Ett barn står gömd bakom en husvägg. Ett annat barn verkar leta. I bakgrunden ser man en skolbyggnad med putsad fasad och spröjsade fönster.

Yttrande till Förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 12375-20

Förvaltningsrätten har begärt att Ekerö kommun ska lämna ett yttrande i ovan rubricerat ärende senast den 1 juli 2020. 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsförvaltningen har på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden (BUN) utrett hur framtida befolkningsutveckling och skolbyggen inom Ekerö tätort kommer att påverka skolorna i Munsö och Sundby. Syftet är att skapa bästa möjliga skolorganisation för enheten med hög kvalitet i undervisningen, väl utvecklade kollegiala strukturer, en god och tillgänglig lärmiljö tillsammans med en långsiktig ekonomisk stabilitet. Utredningen har också genomförts med anledning av det uppdrag som förvaltningen fick i samband med BUN:s driftbudget 2020 (med inriktning 2021-2022) där en översyn av de kommunala enheternas organisation för att eventuellt möjliggöra stordriftsfördelar skulle genomföras 2020.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslog BUN att besluta att från och med läsåret 2020/21 organisera resultatenhet Munsö och Sundby skolor till Sundby skolor. På BUN:s sammanträde den 5 maj beslutade nämnden (BUN20/73 § 28) att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning, med önskemål att ta upp ärendet i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2020 (KS20/93 § 51) att återsända ärendet till BUN för att göra en ny utredning och ta ett nytt beslut i frågan. BUN beslutade 2 juni 2020 (BUN20/73 § 52) om ett reviderat förslag för skolområde Munsö och Sundby att Munsö skola blir en F-2 skola med möjlighet att utöka om underlag medger i framtiden. Vidare beslutades att Munsö skola F-2 organiseras tillsammans med Munsö, Adelsö och Sundby förskolor med en rektor för både skola och förskola samt att Sundby skola F-6 blir en egen resultatenhet. Det beslutet är nu föremål för prövning i Förvaltningsrätten efter att beslutet överklagats av fyra klaganden. 

Klaganden yrkar i första hand på att barn- och utbildningsnämndens beslut upphävs och i andra hand på att beslutet inhiberas i väntan på domstolsprövning. Förvaltningsrätten meddelade i dom den 16 juni 2020 bifall till yrkandet om inhibition och beslutade att BUN:s beslut den 2 juni 2020 tills vidare inte ska gälla. Ekerö kommun har överklagat beslutet om inhibition den 23 juni 2020 och yrkat att Förvaltningsrättens beslut om inhibition ska upphävas. Kammarrätten har ännu inte meddelat beslut i ärendet om överklagande av inhibitionsbeslutet. 

Ärendet 
Som grund för yrkandena anger de klaganden i huvudsak att BUN:s beslut är felaktigt eftersom det borde ha fattats av kommunfullmäktige då det är en fråga av principiell beskaffenhet. Vidare anges att BUN:s beslut är fattat på bristfälligt underlag. 

Barn- och utbildningsnämndens synpunkter 
Barn- och utbildningsnämnden i Ekerö kommun motsätter sig bifall i överklagandet och anför följande.
Ekerö kommun har en befolkning på ca 29 000 personer. I kommunen finns 11 kommunala skolor som bedriver verksamhet i F-3, F-6, F-9 och 7-9. Sammanlagt finns drygt 3 800 elever i kommunens skolor. Därutöver finns två fristående skolor med sammanlagt ca 500 elever. Munsö skola ligger ute på Munsön och har vårterminen 2020 ca 80 elever i årskurs F-6. Ca 40 procent av de barn som idag bor i Munsö skolas upptagningsområde har valt annan skola. Skolan är belägen ca 17 kilometer från Sundby skola som ligger längs med Ekerövägen in mot Ekerö centrum. Det kommer således innebära en förlängning av resvägen för elever i årskurs 3-6 med 17 kilometer. Alla elever är berättigade till skolskjuts, vilket som grundregel innebär skolbuss. Restiden till skolan förlängs därmed med ca 15-20 minuter enkel färdväg. Flytten från Munsö skola till Sundby skola berör ca 50 elever, beroende på hur många elever som väljer att följa med. 

Barn- och utbildningsnämnden ska, genom kommunallag och reglemente (KFS 40:1), fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet och ansvarar därmed för investeringar, kapacitetsplanering och skolorganisation inom verksamhetsområdet. BUN bör, enligt KFS 40:1, särskilt ägna sig åt frågor som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet och se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag och förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Enligt 2 kap 2 § skollagen är kommuner huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och fritidshem, om inte annat följer av 4 §. I varje kommun ska det finnas en eller flera nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt denna lag. 

Klaganden har anfört att kommunfullmäktige i Ekerö kommun borde fattat beslut i frågan istället för barn- och utbildningsnämnden. BUN har den 23 juni 2020 överklagat Förvaltningsrättens beslut om inhibition. I överklagandet utvecklar kommunen grunderna för överklagandet och dessa grunder ska också ses som en del av det nu aktuella yttrandet som kommunen lämnar i själva laglighetsprövningen enligt kommunallagen (KL). Förvaltningsrätten ska således beakta kommunens överklagande som en del av nu aktuellt yttrande (se bilaga). BUN:s argumentation i överklagandet handlar i huvudsak om att beslutet att flytta åk 3-6 från Munsö skola till Sundby skola är en mycket begränsad förändring av skolstrukturen i Ekerö kommun. Det är inte fråga om en nedläggning utan om en flytt av delar av en verksamhet. Ett mindre antal elever inom kommunen berörs. Det kan därmed inte anses att BUN överskridit sina befogenheter. Vidare har BUN stöd i kommunens reglemente samt åberopad praxis. 

Med hänvisning till innehållet i kommunens överklagande av inhibitionsbeslutet anser BUN att beslutet följer bestämmelserna i KL om nämndens befogenhet att fatta beslut och att det inte är ett beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som åligger kommunfullmäktige att fatta beslut om. Därmed saknas på denna grund skäl att upphäva kommunens beslut. 

Klaganden anför vidare att utredningen som legat till grund för beslutet är bristfällig och att den nya utredning som KS beslutade att BUN skulle genomföra aldrig kom till stånd. Enligt BUN finns inte någon lagregel om beredningen av nämndbeslut som överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning. I 2 § förvaltningslagen (FL) föreskrivs undantag från ett antal bestämmelser i FL vad gäller just sådana ärenden, bl.a. vad gäller kravet på beredning. Och kommunallagens beredningstvång gäller bara i fullmäktige. 

BUN menar att den utredning som låg till grund för beslutsförslaget inför sammanträdet den 5 maj 2020 (Utredning om skolområde - Sundby och Munsö) samt den utökade utredning som kom till stånd inför sammanträdet den 2 juni 2020 (Utredning angående en möjlig organisation utifrån reviderat förslag) utgör ett fullgott utredningsunderlag. Det ansåg också en majoritet i BUN som på nämndsammanträdet den 2 juni fattade beslut i frågan på befintligt beslutsunderlag. 

Den första utredningen beskriver ett antal alternativa scenarier för hur enheten Munsö och Sundby skolor kan organiseras. Varje scenario omfattar en analys av vilka konsekvenserna blir med varje förslag avseende bland annat elever, personal, undervisning, ekonomi och skolskjuts. I scenario 3 beskrivs att mellanstadiet på Munsö skola (årskurs 4-6) samlokaliseras till Sundby skola, F-3 blir kvar på Munsö skola. Scenario 3 skiljer sig således enbart från BUN:s beslut i den del att årskurs 3 blir kvar på Munsö istället för att förläggas till Sundby. Vidare kompletterades alltså denna utredning med ytterligare beslutsunderlag som bland annat beskriver elevantal, organisation, kostnader och intäkter för en F-2 skola vid Munsö. 

Därutöver genomfördes en barnkonsekvensanalys i enlighet med Barnkonventionen som en del av utredningen. Klaganden menar att en ny barnkonsekvensanalys borde ha genomförts inför att beslutet om en F-2 skola fattades i BUN. BUN anser inte att en sådan hade kunnat tillföra något väsentligt till den redan befintliga barnkonsekvensanalysen. Alla klasser på Munsö skola deltog i barnkonsekvensanalysen och de tillfrågades om sina åsikter och tankar samt fick ställa frågor kring en eventuell flytt till Sundby skola. De elever som nu är föremål för en flytt till Sundby har således omfattats i barnkonsekvensanalysen. Vidare skulle ytterligare en barnkonsekvensanalys snarare kunna skapa förvirring bland barn och elever eftersom samma barn skulle fått i princip samma frågor som tidigare. 

Mot ovanstående bakgrund, samt det faktum att det inte finns något formellt krav i 6 kap. KL på kvaliteten av ärendens beredning i politiska nämnder, anser barn- och utbildningsnämnden i Ekerö kommun att det även på denna grund saknas skäl att upphäva beslutet. 

Enligt delegationspunkt A10 

För Barn- och utbildningsnämnden
Sivert Åkerljung (KD) Ordförande 

Läs mer

  1. I början på juli meddelade Kammarrätten i Stockhol...

  2. Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens beslut o...