Vy över Stenhamra centrum med en staty av en man och kvinna i förgrunden

Nytt inriktningsbeslut för utvecklingen av Stenhamra centrum

Kommunstyrelsen har beslutat att ändra inriktning gällande Stenhamraskolan och huvudmannaskapet i arbetet med att utveckla Stenhamra centrum. Anledningen till detta är att på ett bättre sätt kunna skapa småstadskvaliteter i Stenhamras mest centrala delar.

Ekerö kommun planerar nu för att utveckla Stenhamra centrum till ett mer attraktivt centrum med småstadskaraktär. Detta görs genom en detaljplan som i sin tur har föregåtts av ett planprogram och en omfattande medborgardialog. Under 2021 har stadsbyggnadsförvaltningen gjort ett omtag i detaljplanearbetet. Syftet är att forma ett förslag som tydligt pekar mot kommunens översiktsplans mål om att utveckla Stenhamra med småstadskvalitéer samt att ta tillvara på de synpunkter som framkommit i tidigare medborgardialoger.

- Den medborgardialog som hölls i Stenhamra har gett värdefull information och vi ser fram emot att fortsätta driva detaljplanen för att utveckla småstadskvaliteterna i Stenhamra och jobba in de synpunkter som framförts i medborgardialogen, säger Emma Embretsen, planeringschef Ekerö kommun.

Flytt av Stenhamraskolan

Under arbetets gång har stadsbyggnadsförvaltningen identifierat en möjlighet i att flytta Stenhamraskolan från Stenhamra centrum till ett läge närmare Uppgårdsskolan. En sådan flytt skulle innebära att mer plats skapas i Stenhamras mest centrala delar för bostäder och centrumändamål som kan bidra till att skapa den småstadskaraktär som eftersträvas.

Under våren har stadsbyggnadsförvaltningen översiktligt utrett alternativa lägen för Stenhamraskolan och haft dialog med andra berörda förvaltningar inom kommunen samt lärare och elever i Stenhamra. Slutsatsen från utredningen samt dialogen är att fördelarna med en omlokalisering av Stenhamraskolan överväger de negativa konsekvenserna.

Med detta som bakgrund har kommunstyrelsen fattat beslut om att flytta Stenhamraskolan från Stenhamra centrum till området vid Uppgårdsskolan i stället. I och med detta får även stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan för nya Stenhamraskolan.

- Det här beslutet möjliggör en utveckling av Stenhamra för att på sikt skapa en attraktiv småskalig småstadskärna. Omlokaliseringen av skolan som ska planeras möjliggör tillkomsten av småskalig bostadsbebyggelse och handel i området samtidigt som barnen på Färingsö kommer att få en ny och fin skola. Jag vill tacka alla invånare på Färingsö som har varit med i flertalet dialoger under åren och som har bidragit med synpunkter och idéer där vi tillsammans skapar det framtida Stenhamra, säger Johan Elfver (M), kommunstyrelsens ordförande.

Huvudmannaskap

För att skapa en attraktiv småstadsmiljö i Stenhamra är det även viktigt hur allmänna platser, så som gator, torg och parker, utformas. Som det ser ut idag har inte kommunen rådighet över de huvudgator eller allmänna platser av större allmänt intresse som finns i Stenhamra centrum. Med det nya inriktningsbeslutet förändras detta och arbetet framöver ska utreda möjligheterna för kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser i centrumet. Vilket då innebär att kommunen i så fall får rådighet över dessa och därmed enklare kan styra dess utformning.

Nästa steg

Arbetet med utvecklingen av Stenhamra centrum fortsätter. Enligt den preliminära tidplanen är ambitionen att under våren 2023 visa upp ett förslag till detaljplan för allmänheten under vad som kallas för ett samråd. Då får de som vill ta del av förslaget samt lämna ett yttrande. Längre fram i tiden är ambitionen att ha en färdig detaljplan under hösten 2024.

Mer information & frågor

Anna-Klara-Lindholm-kontaktkort.jpg
Anna-Klara Lindholm
Presschef
Ekerö kommun

Mer information inom området

  1. Flygbild över Stenhamra.

    Det är viktigt att medborgare har möjlighet att va...

  2. Vy över Stenhamra centrum med en staty av en man och kvinna i förgrunden

    Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan. Vi p...

  3. Ett flygfoto med en gul markering som visar vilket område som ska detaljplaneras

    Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan. Vi p...