Kritor i en burk, barn i bakgrunden.

Försäljning av byggnader Drottningholms skolområde

Kommunen har som mål att den nedbrunna Drottningholms förskola ska ersättas med permanenta lokaler samt att verksamheten utökas till fyra avdelningar (ca 80 barn).

Drottningholmskolan har önskemål om att ersätta de tillfälliga lokalerna med permanenta. Dessutom krävs åtgärder för trafik, parkering och angöring inom skolområdet, detta berör samtliga verksamheter inom skolområdet.

I juni 2020 avses att annonsera upphandling av en extern fastighetsutvecklare som i samverkan med kommunen ska tillskapa nya förskole- och skollokaler på fastigheten. De två nya byggnaderna tillskapas genom att låta en extern fastighetsutvecklare bygga och äga lokaler för verksamheterna som hyrs ut till kommunen. Kommunen driver den kommunala förskolan i en byggnad, men hyr ut övriga byggnader i andra hand till Waldorfskolan respektive Drottningholms Montessoriförskola, dvs samma förhållande som idag. Kommunen äger inte marken som byggnaderna står på, därför behövs ett långsiktigt arrendeavtal för att säkerställa rätten att nyttja platsen för skol- respektive förskoleverksamhet. Förslaget som ligger för godkännande innebär ett 25 årigt arrendeavtal med Ståthållarämbetet som motpart. Arrendeavgiften är 400 000 kr /år.

I försäljningen ingår byggnad som förhyrs av Waldorfskolan, byggnad som förhyrs av Drottningholms Montessoriförskola samt gymnastiksalen. Försäljningsvärdet fastställs av kommunen och baseras på två av varandra oberoende värderingar.

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna arrendeavtal för marken inom Drottningholms skolområde.
2. Kommunfullmäktige att beslutade om försäljning av byggnaderna till den exploatör som tilldelas kontrakt i upphandlingen av Hyreskontrakt Drottningholms skolområde.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-06-08
Utkast till avtal om anläggningsarrende, 2020-06-04 Bilaga B karta, 2020-06-03 

Barnkonsekvensanalys
Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till
Fastighetsenheten
Teknik- och exploateringsenheten