Budgetförslaget för 2022 visar på utökad budget för alla verksamheter

Händer som knappar på en miniräknare.

Nytt budgetförslag inför 2022. Förslaget ska läggas fram till kommunstyrelsen och sedan beslutas i kommunfullmäktige den 23 november.

Fortsatta satsningar på välfärden och viktiga lokalinvesteringar sammanfattar budgetförslaget inför 2022. Förslaget läggs fram till kommunstyrelsen den 26 oktober och debatteras och beslutas i kommunfullmäktige den 23 november. I förslaget får alla verksamheter en utökad budget där vård, skola och omsorg fortsatt utgör den största delen av budgeten. I budgetförslaget ska också kommunalskatten sänkas efter årsskiftet.

Ekerö kommuns budget visar ett gott positivt resultat på 1,6 procent som för 2022 uppgår till totalt 30,6 miljoner kronor. Förslaget innebär ett fortsatt intensivt arbete med att utveckla och förbättra kommunens kärnverksamheter, servicen till invånare och företagare, samtidigt som nya investeringar möjliggörs.

- Budgetförslaget är ett kvitto på det goda arbete som politiker och tjänstemän har genomfört under längre tid i Ekerö kommun. Det är ordning och reda i ekonomin, samtidigt som vi fortsätter våra satsningar på välfärden och investerar i kommunens utveckling, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ett stort fokusområde är investeringarna i Ekerös stadsutveckling eftersom kommunen växer och satsar mycket på infrastrukturen med många detaljplaner och byggprojekt. Inom investeringsbudgeten prioriteras Ekerö badhus och ökad förskole- och skolkapacitet med två angränsande idrottshallar. Ett större projekt är också de kommunala investeringarna inom exploateringsprojektet Ekerö strand.

- Ekerö är en väldigt attraktiv kommun med en stark tillväxt. Vi ska fortsätta att utveckla Ekerö och vi ska göra det på ett varsamt sätt. Jag gillar att prata om ”Ekeröandan” som har etablerat sig här. I Ekerö känner vi våra grannar, vi hälsar på varandra utanför mataffären och vi hjälps åt i det vardagliga livet. Denna medmänsklighet ska vi ha i åtanke när vi utvecklar vår kommun, avslutar Adam Reuterskiöld.

Den kommunala budgeten är utgångspunkten för styrningen av kommunens uppdrag. Budgeten är en plan för hur resurserna fördelas mellan kommunens verksamheter. Den ska spegla den politiska styrningen och de politiska målen och prioriteringarna i Ekerö kommun.

Fördelning av kostnader inom kommunens verksamheter

Vård, skola och omsorg utgör fortsatt den största delen av budgetförslaget.

Särskilda satsningar i de olika nämnderna:

Barn- och utbildningsnämnden

Fördelningen av resurser riktas till kärnverksamheten grundskola och förskola för att behålla förutsättningarna för ökad kvalitet och att en ökad andel av våra elever blir behöriga till gymnasiet. Där ingår satsningar som att öka anslaget till gymnasiestudier inom vuxenutbildningen, insatser för att stärka lärares förmåga att undervisa, förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljön och ökat anslag för sommarjobb för Ekerös ungdomar.

Socialnämnden

Satsningarna för 2022 ligger fortsatt på utveckling och förbättring av verksamheterna och tjänsterna till medborgarna, bland annat med stöd av digitalisering och teknik inom välfärden. Särskilda satsningar görs till exempel inom äldreomsorgen som att införa möjlighet att välja maträtter för personer som får mat levererad hem, stärkt stöd till personer med kognitiv sjukdom (demens) och deras anhöriga och kompetenssatsning.

I budgeten ingår också en höjning av habiliteringsersättningen och stärkta resurser till den sociala barn- och ungdomsvården.

Tekniska nämnden

Ekerö kommun ska fortsatt investera i den lokala infrastrukturen, alltså gator, gång- och cykelvägar och promenadstråk för att naturligt binda ihop olika områden. Energieffektiviseringar med solceller vid nyproduktion och planerade reinvesteringar ingår i förslaget, exempelvis till den nya skolan vid Bryggavägen, Sanduddens nya skola och flera förskolor i kommunen. De kommande åren ska flera nyproducerade förskolor och skolbyggnader uppföras i kommunens regi.

Kultur- och fritidsnämnden

Fokus de närmaste åren kommer att ligga på byggnation av nya idrottsanläggningar; planering och inredning av badhus inför öppnandet 2023, och två nya idrottshallar i anslutning till Sanduddens skola och den nya skolan vid Bryggavägen.

Inom kulturområdet kommer fokus att ligga på att utveckla informationscentret vid Hovgården på Adelsö. Satsningar kommer göras för att fortsätta att främja ett aktivt föreningsliv och utveckla samarbeten för ökad tillgänglighet till anläggningar.

Digitalisering

Ekerö kommun fortsätter arbetet med att digitalisera verksamheten med målsättningen att utveckla servicen till invånarna, effektivisera våra arbetssätt och förbättra kommunens miljöarbete.

Digitaliseringen genomsyrar alla verksamheter; från våra bibliotek till administrationen i kommunens förvaltningar. Även kommunens näringslivsstrategi lägger mycket vikt på att förenkla för företag att ha kontakt med kommunen.

Kommunens positiva resultat ger upphov till en revidering av skattesatsen

Det goda ekonomiska resultatet för kommunen innebär att kommunstyrelseförvaltningen föreslår att den kommunala skattesatsen ska sänkas.

Det överskott, det vill säga, bättre resultat än budgeterat, som Ekerö haft de senaste åren och som också förutspås för 2021, får enligt lag inte användas för nästa års driftsbudget. Kommunstyrelseförvaltningen har därför lagt fram ett budgetförslag att sänka den kommunala skattesatsen med 30 öre, samtidigt som resultatet i budgeten ligger på en positiv nivå på 1,6 procent. Förslaget innebär också att två av Ekeröalliansens finansiella mål som kommunfullmäktige antog i början på mandatperioden uppfylls. Den kommunala skattesatsen föreslås att sänkas från 19,25 kronor till 18,95 kronor.

Här kan du läsa hela budgetförslaget

Förslag till Ekerö kommuns budget 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pressfrågor?

Anna-Klara Lindholm 04.jpg
Anna-Klara Lindholm
Presschef
Ekerö kommun

Mer information inom området

  1. Näckros i vatten.

    Kommunen tar varje år fram en budget som visar hur...

  2. Flygfoto över Ekerö centrum med Mälaren i bakgrunden.

    Vi följer upp budgeten efter varje år i kommunens ...

  3. Här kan du läsa om kommunens budget och hur dina s...