi och skolskjuts. Bristande elevunderlag skapar både organisatoriska och ekonomiska svårigheter idag, men på längre sikt riskerar situationen att förvärras om inga åtgärder vidtas. Framtida minskade budgetramar, ökade personalkostnader, hyror och andra fasta kostnader samtidigt som elevunderlaget inte ökar i den utsträckning som krävs medför också att skolorganisationen måste förändras.  

Läs mer

  1. I början på juli meddelade Kammarrätten i Stockhol...

  2. Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens beslut o...

  3. Förvaltningsrätten har begärt att Ekerö kommun ska...