Ett barn står gömd bakom en husvägg. Ett annat barn verkar leta. I bakgrunden ser man en skolbyggnad med putsad fasad och spröjsade fönster.

Beslut med anledning av anmälan mot Munsö skola, grundskola i Ekerö kommun

Ärendet handlar om att Skolinspektionen den 5 juni 2020 tagit emot en anmälan där en vårdnadshavare bland annat uppger att Ekerö kommun har beslutat om att Munsö skola ska läggas ner och eleverna ska flyttas till en annan av kommunens skolor.

Detta kommer att leda till att eleverna får lång resväg och förflyttas till en mycket större skola. Vårdnadshavaren befarar att det kommer att skapa problem för sitt barn som behöver ett mindre sammanhang för att klara skolan bra. Av uppgifterna i anmälan framgår att beslutet om skolstängning har överklagats till Förvaltningsrätten. 

Beslut
Skolinspektionen prövar inte ärendet. 

Motivering till beslutet
En utgångspunkt i skollagstiftningen är att kommunen har rätt att utforma sin egen skolorganisation. I förarbetena till skollagen (2010:800) anges bland annat att kommunen ska ha fortsatt frihet att organisera verksamheten på det sätt som bäst passar de lokala förutsättningarna (prop.2009/10:165 s 250). Skolväsendets överklagandenämnd har tidigare uttalat att innebörden av att kommunen har frihet att organisera sin verksamhet bland annat innebär att den kan bestämma storleken på en skolenhet och bestämma vilka årskurser som ska finnas vid skolenheten (se Överklagandenämndens beslut den 16 november 2015, dnr 2015:421 och den 11 maj 2016, dnr 2016:41). Av anmälan framgår även att uppgifterna i ärendet prövas i ett annat sammanhang då beslutet är överklagat till Förvaltningsrätten i Stockholm. 

Mot bakgrund av ovanstående, samt att Skolinspektionen inte kan pröva de befarade konsekvenserna för vårdnadshavarens barn, finner inte Skolinspektionen skäl att pröva ärendet. 

Ärendet avslutas härmed.

Läs mer

  1. I början på juli meddelade Kammarrätten i Stockhol...

  2. Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens beslut o...