Medborgarlöften 2022 – kraftsamling på särskilt utsatta brottsoffer och ungdomar i risk för grov kriminalitet

Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld sitter vid ett bord, på en tv-skärm syns Johan Olsson Lokalpolisområdeschef

Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld med lokalpolisområdeschef Johan Olsson på länk.

För fjärde året i rad har kommunen och Lokalpolisområde Vällingby gemensamt beslutat vilka medborgarlöften som ska gälla för 2022. Nytt för i år är samverkan kring brott mot särskilt utsatta brottsoffer, båt- och bilrelaterade stölder och bedrägerier. Polis och kommun ska också rikta fokus på åtgärder för att upprätthålla Ekerös lokala ordningsregler.

- Trygghetsfrågan har under de senaste åren blivit allt viktigare för allt fler och det är därför jag känner att detta samarbete vi har med polisen är extra värdefullt. Tillsammans ska vi öka det brottsförebyggande arbetet och upprätthållandet av den lokala ordningsstadgan, med till exempel ökad polisiär och kommunal närvaro på de platser och tider som medborgarna känner otrygghet kring, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den gemensamma lokala lägesbild som Lokalpolisområde Vällingby och Ekerö kommun tillsammans tagit fram, visar att nya områden man behöver prioritera samverkan kring under 2022 är:

 • Öka det brottsförebyggande arbetet och verka för att stärka kommunens arbete med upprätthållandet av lokala ordningsregler, bland annat genom att möjliggöra användning av ordningsvakter samt ansökan om kameraövervakning.
 • Samverka kring brott mot andra särskilt utsatta brottsoffer såsom barn, personer med funktionsvariationer och äldre.
 • Motverka nyrekrytering av ungdomar till grövre kriminalitet och narkotika.
 • Samverka kring båt- och bilrelaterade stölder samt bedrägerier.

De lokala medborgarlöftena på Ekerö grundar sig på samverkan och dialog mellan medborgare, polis och kommun samt brottsstatistik som utgör en gemensamt identifierad lokal lägesbild för kommunen.

I den lokala lägesbilden för kommunen vävs även resultatet in från både SCB undersökningen och den årliga trygghetsmätningen från Region Stockholm. Resultaten från båda undersökningarna ger tryggheten i kommunen höga betyg och visar att Ekerö kommun är en trygg- och säker kommun att bo i. Medborgarna känner dock en viss otrygghet kring avsaknad av polisiär närvaro i kommunen, oro för inbrott och stölder samt störande trafik.

- Att verka för att bibehålla tryggheten i Ekerö kommun, och att göra gemensamma satsningar mot de särskilt utsatta brottsoffren och ungdomar i risk för att hamna i grövre kriminalitet, är en av Polisens viktigaste prioriteringar under 2022 och jag är glad att vi ännu ett år riktar gemensam kraft mot dessa samhällsutmaningar, säger Lokalpolisområdeschef Johan Olsson.

Medborgarlöften som står kvar sedan tidigare år

 • Kontinuerligt följa brottsutvecklingen i kommunen och vidta strukturerad brottsförebyggande samverkan för att bibehålla tryggheten och förebygga ungdomsbrottslighet.
 • Samverka för att minska brott i nära relationer. Det gäller våld, hot och andra kränkningar såväl mellan makar och sambos som mellan vuxna och barn eller särskilt utsatta brottsoffer i hemmiljö.
 • Delta i operativa och strategiska möten samt i de insatser som löpande sker i samverkan mellan kommun och polis i trygghetsfrågor rörande den offentliga miljön, ungdomar, narkotika och trafiksäkerhet.
 • Identifiera motorburen ungdom med trafikfarligt beteende och medvetandegöra deras vårdnadshavare genom förebyggande samtal från polis eller kommunal tjänsteman.
 • Delta i ”6-årsdagarna” som kommunen tillsammans med andra samhällsaktörer ordnar varje höst i syfte att öka medvetenheten om trafiksäkerhet hos barn.
 • Delta i det högstadieförberedande mötet med årskurs 6 i syfte att informera om kommunens och polisens arbete och samverkan kring ungdomar.
 • Ökad polisiär synlighet och gemensamma insatser utifrån lägesbilden samt ökad vuxennärvaro ute kvällar och helger.

Uppföljning av tidigare insatser

Lokalpolisområde Vällingby har i samverkan med Regiontrafiken genomfört insatser mot ungdomar med trafikfarligt beteende tillsammans med Länstrafiken och nått framgång i flera fall genom samverkan med vårdnadshavare.

Våld i nära relation har ökat globalt under Coronapandemin och så även på Ekerö. Kommunen har under året som gått påbörjat ett arbete internt som involverar alla förvaltningar, Ekerö bostäder, Södertörns brandförsvarsförbund och Polisen för att tillsammans hitta former för att arbeta förebyggande, för att förhindra våld i hemmet och tidigt komma i kontakt med- och erbjuda stöd och hjälp till de familjer där våld förekommer. Det arbetet fortsätter under 2022.

Utöver nämnda medborgarlöften arbetar kommun och Polis tillsammans med många fler frågor parallellt.

Om medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöften gäller från polis och kommun till medborgare. Medborgarlöftets syfte är att mot medborgarna kommunicera vad polisen och kommunen gör, inom ramen för sin samverkan.

Pressfrågor?

Anna-Klara Lindholm 04.jpg
Anna-Klara Lindholm
Presschef
Ekerö kommun

Mer information inom området

 1. Barn som håller i en vuxen hand.

  Vad roligt att du vill vara med och stärka trygghe...

 2. Barn som klättrar över en sandlådekant.

  Ekerö är en trygg kommun att bo i – och att besöka...

 3. Tre ungdomar står vid ett biljardbord. 

  Här i Ekerö kommun finns tre fritidsgårdar, en i T...