En illustration över hur nya Sanduddens skola kan komma att se ut.

Granskningsutlåtande klart för Sanduddens skola

Sanduddens skola ska utökas med nya skolbyggnader, ny idrottshall och en bättre trafiksituation. Skolan ska kunna rymma 900 elever i årskurs F-9. Detaljplanen har varit ute på granskning och förbereds inför beslut om antagande i kommunfullmäktige. Nu kan du se granskningsutlåtandet.

Innan kommunen fattar beslut om att anta en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Under granskningen får myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskning 24 mars - 26 april

Granskning för Sanduddens skola genomfördes 24 mars - 26 april 2020. Planhandlingarna skickades till de som kommunen bedömer direkt berörs av planprojektet. Handlingarna för granskning har också också funnits tillgängliga på biblioteket i Ekerö centrum, i kommunhuset och på kommunens webbplats.

Nu kan du läsa granskningsutlåtandet

Under granskningen har kommunen fått in cirka 70 synpunkter. Av de som fått förslaget på remiss så bedömer de flesta att planförslaget för Sanduddens skola är bra men har också synpunkter på framför allt geoteknik, trafikutformning och genomförande. Sakägare och övriga boende har bland annat skickat in synpunkter om trafiksäkerhet, buller, användande av naturmark och hur bebyggelsen kommer att påverka området.

I granskningsutlåtandet kan du läsa en sammanfattning av synpunkterna som kommunen fått under granskningen och också se planeringsenhetens kommentarer.

Granskningsutlåtande Sanduddens skola Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Nästa steg i planprocessen är antagande i kommunfullmäktige som planeras till 9 mars 2021.

Läs mer

  1. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

  2. Sanduddens skola ska utökas med nya skolbyggnader,...

  3. Sanduddens skola är en kommunal F-6 skola.