Alla 17 hållbarhetsmålen.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling fram till 2030.

Ekerö på plats 41 bland 290 kommuner i hållbarhetsmätningen - Agenda 2030

Dagens Samhälle har sedan 2019 rankat Sveriges kommuner efter hur väl de uppnår hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Under paraplyet Agenda 2030 ryms en rad områden. De sammanfattas i de tre bitarna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Framsteg krävs inom alla tre för att målen ska uppnås, och inget mål kan nås på bekostnad av ett annat.

De socioekonomiska skillnaderna mellan storstäder och landsort syns tydligt i vilka kommuner som hamnar i toppen och botten i kommunrankningen. Av de tio högst rankade kommunerna är sex storstadskommuner. I botten på rankingen hamnar Kramfors och Markaryd och i toppen Kungsbacka och Vellinge.

- För att Ekerö kommun ska fortsätta utvecklas i en hållbar riktning är det viktigt att alla beslut som kommunen fattar bidrar till att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Just nu pågår ett projekt med att systematisera kommunens arbete med styrning, uppföljning och visualisering av alla insatser som görs inom ekologisk hållbarhet. Målet är att genom en transparant och lättillgänglig visualisering, göra det enklare för alla i kommunen att se vad vi gör inom miljö- och klimatområdet och visa utvecklingen i kommunen i förhållande till olika miljö- och klimatmål. Vi gör mycket men har idag inget bra sätt att visa på helheten och de framsteg som görs. Med en tydlig bild över var vi är och vart vi ska, blir det enklare att fatta kloka beslut kring vad vi mer ska göra för att komma dit vi vill, säger Joakim Bergsten, miljöstrateg Ekerö kommun.

Så gjordes rankningen
Dagens Samhälle har i Agenda 2030 rankningen använt sig av de nyckeltal som Rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA) tagit fram. Nyckeltalen är indelade efter de 17 globala mål som fastslogs av FN:s medlemsländer 2015. Ett av de globala målen (mål 17, globalt partnerskap) har inte tilldelats något mått av RKA och ingår därför inte i analysen. Inte heller mål 14, hav och marina resurser, då det bara berör Sveriges Regioner.

Dagens Samhälle har bara inkluderat mått på kommunnivå. Måtten har räknats om för att bli mer jämförbara och grupperats i sju kategorier. I stället för senaste årsvärde har flerårsgenomsnitt använts och utveckling, för att premiera kommuner som förbättrat sig. Totalt har 70 olika mått använts. De mått som kommunen har svårt att styra över har viktats lägre i sammanställningen.

Dagens Samhälle har jämfört kommunerna enligt SKR:s kommungruppsindelning.

Alla nyckeltal hämtas från: Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pressfrågor? Kontakta:

Anna-Klara-Lindholm-kontaktkort.jpg
Anna-Klara Lindholm
Presschef
Ekerö kommun

Läs mer

  1. Sveriges kommuner har ett gemensamt uppdrag att ar...