Ett barn står gömd bakom en husvägg. Ett annat barn verkar leta. I bakgrunden ser man en skolbyggnad med putsad fasad och spröjsade fönster.

Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande om ärende Munsö- och Sundby skolor

I början på juli meddelade Kammarrätten i Stockholm (mål nr 4426 - 20) att upphäva Förvaltningsrättens dom om inhibition i mål om laglighetsprövning av ärendet om organisationsförändring i Munsö- och Sundby skolor. Domen överklagades med ansökan om prövningstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 4541 – 20) meddelar per den 29 juli inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. 

Beslutet i Kammarrätten i Stockholm
Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens beslut om inhibition i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (Mål nr 12375 - 20 den 16 juni 2020). Barn- och utbildningsnämnden i Ekerö kommun beslutade den 2 juni 2020 att Munsö skola ska bli en F-2 skola med möjlighet att utöka om underlag finns i framtiden. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten, som beslutade om inhibition den 16 juni 2020.

Kammarrätten bedömer nu att det inte finns några starka skäl som talar för att nämndens beslut är olagligt och att det inte heller finns något allmänt eller enskilt intresse som åsamkas beaktansvärd skada om beslutet verkställs. Kommunens överklagande bifalles och förvaltningsrättens beslut om inhibition upphävs. Det innebär att kommunen går vidare med nämndens beslut att Munsö skola blir en F-2 enhet och årskurs 3 - 6 på Munsö skola erbjuds plats på Sundby skola från och med höstterminen 2020. 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsförvaltningen har på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden (BUN) utrett hur framtida befolkningsutveckling och skolbyggen inom Ekerö tätort kommer att påverka skolorna i Munsö och Sundby. Syftet är att skapa bästa möjliga skolorganisation för enheten med hög kvalitet i undervisningen, väl utvecklade kollegiala strukturer, en god och tillgänglig lärmiljö tillsammans med en långsiktig ekonomisk stabilitet. Utredningen har också genomförts med anledning av det uppdrag som förvaltningen fick i samband med BUN:s driftbudget 2020 (med inriktning 2021 - 2022) där en översyn av de kommunala enheternas organisation för att eventuellt möjliggöra stordriftsfördelar skulle genomföras 2020. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslog BUN att besluta att från och med läsåret 2020/21 organisera resultatenhet Munsö och Sundby skolor till Sundby skolor. På BUN:s sammanträde den 5 maj beslutade nämnden (BUN20/73 § 28) att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning, med önskemål att ta upp ärendet i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2020 (KS20/93 § 51) att återsända ärendet till BUN för att göra en ny utredning och ta ett nytt beslut i frågan. BUN beslutade 2 juni 2020 (BUN20/73 § 52) om ett reviderat förslag för skolområde Munsö och Sundby att Munsö skola blir en F-2 skola med möjlighet att utöka om underlag medger i framtiden. Vidare beslutades att Munsö skola F-2 organiseras tillsammans med Munsö, Adelsö och Sundby förskolor med en rektor för både skola och förskola samt att Sundby skola F-6 blir en egen resultatenhet. Det beslutet är nu föremål för prövning i Förvaltningsrätten efter att beslutet överklagats av fyra klaganden.

Läs mer

  1. Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens beslut o...

  2. Förvaltningsrätten har begärt att Ekerö kommun ska...