Ett barn står gömd bakom en husvägg. Ett annat barn verkar leta. I bakgrunden ser man en skolbyggnad med putsad fasad och spröjsade fönster.

Överklagande av Förvaltningsrättens beslut om inhibition av Barn- och utbildningsnämndens beslut, Munsö skola

Förvaltningsrätten i Stockholm beslutade 2020-06-16 (ärendenummer 12375-20) om inhibition av Barn- och utbildningsnämnden i Ekerö kommuns beslut (dnr BUN20/73), nedan kallad BUN, att Munsö skola blir en F-2 skola med möjlighet att utöka om underlag medger i framtiden.

Förvaltningsrättens beslut innebär att BUN:s beslut inte får verkställas i väntan på slutgiltigt beslut från Förvaltningsrätten, i vilket Förvaltningsrätten fullt ut ska pröva frågan om laglighet av kommunens beslut.

Yrkanden
Barn- och utbildningsnämnden överklagar härmed Förvaltningsrättens beslut om inhibition och yrkar följande.

  • Förvaltningsrätten bör upphäva beslutet om inhibition (ärendenummer 12375-20). Enligt BUN är Förvaltningsrättens beslut felaktigt.
  • Vidare bör Förvaltningsrätten skyndsamt pröva frågan om laglighet av kommunens beslut. Prövas inte ärendet snarast blir konsekvensen, oavsett utgången av Förvaltningsrättens beslut i laglighetsfrågan, att Ekerö kommun inte kan verkställa beslutet eftersom det inte är möjligt att göra så efter att skolorna startar i augusti.

Grunder
Som grund för avgörandet föreligger yrkanden från fyra klaganden. I vad som framgår av Förvaltningsrättens beslut anför klaganden att BUN:s beslut är felaktigt eftersom det har fattats av BUN och inte av kommunfullmäktige, då det enligt yrkandena är kommunfullmäktige som ska fatta denna typ av beslut. Som det får förstås grundar sig klagandens yrkanden på kommunallagens bestämmelser i 5 kap. 1 § första stycket KL, 5 kap. 2 § KL, 6 kap 6 § KL samt 13 kap. 8 § tredje punkten KL.  

Enligt 5 kap. 1 § första stycket KL beslutar fullmäktige i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, främst avseende bland annat mål och riktlinjer för verksamheten samt budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. 

Enligt 2 § KL samma kapitel får fullmäktige uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket KL eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna. 

Enligt 6 kap 6 § KL ska nämnderna, var och en inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 

Enligt 13 kap 8 § p.3 KL ska ett överklagat beslut upphävas, om det organ som fattat beslutet inte har haft rätt att göra det.

BUN:s beslut innebär att Munsö skola blir en F-2 skola och att årskurserna 3-6 vid Munsö skola flyttas till Sundby skola från och med höstterminen 2020. Beslutet innebär inte att Munsö skola läggs ned. BUN menar att beslutet är väl grundat och föregåtts av en utredning som genomförts av Barn- och utbildningsförvaltningen på uppdrag av BUN. Vidare har frågan om huruvida kommunfullmäktige i Ekerö kommun ska fatta beslut i ärendet varit föremål för prövning i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansåg att prövningen av ärendet inte åligger kommunfullmäktige utan återförvisade ärendet till BUN för prövning. 

Innan beslutet fattades i BUN övervägde Barn- och utbildningsförvaltningen frågan om vilken instans i Ekerö kommun som bör pröva ärendet och därmed fatta beslut. Bedömningen var att BUN bör pröva frågan, vilket således kommunstyrelsen också ansåg. Barn- och utbildningsnämnden har att fullgöra kommunens uppgifter som huvudman för det kommunala skolväsendet. Det åligger därmed nämnden att ta ställning till förvaltningsorganisatoriska frågor inom de av fullmäktige givna ramarna. BUN:s beslut att göra Munsö skola till en F-2 skola samt organisera årskurs 3-6 vid en annan skolenhet innefattar behörigheten att besluta om förändringar av den kommunala skolstrukturen. Enligt BUN styrks det av tidigare avgöranden i förvaltningsrätt (Se bland annat mål nr 2412-19, 617-14 och 1178-19 m.fl.), kammarrätt (se mål nr 3954-04) samt av dåvarande Regeringsrätten i RÅ 1987 ref 26 II att ett beslut om nedläggning av en skola är att hänföra till förvaltning avseende skolväsendet. 

Ovanstående styrks även av tidigare avgörande av Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 4150-16. Frågan i målet handlade i korthet om grund fanns för inhibition av Ekerö kommuns beslut att flytta årskurs 7-9 vid Ekebyhovskolan till Tappströmskolan. Förvaltningsrätten fann att yrkandet om inhibition skulle avslås. Enligt BUN föreligger samma grund för avgörande om inhibition i nu aktuellt ärende varför utgången rimligen bör vara densamma. 

Förvaltningsrätten framhåller att ett beslut om inhibition ska tolkas som ett preliminärt ställningstagande i frågan om det överklagade beslutet strider mot lag enligt de av klaganden åberopade omständigheterna. Mot bakgrund av de vägledande avgörandena ovan, vars entydiga innebörd är att en Barn- och utbildningsnämnd har laglig rätt att fatta beslut om förändringar av den kommunala skolstrukturen, menar BUN i Ekerö kommun att Förvaltningsrättens beslut om inhibition är felaktigt. Utgången av själva laglighetsprövningen lutar snarare åt att beslutet är lagligt, och inte motsatsen som Förvaltningsrättens beslut ger uttryck för. Det föreligger således, enligt Barn- och utbildningsnämndens bedömning, inte rättslig grund för ett beslut om inhibition i aktuellt ärende. Vidare anser BUN att ärendet inte kan anses ha sådan principiell beskaffenhet eller vikt för kommunen att endast kommunfullmäktige haft behörighet att besluta i ärendet. BUN:s beslut om att flytta årskurs 3-6 från Munsö skola till Sundby skola innebär på det stora hela en mycket begränsad förändring av skolstrukturen i Ekerö kommun. Det rör tre årskurser med ca 50 elever i en kommun med närmare 4 000 elever i kommunal verksamhet.

Sammantaget kan framhållas, mot bakgrund av förvaltningsrättens nu aktuella beslut om inhibition samt de ovan redovisade vägledande avgörandena, att det är av särskild vikt att Kammarrätten prövar aktuellt inhibitionsbeslut för vägledning i rättstillämpningen. 

Förvaltningsrätten framhåller vidare att endast om starka skäl talar för att beslutet är olagligt och förbudet är ägnat att förhindra att ett allmänt eller enskilt intresse åsamkas beaktansvärd skada bör inhibition komma ifråga. Klaganden yrkar att det kommer att vara omöjligt att i efterhand upphäva beslutet utan omfattande skadeverkningar för eleverna. Barn- och utbildningsnämnden vill här framhålla att BUN:s beslut inte innebär en nedläggning av skolan utan beslutet innebär istället att skolan blir en F-2 skola med möjlighet att utöka om underlag medger i framtiden. BUN menar därmed att beslutets följdverkningar inte innebär att ett allmänt eller enskilt intresse åsamkas beaktansvärd skada. 

Utöver ovanstående motivering, som grundas i vägledande avgöranden av kommunallagens tillämpning, vill BUN framhålla Barn- och utbildningsnämndens reglemente, KFS 40:1. Enligt § 1 stadgas bland annat att Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för investeringar, kapacitetsplanering och skolorganisationen inom verksamhetsområdet. Aktuellt överklagat beslut av Barn- och utbildningsnämnden utgör ett beslut om skolorganisationen inom verksamhetsområdet.

BUN finner också särskilda skäl till att framhålla att Förvaltningsrättens beslut om inhibition får avsevärda konsekvenser för BUN:s planering av organisationen och de ekonomiska svårigheter som därmed följer. Men framförallt skapar det en stor osäkerhet för barn och elever, dess vårdnadshavare samt personal på berörda skolor, inte bara Munsö skola utan även på de skolor som elever nu istället sökt sig till efter att kommunens beslut blev känt. Oavsett inställning till själva sakfrågan kring vilka årskurser som bör bedrivas vid Munsö skola går nu elever på sommarlov med en stor ovisshet kring vad som faktiskt kommer att gälla för deras skolgång efter sommaren. Förvaltningsrättens beslut om inhibition får därför anses mycket olyckligt.

Slutligen vill Barn- och utbildningsnämnden påtala följande med anledning av Förvaltningsrättens handläggning av ärendet. Det får anses som anmärkningsvärt att Förvaltningsrätten fattar beslut om inhibition enbart på de uppgifter som ena parten yrkat i ärendet utan att inhämta uppgifter från motparten. Motparten har i aktuellt ärende inte ens beretts möjlighet att ta del av yrkandena innan domstolens avgörande. Det är möjligt att någon sådan skyldighet inte föreligger i svensk rättspraxis men samtidigt kan det innebära att en domstol fattar beslut på uppgifter (yrkanden) som i stora delar inte är korrekta, vilket alltså får anses som anmärkningsvärt. I 10 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelsen om partsinsyn, i vilken det anges att den som är part i ett ärende har rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet. Kammarrätten bör även i denna del pröva om Förvaltningsrättens beslut har tillkommit i beaktande av 10 § förvaltningslagen. 

För Barn- och utbildningsnämnden,

Sivert Åkerljung
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

  1. I början på juli meddelade Kammarrätten i Stockhol...

  2. Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens beslut o...