Ett barn står gömd bakom en husvägg. Ett annat barn verkar leta. I bakgrunden ser man en skolbyggnad med putsad fasad och spröjsade fönster.

Förvaltningsrätten i Stockholm – dom i målet (Mål nr 12375 – 20) om Barn- och utbildningsnämnden i Ekerö kommuns beslut 2020-06-02

Förvaltningsrättens avgörande - förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Förvaltningsrätten finner att beslutet rör skolförvaltningens organisation vilket är en fråga som i Ekerö kommun ingår i nämndens beslutsområde och behörighet. Förvaltningsrätten bedömer vidare att det överklagade beslutet inte innebär en sådan omfattande förändring av skolstrukturen att ärendet ska anses ha varit av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt med följden att enbart kommunfullmäktige haft beslutanderätt. Nämnden har därmed haft rätt att fatta det överklagade beslutet. Beslutet ska därmed inte upphävas på den grunden. 

Överklagat beslut 
Förvaltningsrätten i Stockholm – dom i målet (Mål nr 12375 – 20) om Barn- och utbildningsnämnden i Ekerö kommuns beslut 2020-06-02

Saken
Laglighetsprövning enligt kommunallagen

Förvaltningsrättens avgörande
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

Förvaltningsrättens avgörande - Utgångspunkter för prövningen
Frågorna i målet rör dels om beslutet – med anledning av den åberopade bristfälliga utredningen – har kommit till på lagligt sätt, dels om nämnden haft rätt att fatta beslutet eller om det har varit förbehållet kommunfullmäktiga att fatta beslutet. 
Förvaltningsrättens prövning i målet är begränsad till frågan om det överklagade beslutet är olagligt i något av de hänseenden som anges i 13 kap. 8 § kommunallagen (2017:725), KL. Enligt bestämmelsen ska ett överklagat beslut upphävas, om beslutet.

  1. Inte har kommit till på lagligt sätt
  2. Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  3. Det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det.
  4. Beslutet strider mot lag eller annan författning.

Omständigheter som inte hänför sig till någon av de fyra prövningsgrunderna i 13 kap- 8 § KL kan inte beaktas vid förvaltningsrättens prövning. Domstolen får därmed inte pröva lämpligheten av kommunens beslut och kan inte heller sätta något annat beslut i det överklagade beslutets ställe. 

Enligt 13 kap. 8 § KL får förvaltningsrätten inte heller beakta några andra omständigheter än de som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång. 

Det är de klagande som ska visa att det överklagade beslutet är olagligt enligt någon av grunderna i 13 kap. 8 § KL för att beslutet ska kunna upphävas. 

Har Barn- och utbildningsnämnden haft rätt att fatta det överklagade beslutet?
Enligt 5 kap. 1 § första stycket KL beslutar fullmäktige i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, främst avseende bland annat mål och riktlinjer för verksamheten samt budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Enligt 5 kap. 2 § KL får fullmäktige uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket KL eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna. 

Nämnderna ska, enligt 6 kap- 6 § KL, var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Enligt 6 kap. 3 § KL beslutar nämnderna i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. 

För kommunens organisation av sin grundskola gäller enligt 10 kap. 29 § skollagen (2010:800) att varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin grundskola beakta vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna.

Det nu överklagade beslutet, som innefattar en flytt av årskurs 3 - 6 från Munsö skola till Sundby skola, har sin grund i kommunens utredning om skolområde – Sundby och Munsö (Dnr BUN20/73). Enligt Barn- och utbildningsnämnden i Ekerö kommuns reglemente, Kommunens författningssamling, KFS 40:1, ansvarar nämnden för uppgifter avseende i skollagen reglerad verksamhet inom bl.a. förskoleklass och grundskola. Vidare anges att nämnden ansvarar för investeringar, kapacitetsplanering och skolorganisationen inom verksamhetsområdet och att nämnden fullgör de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av kommunfullmäktige överlämnas till nämnden. Barn- och utbildningsnämnden bör särskilt ägna sig åt frågor som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet och se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktiga har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.  

Förvaltningsrätten finner att beslutet rör skolförvaltningens organisation vilket är en fråga som i Ekerö kommun ingår i nämndens beslutsområde och behörighet. Förvaltningsrätten bedömer vidare att det överklagade beslutet inte innebär en sådan omfattande förändring av skolstrukturen att ärendet ska anses ha varit av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt med följden att enbart kommunfullmäktige haft beslutanderätt. Nämnden har därmed haft rätt att fatta det överklagade beslutet. Beslutet ska därmed inte upphävas på den grunden. 

De regler i kommunallagen som gäller beredning av ärenden gäller enbart kommunfullmäktiges beslut (5 kap. 26 § KL). Kommunallagen saknar bestämmelser om beredning av ärenden i nämnder. De omständigheter som klaganden fört fram om att ärendet är bristfälligt utrett innebär inte att beslutet strider mot kommunallagen eller annan författning i detta avseende. Beslutet ska därmed inte heller upphävas på denna grund.

Eftersom det inte heller har framkommit någon annan i 13 kap. 8 § KL angiven grund för att upphäva beslutet ska överklagandet avslås. 

Läs mer

  1. I början på juli meddelade Kammarrätten i Stockhol...

  2. Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens beslut o...

  3. Förvaltningsrätten har begärt att Ekerö kommun ska...