En gul träbyggnad med två våningar och tegeltak

Granskningsutlåtande klart för Stamvägens förskola

Stamvägens förskola är i behov av nya lokaler vilket ändringen av denna detaljplan möjliggör. Planändringen syftar till att göra nuvarande plan mer flexibel så att pågående förskoleverksamhet är förenlig med planen samtidigt som möjligheten för bostäder finns kvar inom området. Detaljplanen har varit ute på granskning och förbereds inför beslut om antagande i kommunfullmäktige. Nu kan du se granskningsutlåtandet.

Innan kommunen fattar beslut om att anta en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Under granskningen får myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskning 8 december 2020 - 5 januari 2021

Granskning för Stamvägens förskola genomfördes 8 december 2020 – 5 januari 2021. Planhandlingarna skickades till de som direkt berörs av planprojektet. Handlingarna för granskning har också funnits tillgängliga på biblioteket i Ekerö centrum, i kommunhuset och på kommunens webbplats.

Nu kan du läsa granskningsutlåtandet

Under granskningen har kommunen fått in 11 yttranden. Av de som fått förslaget på remiss så bedömer de flesta att planförslaget för Stamvägens förskola är bra. De synpunkter som inkommit gäller bland annat storleken på förskolegården, buller, samt hantering av markföroreningar.

I granskningsutlåtandet kan du läsa en sammanfattning av synpunkterna som kommunen fått under granskningen och också se planeringsenhetens kommentarer.

Granskningsutlåtande Stamvägens förskola Pdf, 847.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Nästa steg i planprocessen är antagande i kommunfullmäktige som planeras till 22 juni 2021.